ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 29.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и девети април                       две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 500 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛЗ ЯХТЕН МАГАЗИН” ООД с управител Б.Б.-Г., редовно призован, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет на Община Несебър, редовно призован, се явява лично В.Б.. Същият се представя от адвокат Д., надлежно упълномощена, с днес представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЕТ „СОДСАН – М.Н.”, редовно призована, се представлява от собственика М.Н..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – СОФИЯ, редовно призована, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ Д. – Нямаме възражения. Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н. – Да се гледа делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на „ЛЗ Яхтен магазин” ООД против заповед № 402 от 14.12.2012 г. издадена от заместник-кмета на Община Несебър, на основание чл.129 на ЗУТ, с която е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП – ПЗ), с който план имот с идентификатор 51500.56.46 по КК на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато”, на площ от 2601 кв.м., се отрежда за „Инфраструктурно строителство” – устройствена зона „Пп”, при устройствени показатели: Кплътност=20%, Кинт.=0,50, максимална височина 1 етаж и минимално озеленена площ 50%, съгласно приложени чертежи и таблици, с искане за отмяната й като незаконосъобразна.

 

ДОКЛАДВА и днес постъпилата молба от адвокат С.С. пълномощник на „ЛЗ яхтен магазин” ООД, с която  заявява, че поддържа подадената жалба на изложените в нея основания. По доказателствата моли да се приемат представените с жалбата документи, както и представените от административния орган. Моли да се допусне назначаването на съдебно-техническа експертиза, на която вещото лице след като се запознае с материалите по делото, направи справки в Община Несебър и при необходимост извърши оглед на място, да отговори на въпросите, поставени в молбата на адвокат С.. Към молбата е приложено пълномощно.

 

СЪДЪТ предостави препис от молбата от адвокат С. на явилите се в днешно съдебно заседание страни.

 

ДОКЛАДВА и постъпилото придружително писмо с вх. № 3369 от 09.04.2013 г. от Община Несебър, с което са представени заверени копия от Заповед № 1697 от 16.11.2011 г. на кмета на община Несебър, препис-извлечение от Протокол № 5 от 20.02.2012 г. на Общински съвет – Несебър, ведно с програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост, неразделна част от Решение № 75, находящи се от л.119 до л.134 от материалите по делото.

 

АДВОКАТ Д. – Оспорваме жалбата, като неоснователна.

Представям и моля да приемете с решение на Общински съвет – Несебър, с което се приема Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Несебър през 2013 г., от което е видно, че обект, част от който представлява обекта, предмет на процесната заповед, е обявен с това решение на Общински съвет за обект от първостепенно общинско значение, посочено е на последната страница от доказателствата, че обект  КПС 14 е част от обект обявен за такъв. Представям с подробен опис споразумение за финансова помощ, извадки от графици, подробен бюджет и други приложения, подробно описани в молбата, с опис на доказателствата.

Представям и моля да приемете заповед № 1697 от 16.11.2011 г. за предоставяне на функциите за правомощия по ЗУТ на заместник-кмета на Община Несебър, удостоверяваща компетентността.

Представям и моля да приемете решение на Областна дирекция „Земеделие и гори” - Бургас № 8 от 2008 година , ведно със заповед № 533 от 11.07.2008 г на кмета на Община Несебър,  както и графичната част от тези заповед и обяснителна записка, видно от които обекта собственост на жалбоподателя е отреден за обект, подробно описан в тези документи, в зона отредена за промишлено строителство.

Моля да приемете и заповед № 129 от 22.02.2013 година, с която  кмета на Община Несебър е определил В.Б. - заместник-кмета на Общината, да го замества в случай на отсъствие.

По отношение на направеното от жалбоподателя с нарочна молба искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, противопоставям се на същото по формулираните в него въпроси, като съображенията ми за това са следните: по-голямата част от въпросите като въпрос 1, 2, 3, 4 отговор на тези въпроси се съдържат в представените по делото доказателства като: становище за предвижданията на общия устройствен план, неразделна част от преписката по издадената заповед; представеният, в днешно съдебно заседание, подробен устройствен план за имота собственост на дружеството–жалбоподател. По същият начин стои и отговора на въпрос № 6, в кориците на делото е представен доклад по ОВОС, поради което считам, че експертиза с така формулираните въпроси е недопустима.  В останалата си част въпросите изискват от вещото лице да прави правни изводи, което е недопустима. Поради което моля и да не допускате изготвянето на съдебно-техническата експертиза с така формулираните въпроси.

Нямаме други доказателствени искания.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н. – Аз не съм запознат много с жалбата. Моят имот е съседен, но нямам възражение да се осъществи този проект. Не възразявам да се осъществи този проект.

Няма да представям доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите представени с жалбата до съда, тези представени от ответника по административната преписка по издаване на оспореният акт, както и днес представените от него писмени документи, описани по-горе в съдебния протокол.

 

СЪДЪТ намира, че следва да даде възможност на жалбоподателя да се запознае с днес представените от ответника документи, които са значителни по обем, и да изрази становище по същите, ведно с това поддържа ли поставените в молбата на адвокат С. въпроси към експертизата, с оглед възражението на процесуалния представител на ответника за недопустимостта и неотносимостта им към предмета на спора.

Водим от горното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да се запознае с днес представените по делото от ответника писмени документи и най-късно до следващо съдебно заседание да изрази становище по тях, както и дали поддържа искането си за допускане на съдебно-техническа експертиза по делото по поставените от него въпроси.

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТА Б. – Предвид огромния обществен интерес моля да насрочите заседанието за по-близка дата. Този проект следва да приключи м.април, а и предвидените СМР са на стойност 100 милиона лева. Оспорването на тази заповед представлява огромна пречка за реализирането му, от гледна точка на това, че се отклоняваме от приетите в договора параметри. Ние приложихме договора.

 

С оглед изразеното становище и поради предоставената възможност по доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание за 24 юни 2013 година от 14:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл.137, ал.7 от АПК.

 

Препис-извлечение от настоящия протокол с указанията на съда, да се изпрати до жалбоподателя за сведение и изпълнение.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: