Р Е Ш Е Н И Е

 

         Номер 1269        Година 12.07.2012          Град Бургас

 

        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV-ти състав, на четиринадесети юни две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав:

                                

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир ХРИСТОВ

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                  2. Чавдар ДИМИТРОВ

 

Секретаря Г.Фортунова

Прокурор Желязко Георгиев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 500 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Директора на ТД на НАП гр.Бургас срещу решение № 448/13.12.2011г., постановено по н.а.х.д. № 753/2011г. по описа на Районен съд гр.Несебър. Съдебното решение се обжалва като незаконосъобразно, постановено при неправилно приложение на материалния закон и неправилно изяснена фактическа обстановка. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

Ответникът – „КМН Фамилия” ООД, гр.Смолян, чрез процесуалния си представител оспорва касационната жалбата, като неоснователна и моли да бъде оставено в сила първоинстанционното съдебно решение.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Несебър е отменил наказателно постановление № 745/01.08.2011г. на Директор на ТД на НАП гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, за нарушение на чл.42, ал.1, т.3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на „КМН Фамилия” ООД е наложена  имуществена санкция в размер на 3000 лева. За да постанови решението си съдът е приел, че от страна на административнонаказващия орган не е проведено доказване на изложените в акта факти и обстоятелства, поради което следва да се приеме, че дружеството не е извършило нарушението, за което е санкционирано. Посочено е, че приетата за установена от наказващия орган фактология на установеното нарушение се опровергава от събраните по делото писмени и гласни доказателства, като дружеството е санкционирано за липсващи контролни ленти, които са налични и не са били изискани от длъжностите лица по време на проверката. Съдът е преценил, че дори и да не са се съхранявали в обекта, същите е можело да бъдат представени при поискване, което не сторено, с оглед на което е отменил издаденото наказателно постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни. Обжалваното съдебното решение не страда от сочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. Мотивите на Районния съд относно неправомерното ангажиране на административнонаказателната отговорност на ответника по касация се споделят напълно и от настоящия съдебен състав.

С издаденото наказателно постановление на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева, за неизпълнение на задължението по чл.42, ал.1, т.3 от Наредба №Н-18/13.12.2006г., съгласно която разпоредба търговец със стационарен търговски обект е длъжен да съхранява в търговския обект контролна лента на електронен носител (КЛЕН) в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН. Видно от обстоятелствената част на съставения АУАН и издаденото въз основа на него НП нарушението е описано като не се съхраняват контролните ленти от ЕКАФП и не могат да бъдат представени при поискване. От така направеното описание на нарушението за санкционирания търговец, а и за съда остава неясно за кой точно отчетен момент се твърди, че не са представени контролните ленти.

Правилно първоинстанционния съд е приел, че възприетата от административнонаказващия орган фактическа обстановка и направените констатации за съставомерност на установеното нарушение не се подкрепят от събраните в хода на съдебното производство доказателства. Твърдението на актосъставителя, че контролните ленти не са представени от дружеството с обяснението, че са унищожени се опровергава, с тяхното представяне пред първоинстанционния съд, още повече, че след като КЛЕН са били налични в проверявания търговски обект и са били предоставени на проверяващите, макар и в разбъркан вид, съгласно показанията на св.А. и управителя на обекта, то това обстоятелство не може до обоснове извод за тяхната липса. Следва да се отбележи и фактът, че в съставения ПИП № 0020035 от 15.07.2011г. липсват обективирани констатации досежно липсата на контролни ленти установени в хода на извършената проверка, като те не фигурират и сред изрично изброените документи, изискани да се представят от дружество пред ТД на НАП гр.Бургас на 19.07.2011г., съгласно предписанията на длъжностните лица.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2, предл.първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХV-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 448/13.12.2011г., постановено по н.а.х.д. № 753/2011г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.                                  2.