ПРОТОКОЛ

 

Година 2010,29.03.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІХ-ти административен състав

На двадесет и девети март                                  две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                       СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

административно дело номер 500 по описа за 2010 година.

 

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

        

Жалбоподателят П.Т.А., редовно уведомен, се явява лично.

Ответникът Директор на РУ”СО” гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт  Ч., която представя пълномощно.

 

По хода на делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Имам процесуално възражение. Считам, че настоящото производство следва да се разгледа в закрито заседание и по реда на АПК, понеже става въпрос за чл.88, ал.3 от АПК, поради пропускане срока на обжалване от жалбоподателя. Считам, че не следва да се дава ход на делото.

 

         Съдът счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради  което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. – Оспорвам сумата, която РУСО иска да заплатя, която съм получил като обезщетение, защото с нищо не съм нарушил закона, тъй като трудовият ми договор е от 19.01.2009 г. и започвам работа на 20.01.2009 г., а те искат да върна обезщетенията от 01.01.2009 г. до 06.01.2009 г. Оспорвам задължението по същество, защото считам, че  сумата е недължима.

        

СЪДЪТ, като взе предвид становището на жалбоподателя намира необходимо да укаже за допускане на неясноти в изявлението му  и отнасящи се до предмета на оспорването на настоящото дело. В тази връзка, съдът посочва, че видно от оспорения административен акт - Решение №12/05.02.2010 г. на Директора на РУ”СО” гр. Бургас, с този административен акт е прекратено производството по оспорването на жалбоподателя срещу разпореждане № 1842/25.05.2009 г. на Ръководителя на осигуряване на безработица в РУ”СО” гр. Бургас, докато  подаденото от жалбоподателя възражение имащо характеристика на жалба по смисъла на АПК и видно от направените в днешното съдебно заседание от жалбоподателя, същия оспорва по същество дължимостта на задължението определено с посоченото разпореждане, поради което и на осн. чл. 171, ал.4 от АПК, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя за допускане на неясноти в изявлението му, отнасящи се до предмета на оспорване по настоящото дело.

ЖАЛБОПОДОТЕЛЯТ А. – Във връзка с установяване срока за обжалване, видно от положения печат на РУ”СО” гр. Бургас, входирал съм възражението на 29.01.2010 г. Няма да представям други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ  Ч. – Оспорва жалбата като неоснователна.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства,  както и тези представени от административния орган, представляващи заверени копия на административната преписка, изготвени във връзка с обжалването на административния акт.

Като взе предвид, че други доказателства няма да бъдат ангажирани, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. – Искам да се отменят Разпореждането на НОИ и Решението на Директора на РУ”СО” гр. Бургас като незаконосъобразни, тъй като съм си спазил моите задължения към НОИ.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Моля съдът да потвърди прекратяване на производството по подадената жалба, тъй като от представените писмени доказателства е видно, че жалбоподателят не е спазил 14-дневния срок, предвиден за обжалване на административния акт.

 

Съдът обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: