АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.БУРГАС
Справка за свършените дела
за периода от 01.11.2008г. до 31.01.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 268/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ ГАРАНТ ТУРИСТ С И В ЕООД ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ТАШЕВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП-БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 15.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ГАРАНТ ТУРИСТ С и В" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Несебър, ул. "Отец Паисий" № 25, представлявано от управителя Венелин Стоянов Ташев с БУЛСТАТ: 102172658 против Ревизионен акт № 0201323/22.11.2006г., издаден от Тодор Симеонов Георгиев - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с РД-10-131/21.03.2007г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
 
2 Административно дело No 372/2007, V състав Други административни дела С.М.К.,
А.М.К.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 10.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на С.М.К. и А.М.К.,***, против заповед № РД-09-36 от 15.03.2007г., издадена от областен управител на област Бургас на основание § 4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността "Батака", землището на с.Твърдица, община Бургас, област Бургас, в частта, с която в плана на новообразуваните имоти и регистъра към него новообразувания имот № 506.85, с площ от 7 111 кв.м., е записан на наследници на Кесар Василев Кесаров, бивш жител ***, а новообразувания имот № 506.98, с площ от 1 432 кв.м., е записан на община Бургас.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
3 Административно дело No 397/2007, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ СИДИ ЕООД - ДИАНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 21.11.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 28-60-649/19.01.2007 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Ямбол, потвърден с Решение № РД-10-168/12.04.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при ЦУ на НАП, в частта, в която е постановен отказ за признаване на право на приспадане на данъчен кредит в размер на 2 008,80 лв. за периода 01.07.2005 г.-31.07.2005 г., 38 286, 00 лв. за периода 01.08.2005 г.-31.08.2005 г., 4 328,56 лв. за периода 01.09.2005 г.-30.09.2005 г., 11 960 лв. за периода 01.10.2005 г.-31.10.2005 г., 19 992 лв. за периода 01.11.2005 г.-30.11.2005 г., 542,94 лв. за периода 01.02.2006 г.-28.02.2006 г. и 7 404 лв. за периода 01.03.2006 г.-31.03.2006 г., ведно с начислената лихва.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "СИДИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж. к. "Георги Бенковски", бл. 22, вх. "ж", ап. 19 срещу Ревизионен акт № 28-60-649/19.01.2007 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Ямбол, потвърден с Решение № РД-10-168/12.04.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при ЦУ на НАП, в останалата й част.
ОСЪЖДА "СИДИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж. к. "Георги Бенковски", бл. 22, вх. "ж", ап. 19 да заплати в полза на Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при ЦУ на НАП разноските по водене на делото в размер, възлизащ на сумата от 453,96 лв. (четиристотин петдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки).
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
4 Административно дело No 399/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ТУРКОМФОРТ ЕООД - БОЖИДАР СТЕФАНОВ БОЯДЖИЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 07.01.2009г.
,
 
5 Административно дело No 455/2007, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Щ.Д.Г. ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 15.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Щ.Д.Г. ***, общ.Бургас, против заповед № РД - 14-87 от 22.02.2007г. на зам.началника на ДНСК - гр.София за премахване на незаконен строеж, наименован "Надстройка над гараж" в УПИ Х-318, кв.38 по плана на с.Ветрен, общ.Бургас, с административен адрес: с.Ветрен, ул."Люляците" № 11, извършен от Щ.Д.Г. без необходимите строителни книжа.
ОСЪЖДА Щ.Д.Г. ***, общ.Бургас, да заплати на ДНСК- гр.София юрисконсултско възнаграждение в размер на 80,00 /осемдесет/ лева и на М.В.М. ***, общ.Бургас, съдебни разноски в размер на 100 /сто/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
6 Административно дело No 519/2007, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ НЕСЕБЪР АД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № 372/10.05.2007г. на кмета на Община Несебър, с която е наредено да бъде премахнат преместваем обект, представляващ "Дървен подиум", с приблизителни размери 5.00/3.00/8.00м, извършен в нарушение на нормативно установеният ред за това, от неизвестен извършител, върху терен общинска собственост, находящ се пред УПИ І, в кв.105 по плана на гр.Несебър - стара част.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
7 Административно дело No 569/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ ЕЙЧ ДЖИ ХРИСТО ЖЕЛЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 13.11.2008г., в законна сила от 19.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Христо Любомиров Желев от гр.Котел, ул."Акад.Ст.Белинов" № 15 против Ревизионен акт № 2060698/20.03.2007 год., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - Сливен, потвърден с Решение № РД-10-248/31.05.2007 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, в оспорваната част, с която са установени допълнителни задължения за ДДС за данъчен период 01.10.2005 - 31.10.2005 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Христо Любомиров Желев от гр.Котел, ул."Акад.Ст.Белинов" № 15 да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 700 лева разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
8 Административно дело No 663/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-474/04.06.2007 г. на кмета на община Царево за одобряване на проект на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за поземлен имот № 005548, находящ се в местност "Арапя", землище на гр. Царево.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
9 Административно дело No 755/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ СТЕМАР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 17.12.2008г.
ОБЯВЯВА Ревизионен акт № 2000109/11.04.2007 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Сливен и потвърден от Директор на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП с Решение № РД 10-294/22.06.2007 год., В ЧАСТТА, в която, в тежест на "Стемар" ЕООД - гр.Сливен, кв."Дружба" бл.30, вх.Г, ап.5, са установени задължения за ДДС и лихва за забава за данъчни периоди м. август 2004 год. и м.септември 2004 год., ЗА НИЩОЖЕН.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Стемар" ЕООД - гр.Сливен, кв."Дружба" бл.30, вх.Г, ап.5, в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Стемар" ЕООД - гр.Сливен, кв."Дружба" бл.30, вх.Г, ап.5, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 126,65 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
10 Административно дело No 756/2007, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ОБЩИНА ПОМОРИЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП -БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 23.12.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 026-2474/20.04.2007г. издаден от старши инспектор по приходите, при ТД на НАП гр.Бургас, в частта, в която е потвърден с Решение № РД-10-291/20.06.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП и са определени данъчни задължения, на община Поморие, както следва: за 2001г. - Данък за общините в размер на 195743,93 лева, ведно със съответната лихва и Данък върху печалбата в размер на 352340,27 лева, ведно със съответната лихва, за 2002г. - Данък за общините в размер на 11067,73 лева, ведно със съответната лихва и Данък върху печалбата в размер на 14940,83 лева, ведно със съответната лихва, за 2003г. - Корпоративен данък в размер на 395 097,43 лева, ведно със съответната лихва, за 2004г. - задължения по чл.2в от ЗКПО в размер на 16353,30 лева, ведно със съответната лихва и за 2005г. - задължения по чл.2в от ЗКПО в размер на 15651,27 лв., ведно със съответната лихва.
ОСЪЖДА Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП да заплати в полза на Община Поморие, с данъчен адрес гр.Поморие, ул."Солна" № 5 с ЕИК по БУЛСТАТ 000057179, представлявана от Петър Георгиев Златанов - кмет, направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 450 лв. (четиристотин и петдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд. 
11 Административно дело No 817/2007, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ ПАРТИ СТАР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИБУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 10.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Парти стар" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, к-с "Лазур", бл. 31, вх. В, ап. 2, представлявано от управителя Цветан Димитров Петков срещу Ревизионен акт № 02002491/11.04.2007 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-280/18.06.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП, в обжалваната част.
ОСЪЖДА "Парти стар" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, к-с "Лазур", бл. 31, вх. В, ап. 2, представлявано от управителя Цветан Димитров Петков да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 1 000 лв. (хиляда лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.


 
12 Административно дело No 838/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВ,
МИНИСТЪРЪТ НА ОТБРАНАТА СОФИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-486/06.06.2007 г. на кмета на община Царево за одобряване на проект на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 48619.55.675 по кадастралната карта на гр. Царево, с площ от 5972 кв. м., находящ се в местността "Скотовъден фонд-Боруна", землище на гр. Царево.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
13 Административно дело No 854/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ П.И.Д. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 14.01.2009г.
.
 
14 Административно дело No 856/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ТРАНСВИДЕОКОМ ООД ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ РДНСК БУРГАС,
ОБЩИНА ПРИМОРСКО
Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 08.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Трансвидеоком" ООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Галичица" № 26 срещу Заповед № 51/22.10.2007 г. началника на РДНСК-гр. Бургас.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
15 Административно дело No 976/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВ,
Г.Й.Н.,
Д.Й.Н.
ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 27.01.2009г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-01-496/11.07.2007г. на кмета на Община Царево.
ВРЪЩА преписката за издаване на нов административен акт съобразно мотивите на съда в настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
16 Административно дело No 1023/2007, V състав Дела по ДОПК и ЗМ К.В.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 04.12.2008г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН ревизионен акт № 2000117/05.06.2007г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Сливен, потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-358/24.07.2007г. на директора на Д "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, с който на К.В.К., за дейността му като ЕТ "Марийка - К.К."***, обл.Сливен, е отказано правото на приспадане на данъчен кредит на основание чл.65, ал.4, т.4 от ЗДДС (отм.), вр. с чл.65, ал.5 от ЗДДС (отм.), за данъчните периоди от 1.01.2005г. до 31.05.2005г., 1.07.2005г. - 31.07.2005г., 1.11.2005г. - 30.11.2005г. и от 1.03.2006г. до 30.04.2006г., по фактури, издадени от "Груп ВЛ" ООД-гр.Ямбол, "Академика 2000 ТК" ЕООД-гр.Ямбол, ЕТ "Амат 2000 - Анка Пенева"-гр.Ямбол и "В.А.Г.Р. - Трейд" ООД-гр.Сливен.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 2000117/05.06.2007г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Сливен, потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-358/24.07.2007г. на директора на Д "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, с който на К.В.К., за дейността му като ЕТ "Марийка - К.К."***, обл.Сливен, е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 1 538 лв. и са определени лихви за просрочие в размер на 491,39 лв. за данъчния период 1.05.2004г. - 31.05.2004г. по фактури № 53/31.05.2004г. и № 54/31.05.2004г., издадени от "В.А.Г.Р. - Трейд" ООД-гр.Сливен.
ОСЪЖДА дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас при централно управление на Националната агенция за приходите да заплати на К.В.К. ***, обл.Сливен, сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
17 Административно дело No 1026/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ Д.В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 07.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на Д.В.Д. в качеството му на ЕТ "Тадра 91 - Д.Д."*** с ЕИК по БУЛСТАТ 030186614 против ревизионен акт № 326/14.06.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП и Акт № 7550/14.08.2007 година за поправка на РА, потвърден с решение № РД-10-387/16.08.2007 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА Д.В.Д. с ЕГН **********, в качеството му на ЕТ "Тадра 91 - Д.Д."*** с ЕИК по БУЛСТАТ 030186614, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 1244 (хиляда двеста четиридесет и четири) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му. 
18 Административно дело No 1132/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.Т. ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 30.12.2008г.

ОТМЕНЯ Заповед № 327/11.06.2007 г. на кмета на община Малко Търново за одобряване на изменение на плана за регулация за УПИ ІV-988, кв. 90 по плана на гр. Малко Търново, състоящо се в обособяване на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти - ІV-988 и ХІІІ-988 по зелени линии по графичната част на плана.
ОСЪЖДА община Малко Търново да заплати в полза на Т.Д.Т. *** разноските по водене на делото, възлизащи на сумата от 360 (триста и шестдесет) лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
19 Административно дело No 1166/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ СД МИГО СТОЯНОВА, ТОДОРОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 13.01.2009г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Ревизионен акт № 020876/25.07.2007г., издаден от Пламен Иванов Георгиев - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-421/13.09.2007г., произнесено от директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП да заплати на СД "Миго - Стоянова, Тодорова" със седалище и адрес на управление в гр.Средец, ул."Цвятко Радойнов" № 10, представлявано от Димитър Тодоров Вълканов съдебно-деловодни разноски в размер на 12 750,00 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
20 Административно дело No 1167/2007, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ЕМИЛ ПЕТКОВ РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Емил Михайлов Петков в качеството му на ЕТ "Емил Петков" - гр. Бургас, регистриран по ф.д. № 308/1997 година по описа на Бургаски окръжен съд, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, ж.к. "Възраждане", бл. 36, вх.Б, ет. 4 и съдебен адрес - гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 33, вх.1, ет.8 против заповед № 12/03.09.2007 година на началника на РДНСК - Бургас. ОСЪЖДА Емил Михайлов Петков с ЕГН ********** в качеството му на ЕТ "Емил Петков" - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102088719 да заплати на РДНСК - Бургас разноски в размер на 90 /деветдесет/ лева - юрискконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщавнето му на страните.
 
21 Административно дело No 1193/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ БЪЛГАРСКА ХИДРОСТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 27.01.2009г.
.
 
22 Административно дело No 1194/2007, X състав Дела от административен характер по ЗМСМА СТОПАНИСВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩ. ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,
ОБЩИНА ПОМОРИЕ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 05.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на НИКОЛА ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ - изпълняващ длъжността кмет на община Поморие, гр.Поморие, ул."Солна" № 5 против решение № 938/24.09.2007г. по протокол № 43/24.09.2007г. на Общински съвет гр.Поморие.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Марияна Спирова Музакова - директор на ОП "Стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища" против решение № 938/24.09.2007г. по протокол № 43/24.09.2007г. на Общински съвет гр.Поморие.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Окръжна прокуратура гр.Бургас против решение № 938/24.09.2007г. по протокол № 43/24.09.2007г. на Общински съвет гр.Поморие.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № РД-09-135/15.10.2007г. на Областен управител на област Бургас, за оспорване на решение № 938/24.09.2007г. по протокол № 43/24.09.2007г. на Общински съвет гр.Поморие, в частта му относно т.5, т.6, т.7, т.8 и т.9.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1194 по описа за 2007г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
23 Административно дело No 1217/2007, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ К.Г.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 10.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.Х. с адрес за кореспонденция с. Малък Манастир, ул. "Георги Димитров" № 28, община Елхово, област Ямбол срещу Ревизионен акт № 2800281/24.07.2007 г. на главен инспектор по приходите при ТД на НАП-гр. Ямбол, потвърден с Решение № РД-10-432/19.09.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при ЦУ на НАП, в обжалваната му част.
ОСЪЖДА К.Г.Х., с адрес за кореспонденция с. Малък Манастир, ул. "Георги Димитров" № 28, община Елхово, област Ямбол да заплати в полза на Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 548 лв. (петстотин четиридесет и осем лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
24 Административно дело No 1237/2007, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ КОРТЕС ООД МАНЧО МАРКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 17.12.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2000126/01.06.2007 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Сливен, потвърден с Решение № РД-10-344/17.07.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП, в частта, в която не е признато право на приспадане на данъчен кредит за периода м. октомври 2006 г. в размер на 7 040,99 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Кортес" ООД със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, ул. "Братя Богданови" № 51 срещу Ревизионен акт № 2000126/01.06.2007 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Сливен, потвърден с Решение № РД-10-344/17.07.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП в частта, в която е увеличен финансовият резултат на жалбоподателя за 2001 г. със сумата от 123 170, 75 лв.; определени са допълнителни задължения за корпоративен данък по ЗКПО (отм.) в размер на 25 247,19 лв., дължими ведно с начислените лихви в размер на 10 213,32 лв. за периода 01.01.2003 г.-31.12.2003 г.; определени са допълнителни задължения за корпоративен данък по ЗКПО (отм.) в размер на 7 650,36 лв., дължими ведно с начислените лихви в размер на 2 126,40 лв. за периода 01.01.2004 г.-31.12.2004 г.; увеличен е финансовият резултат за 2005 г. със сумата от 9996, 00 лв. и са начислени лихви върху невнесени авансови вноски в размер на 170, 05 лв. за 2005 г.
ОСЪЖДА "Кортес" ООД със седалище и адрес на кореспонденция гр. Нова Загора, ул. "Братя Богданови" № 51, БУЛСТАТ 119104170 да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 1 248,15 лв. (хиляда двеста четиридесет и осем лева и петнадесет стотинки), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.


 
25 Административно дело No 1258/2007, VI състав Искове за обезщетение З.Д.Г. ОДП БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Определение от 27.11.2008г.
ОТМЕНЯ определение, постановено в съдебно заседание на 27.10.2008г. по адм.д.№1258/2007г. на Административен съд гр.Бургас, с което "ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО".ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на З.Д.Г. *** предявена против Областна дирекция "Полиция" гр.Бургас, като .ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№1258/2007г. по описа на Административен съд гр.Бургас.Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
26 Административно дело No 1318/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ ГРУП ИНВЕСТ КАПИТАЛ ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 23.01.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 870/03.08.2007г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-450/08.10.2007г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП, с който на дружеството са определени задължения по ЗДДС (отм.) в размер на 15 330,47 лева за периода от 01.10.2006г. до 31.10.2006г. и в размер на 50 287,39 лева за периода от 01.03.2007г. до 31.03.2007г.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП да заплати на "Груп инвест капитал" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, к/с "Братя Миладинови", бл.71, ап.19, представлявано от Живко Димитров Кършовски съдебно-деловодни разноски в размер на 1050,00 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
27 Административно дело No 1341/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Д.М. ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 30.12.2008г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № РД-01-912/16.11.2006 г. на кмета на община Царево за одобряване на проект на ПУП-парцеларен план за реконструкция (разширение) на път ІV-90075 "Лозенец-Царево" - общинска собственост с дължина на трасето 4600 м, в частта за поземлени имоти № № 000143 и 009523, находящи се в землището на гр. Царево, собственост на М.Д.М. ***.
ОСЪЖДА община Царево да заплати в полза на М.Д.М. *** разноските по водене на делото, възлизащи на сумата от 230 (двеста и тридесет) лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
28 Административно дело No 1349/2007, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР А.И.К.,
М.Н.К.
ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 20.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.К. и М.Н.К.,***, против отказа на община Несебър да им предостави достъп до обществена информация по реда и при условията на ЗДОИ по подадена от тях молба - заявление с вх.№ 94-00-9298 от 17.09.2007г. до община Несебър за предоставяне на информация на хартиен носител.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
29 Административно дело No 1389/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.В.Т.,
Л.Т.Т.,
Д.Т.Т.
РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 08.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.В.Т. ***, Л.Т. *** и Д.Т. *** против Заповед № ДК-02-БС-17/09.10.2007г. на началника на РДНСК гр.Бургас.
ОСЪЖДА К.В.Т. ***, Л.Т. *** и Д.Т. *** да заплатят в полза на РДНСК гр.Бургас, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 80 лв. (осемдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
30 Административно дело No 1393/2007, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ И.В.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 16.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.И. срещу РА № 2000179/24.07.2007г. издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Сливен, потвърден с Решение № РД - 10- 462/12.10.2007г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас.
ОСЪЖДА И.В.И. ***, направените по делото разноски в размер на 1959 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
31 Административно дело No 1500/2007, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ Е.Г.З. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 23.12.2008г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 2000267/17.08.2007г., издаден от ст.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Сливен, по отношение на установените с него задължения по чл.35 от ЗОДФЛ за периода 01.01.2004-31.12.2004г., като вместо главница в размер на 3 617,93лева, определя главница в размер на 2113,27 лв. и вместо лихва в размер на 1 062,12лева, определя лихва в размер на 620,39 лв.
ОТХВЪРЛЯ в останалата й част ЖАЛБАТА на Е.Г.З. *** против Ревизионен акт № 2000267/17.08.2007г., издаден от ст.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Сливен, в частта, в която е потвърден с Решение № РД-10-18/17.01.2008г., издадено от директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА Е.Г.З. *** да заплати на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 473 (четиристотин седемдесет и три ) лева.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" гр.Бургас при ЦУ на НАП да заплати на Е.Г.З. *** направените по делото разноски в размер на 145(сто четиридесет и пет) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
32 Административно дело No 1523/2007, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.П.П.,
Д.К.П.,
М.К.М.
НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДА Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 02.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.П.П., Д.К.П. и М.К.М., с посочен съдебен адрес:***, чрез адв. Румен Еленски, в качеството им на наследници на Кирил Г. ***, против заповед № РД-14-02-1404 от 11.10.2007г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Бургас, с която на основание чл.54, ал.1 от ЗКИР е одобрено изменението в кадастралната карта на гр.Царево, общ.Царево, ЕКАТЕ 48619, одобрена със заповед № РД-18-56/24.08.2006г. на ИД на АК, за поземлени имоти с идентификатори 48619.503.334 и 48619.503.335, състоящо се в коригиране на границата между тези имоти.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
33 Административно дело No 1537/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ САЙГАНИЦА 999 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение (второ) от 16.12.2008г.
Допуска поправка на очевидна фактическа гпешка в съдебно решение №1043/26.11.2008г. постановено по адм.д.№1537/07 по описа на Административен съд Бургас, като в диспозитивната част на решението на страница 8, на ред15 и ред 33, отгоре надолу, вместо Сайганица ЕООД следва да се чете Сайганица ООД. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
 
34 Административно дело No 1537/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ САЙГАНИЦА 999 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 26.11.2008г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 2000193/31.07.2007 год., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Сливен, с който са установени допълнителни задължения за вноски за ДОО за отчетната 2002 год., дължими от "Сайганица 999" ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Стара река, общ.Сливен, като В ЧАСТТА за отчетната 2002 год. ОПРЕДЕЛЯ допълнително задължение за вноски за ДОО в размер на 1 379,88 лв. и лихва за забава в размер на 1 310,25 лв.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2000193/31.07.2007 год., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Сливен, В ЧАСТТА относно установени допълнителни задължения за ДОО за отчетните 2003 и 2004 год., за установените допълнителни задължения за здравноосигурителни вноски и вноски за фонд ЗДПО за отчетните 2002, 2003 и 2004 год.
ОТХВЪРЛЯ жалбата против Ревизионен акт № 2000193/31.07.2007 год., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Сливен, В ЧАСТТА относно установени допълнителни задължения за корпоративен данък за 2004 год., допълнителни задължения за ДДС за м.11 и м.12.2003 год., м.01, 02 и 03. 2004 год., както и задължения за лихви за данък върху печалбата за 2002 год., лихви за данък за общините за 2002 год., лихви за корпоративен данък за 2003, 2004 и 2005 год.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП да заплати в полза на "Сайганица 999" ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Стара река, сумата от 1 940,15 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
35 Административно дело No 1545/2007, X състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ В.А.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 13.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В.А.Г. *** за допълване на решение № 218/17.03.2008 г. по адм.д. № 1545/2007 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
36 Административно дело No 1546/2007, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Я.Г.Ч. ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 26.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Я.Г.Ч. ***, офис 3, адв.Д.Д., против Решение № 2131/02.11.2007г. на зам.кмета на Община Бургас, като неоснователна.
Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

 
37 Административно дело No 1557/2007, XII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Д.А.Я. КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 10.01.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № Z-1029/18.09.2007 г. на кмета на община Созопол.
ИЗПРАЩА административната преписка на кмета на община Созопол за произнасяне при спазване на дадените задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона.
ОСЪЖДА кмета на община Созопол да заплати в полза на Д.А.Я. *** направените разноски по водене на делото, възлизащи на сумата от 540 (петстотин и четиридесет) лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
38 Административно дело No 1572/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ А.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 22.12.2008г.
Р Е Ш И

ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.Г.,*** против ревизионен акт № 498/25.06.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, потвърден с решение № РД-10-399/27.08.2007 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.
.
ОСЪЖДА А.М.Г. *** с ЕГН **********, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 620 (шестстотин и двадесет) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.


Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.


 
39 Административно дело No 1586/2007, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ИЗОТСЕРВИЗ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 10.12.2008г.
ОБЯВЯВА за нищожен Ревизионен акт 2800118 от 12.04.2007г. издаден от главен инспектор по приходите, при Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр.Ямбол, потвърден с Решение № РД-10-497/13.11.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП в частта му относно данъчен период 01.07.2006-31.07.2006г..
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Изотсервиз" ЕООД, гр.Ямбол, ж.к."Диана" бл.5, вх."А", ап.21 с ЕИК по БУЛСТАТ 128579593, представлявано от управителя Иван Димитров Севриев срещу Ревизионен акт № 2800118 от 12.04.2007г. издаден от главен инспектор по приходите, при Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр.Ямбол, потвърден с Решение № РД-10-497/13.11.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП, в частта му по ЗДДС, за данъчни периоди 01.01.2006-31.01.2006г., 01.05.2006-31.05.2006г. и 01.08.2006-31.08.2006г., по фактури издадени от "Експлозия" ООД, "Благоустройство 99" АД и "Демизе" ООД.
ОСЪЖДА Изотсервиз" ЕООД, гр.Ямбол, ж.к."Диана" бл.5, вх."А", ап.21 с ЕИК по БУЛСТАТ 128579593, представлявано от управителя Иван Димитров Севриев да заплати в полза на Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 1400,00 лв. (хиляда и четиристотин лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
 
40 Административно дело No 1594/2007, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ИА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МО РО УРНИ БУРГАС ИЗП Д АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Снежана Генова, началник на регионален отдел "Управление и разпореждане с недвижими имоти" - гр.Бургас, към изпълнително агенция "Държавна собственост на Министерство на отбраната" против заповед № РД-18-60/04.10.2007 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр. София. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
41 Административно дело No 1599/2007, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.В.К.,
М.С.М.
ИЗП.Д. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 15.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на К.В.К. и М.С.М.,*** против заповед № РД-18-60/04.10.2007г., издадена от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която на осн. чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Созопол, област Бургаска в частта, която отразява собствения им имот с идентификатор № 67800.1.292 с площ от 1110 кв.м.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
42 Административно дело No 1628/2007, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ СТОЯНКА МАНОЛОВА СТОЯНКА ХРИСТОВА МАНОЛОВА РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 12.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Стоянка Манолова" от гр.Бургас, к-с "Славейков" бл.38, вх.1, ет.2, ап.4, представлявана от Стоянка Христова Манолова против 3аповед №107/04.12.2007г.на началника на РДНСК- Бургас, с която, на основание чл.178, ал.5 от 3УТ, е забранен достъпа и ползването на неприетия по установения ред строеж "Автосервиз", находящ се в района на ж.п.гара "Вл.Павлов" гр.Бургас, като неоснователна.
Решението може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението на страните пред Върховен административен съд на Република България.

 
43 Административно дело No 1635/2007, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР З.К.М.,
Н.К.Х.
ИЗП Д АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: В.В.Е.  Определение от 11.11.2008г., в законна сила от 11.11.2008г.
ОДОБРЯВА предложеното споразумение, съгласно текста подписан от страните по делото, както следва:
Жалбоподателите З. К.М. ***, Н.К.Х. ***, в качеството си на наследници на Костадин Х. *** и дружеството "ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001" АД - Бургас, да бъдат записани в разписния списък като съсобственици на поземлен имот с идентификатор 67800.5.5 на основание решение №629/12.02.2001 година на ПК - Созопол за възстановяване на недвижим имот - земеделска земя в стари реални граници и АДС № 344 от 13.12.1996 година на Областен управител - Бургас. Поземления имот да бъде коригиран на площ от 561 /петстотин шестдесет и един/ кв.м. при граници и съседи: 67800.503.193, 67800.5.4, 67800.504.318 и конфигурацията на същия да бъде променена по представената Ви скица - проект за съединяване на ПИ № 67800.503.193 и № 67800.503.5 от 29.05.2008 година.
Третите заинтересовани лица С.Д.З. ***, Х.Б. *** , Д.Б.М. *** и дружеството "ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001" АД - Бургас, да бъдат записани в разписния списък като съсобственици на поземлен имот с идентификатор 67800.5.4 на основание нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по наследство и АДС № 344 от 13.12.1996 година на Областен управител - Бургас. Площта на поземления имот следва да бъде коригирана на 2321 / две хиляди триста двадесет и един/ кв.м. при граници и съседи: 67800.503.193, 67800.5.2, 67800.5.724, 67800.5.1, 67800.5.279, 67800.5.255, 67800.5.3, 67800.5.5, 67800.503.192, 67800.504.318 и конфигурацията на същия да бъде променена съгласно представената Ви скица - проект за съединяване на ПИ № 67800.503.193 и № 67800.503.4 от 29.05.2008 година.
Жалбоподателите и заинтересованите лица - физически лица и дружество да бъдат записани в разписния списък като съсобственици в поземлен имот с идентификатор 67800.503.193, на основание решение №629/12.02.2001 година на ПК - Созопол за възстановяване на недвижим имот - земеделска земя в стари реални граници и АДС № 344 от 13.12.1996 година на Областен управител - Бургас и нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по наследство, който имот следва да бъде определен на площ от 713 /седемстотин и тринадесет/ кв.м. при граници и съседи: 67800.5.4, 67800.503.191, 67800.5.1, 67800.5.5, 67800.503.192, 67800.504.318 и конфигурация - по представената скица - проект за разделяне на ПИ № 67800.503.193 от 29.05.2008 година.
 
44 Административно дело No 1644/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ СЕТИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 07.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Сети" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол, ул."П.Славейков" № 26А, против Ревизионен акт Ревизионен акт № 2800305/14.09.2007 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Ямбол, потвърден с Решение № РД-10-516/03.12.2007 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, с който, в тежест на жалбоподателя "Сети" ЕООД - гр.Ямбол, са установени допълнителни задължения за данък върху добавената стойност за периодите м.юли 2006 год. и м.август 2006 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Сети" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол, ул."П.Славейков" № 26А, с Булстат 128612837, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 2 140 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
45 Административно дело No 1650/2007, V състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Н.Я.М. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 03.11.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № 20128/06.12.2007г., издадена от началника на сектор "Пътна полиция" - КАТ при Областна дирекция "Полиция" - Бургас, с която на Н.Я.М., с посочен съдебен адрес:***, общ.Несебър, обл.Бургас, на основание чл.171, т.4 от ЗДвП, е наложена принудителна административна мярка "изземване на свидетелството за управление на МПС".
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
46 Административно дело No 1662/2007, VI състав Други административни дела ОБРАЗЦОВИ АПТЕКИ АД СТЕФАН ДЖУГЛАРСКИ СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА РЗОК БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 12.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Образцови аптеки" АД гр.София, ул."Крум Попов" №54, представлявано от изпълнителния директор Стефан Димитров Джугларски против заповед № РД-09-2248/7.12.2007г. на директора на РЗОК гр.Бургас, като неоснователна.
ОСЪЖДА "Образцови аптеки" АД гр.София, ул."Крум Попов" №54, представлявано от изпълнителния директор Стефан Димитров Джугларски да заплати на РЗОК гр.Бургас направените по делото разноски в размер на 100(сто) лева.
Решението може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението на страните пред Върховен административен съд на Република България.

 
47 Административно дело No 1666/2007, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ТОПЛИВО АД СОФИЯ,
ИА "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 16.01.2009г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на заповед № Z-1342/20.11.2007г., издадена от кмета на община Созопол, с която е модобрено попълване на кадастралното съдържание на кадастралния план на гр.Созопол, обл. Бургаска с нов имот № 1477, собственост на наследниците на А.Я. *** да заплати на "Топливо" АД със седалище и адрес на управление в гр. София, район Средец, ул."Солунска" №2, представлявано от изпълнителния директор Щилиян Йовчев Стоянов съдебно-деловодни разноски в размер на 750 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.


 
48 Административно дело No 1667/2007, X състав Дела по КСО и ЗСП АРДА ТЕКСТИЛ ЕООД АБДИОГЛУ МЕХМЕД ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 07.01.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 79 от 05.12.2007г. на директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Бургас и оставеното с него в сила разпореждане № 1265/24.10.2007г., в частта с което на основание чл.110, ал.3 от КСО е постановено събирането на неправилно изтеглени и изплатени месечни добавки за деца в размер на главницата 675,00 лв. и лихви 586,04 лв. от осигурителя "Арда текстил" ЕООД.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Арда текстил" ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Зайчар, общ.Руен, представлявано от управителя Абдиоглу Мехмед, рег.по ф.д.№ 2053/2003г. по описа на БОС срещу решение № 79/05.12.2007г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Бургас, в останалата и част.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
49 Административно дело No 41/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ТПК МЕТАЛИК ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 14.01.2009г.
.
 
50 Административно дело No 50/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ В.И.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 29.12.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1114/17.10.2007г., издаден от Дария Иванова Атанасова - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-528/14.12.2007г. на изпълняващия правомощията на директор в Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП да заплати на В.И.В. *** съдебно-деловодни разноски в размер на 1 938,80 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
51 Административно дело No 55/2008, V състав Други административни дела Н.Д.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ СОФИЯ Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 01.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д. ***, област Бургас, против решение № 391 от 14.12.2007г., издадено от изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания - гр.София при МФ, с което е оставена без уважение като неоснователна жалбата му против действие на публичен изпълнител при Регионална дирекция - гр.Бургас на АДВ, обективирано в разпореждане № 18673/2003/000002 от 6.11.2007г., с което в производството по събиране на публични вземания по изпълнително дело № 18673/2003г. по описа на същата дирекция е присъединена ИА "Автомобилна администрация" с вземането й в размер на 500 лв., установено с наказателно постановление № 02-001308/25.07.2007г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
52 Административно дело No 95/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ БГ ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 10.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БГ инвест" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол, ул."Г.С.Раковски" № 1А, против Ревизионен акт Ревизионен акт № 2800309/04.10.2007 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Ямбол, потвърден с Решение № РД-10-517/03.12.2007 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, с който, в тежест на жалбоподателя "БГ инвест" ЕООД - гр.Ямбол, са установени допълнителни задължения за данък върху добавената стойност за периодите м.юли 2006 год. и м.август 2006 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "БГ инвест" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол, ул."Г.С.Раковски" № 1А, с Булстат 128611678, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 1 543 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
53 Административно дело No 99/2008, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ АНТИКА 999 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 23.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Антика - 999" ЕООД гр.Ямбол, БУЛСТАТ 128505646, представлявано от Стойко Илиев Стойков - управител, против Ревизионен акт № 2800326 от 16.10.2007г. издаден от гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Ямбол и потвърден изцяло с решение № РД -10-541/27.12.2007г. от директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА "Антика - 999" ЕООД, БУЛСТАТ 128505646, представлявано от Стойко Илиев Стойков да заплати на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 7417 (седем хиляди четиристотин и седемнадесет) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
54 Административно дело No 105/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР БУРИД ООД ТОДОР БАКАЛОВ,
АНДЕЗИТ ООД СТЕФАН ДИМИТРОВ,
СМК МОНТАЖИ АД ДАНИ ЕДРЕВ,
ДИТЕКС ЕООД ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ
РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 19.01.2009г.
Отменя Заповед № 54/27.11.2007г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която са отхвърлени като недопустими жалбите на "Бурид" ООД гр.Бургас, "Андезит" ООД гр. Бургас, "СМК- Монтажи"АД гр.Бургас и "Дитекс" ЕООД гр. Бургас и е оставено в сила Разрешение за строеж № П- 55/ 16.04.2007г. за строеж:" Вътрешно преустройство на жилищна, офисно и търговска сграда в хотел и ажурна ограда по имотната граница с УПИ І", находящ се в УПИ VІІ-538, кв. 182 по плана на ЗЦГЧ гр. Бургас, с административен адрес : ул."Хан Крум" № 15а гр. Бургас.
Връща преписката на административния орган за изпълнение на указанията по прилагане на закона.
Осъжда РДНСК гр. Бургас да заплати на "Бурид" ООД гр.Бургас, "Андезит" ООД гр. Бургас, "СМК- Монтажи"АД гр.Бургас и "Дитекс" ЕООД гр. Бургас, направените разноски в размер на 820 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
55 Административно дело No 112/2008, XII състав Други административни дела А.В.С. ОБЩИНА КАМЕНО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 08.01.2009г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 08.10.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата А.В.С. ***, област Бургас от гр. Обзор, ул. "Беласица" № 11, вх. № 94-А-06/16.01.2008 г. по описа на община Камено.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 112/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.


 
56 Административно дело No 120/2008, XI състав Дела от административен характер по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС,
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДИМИТЪР СТОЯНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 10.11.2008г.
ОТМЕНЯ отразеното в Протокол № 4/20.12.2007 година Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.17 от дневния ред на сесията, проведена на 20.12.2007 година, в частта му относно подточки 2 и 4.

Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 
57 Административно дело No 168/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕЛ СТОМАНА ООД СИМЕОН ЗАРЕВ ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 09.12.2008г.
Отхвърля предявената от "Ел стомана" ООД гр.София,ул.Хр.Смирненски №15 чрез управителя Симеон Зарев жалба против заповед №1036/14.12.2007 год.на кмета на Община Несебър с която се одобрява ПУП -ПРЗ за имот №576 кв.33 на с.Равда като неоснователна.Решението е необжалваемо и поради това окончателно.
 
58 Административно дело No 193/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ В.А.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 21.01.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН РА № 02001507/09.11.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД - 10- 10/07.01.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" гр. Бургас да заплати на В.А.Т., направените по делото разноски в размер на 1550 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
59 Административно дело No 220/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.А.Т. РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 04.11.2008г.

ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-БС-16/17.01.2008г. на началника на РДНСК гр.Бургас е наредено: Да бъде премахнат незаконен строеж "Надстройка на съществуващ гараж със складови помещения", изпълнен от Атанас Г. *** по плана на с.Черноморец, общ.Созопол,.
ВРЪЩА преписката на Началника на РДНСК за ново произнасяне, съобразно изложените в настоящото решение мотиви.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
60 Административно дело No 221/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Д.М. РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 28.01.2009г.
.
 
61 Административно дело No 224/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.К.У.,
П.П.У.
ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: А.Г.В.  Определение от 07.11.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.К.У. ,ЕГН №********** *** и П.П.У. ,ЕГН *********** *** против заповед №1034/30.11.2004 год.на кмета на община Несебър за частично изменение на ПУП на УПИ ІІ в кв.43 по плана на к.к."Слънчев бряг -изток",община Несебър.Прекратява производството по адм.д.№224/2008 год.по описа на Административен съд Бургас.Определението е обжалваемо с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването пред Върховен административен съд.
 
62 Административно дело No 226/2008, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ БОТЕВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 23.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Ботева консулт инженеринг" ЕООД гр.Бургас, БУЛСТАТ 812223563, представлявано от Татяна Иванова Ботева против РА № 02-00-1371/14.11.2007г., издаден от гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-12/09.01.2008г., издадено от директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА "Ботева консулт инженеринг" ЕООД гр.Бургас, представлявано от Татяна Иванова Ботева да заплати на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас юрис-консултско възнаграждение в размер на 2340 (две хиляди триста и четиридесет) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
63 Административно дело No 227/2008, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ АЛМИ ООД ПЕТЪР ПЕТРОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 22.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "АЛМИ" ООД гр.Бургас, БУЛСТАТ 102729712, представлявано от Петър Василев П. против РА № 02-1545/12.11.2007г., издаден от ст.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-18/17.01.2008г., издадено от директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА "АЛМИ" ООД гр.Бургас, представлявано от Петър Василев П. да заплати на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 827 (осемстотин двадесет и седем) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
64 Административно дело No 251/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Т.Д. РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 04.11.2008г.

ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-БС-46 от 27.12.2007г. на Началник сектор "СК" при РДНСК Бургас, с която е премахване на незаконен строеж "Каменен зид", находящ се до урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-506, кв.27 по плана на гр.Созопол, извършен от С.Т.Д..
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
65 Административно дело No 291/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ З.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 28.01.2009г.
.
 
66 Административно дело No 294/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ Й.Н.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 18.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Н.К., в качеството му на земеделски производител, с адрес на управление: с.Катунище, община Котел, област Сливен, против Ревизионен акт № 2000332/21.11.2007г., издаден от ст.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Сливен, потвърден в обжалваната част с Решение № РД-10-39/29.01.2008г. на директора на Д "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, с който на Й.Н.К. е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер 19 787,88 лв. и са начислени лихви за забава в общ размер 2 233,13 лв. за данъчните периоди 01.04.2006г.-30.04.2006г., 01.08.2006г.-31.08.2006г., 01.11.2006г.-30.11.2006г. и 01.12.2006г.-31.12.2006г.
ОСЪЖДА Й.Н.К.,***, област Сливен, да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 780 /седемстотин и осемдесет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
67 Административно дело No 307/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 12.12.2008г.
Отменя мълчаливия отказ на кмета на община Царево по заявление от 19. 9. 2007год.за определяне на обезщетение оп чл.16,ал.4 и ал.5 от ЗУТ като връща преписката на община Царевоза произнасяне по същество и съобразно дадените по -горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок пред Върховен административен съд на Република България.
 
68 Административно дело No 308/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В И В -2002 ООД ВЛАДИМИР СТОЕВ КАРАДЖОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 12.12.2008г.
Отхвърля жалбата на Владимир Стоев Караджов, ЕГН ********** *** против мълчалив отказ на кмета на община Царево по заявление от 19. 9. 2007 год.за определяне на равностоен УПИ като обезщетение по чл.16,ал.4 и ал.5 от ЗУТ.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок пред Върховен административен съд на Република България.
 
69 Административно дело No 309/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.К.,
П.В.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 12.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ на кмета на община Царево по заявление от 19. 9. 2007 год.за определяне на обезщетение по чл.16, ал.4 и ал.5 от ЗУТ по отношение на УПИ ХV в кв.80 с обща площ от 7 080 кв.м.,отреден за "ваканционно селище " като връща преписката на община Царево за произнасяне по същество и съобразно дадените по -горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
70 Административно дело No 310/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 12.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ на кмета на община Царево по заявление от 19. 9. 2007 год.за определяне на обезщетение по чл. 16, ал.4 и ал. 5 от ЗУТ по отношение на УПИ V-015977 в кв.180 с площ от 4 759 кв.м. като връща преписката на община Царево за произнасяне по същество и съобразно дадените по -горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиранадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
71 Административно дело No 311/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.В.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 12.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ на кмета на община Царево по заявление от В.К.Н. като законен представител- баща на малолетния В.В.К. с дата 19. 9. 2007 год.за определяне на обезщетение по чл.16,ал.4 и ал.5 от ЗУТ като връща преписката на община Царево за произнасяне по същество и съобразно дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд на Република България.
 
72 Административно дело No 312/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Н.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 12.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ на кмета на община Церево по заявление от В.К.Н. с дата 19. 9. 2007 год.за определяне на обезщетение по чл.16,ал.4 и ал.5 от ЗУТ като връща преписката на община царево за произнасяне по същество и съобразно дадените по -горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщението на страните пред Върховния административен съд на Република България.
 
73 Административно дело No 319/2008, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ ИНСТРОЙ ЕООД КОНСТАНТИН ЧОЛАКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 08.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Инстрой" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. "Лазур", бл. 88, вх. 3, ет. 7, представлявано от управителя Константин Димитров Чолаков срещу Ревизионен акт № 02001492/13.11.2007 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-34/28.01.2008 г. на директора на Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при ЦУ на НАП, в обжалваната част.
ОСЪЖДА "Инстрой" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. "Лазур", бл. 88, вх. 3, ет. 7, представлявано от управителя Константин Димитров Чолаков да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 1 271, 39 лв. (хиляда двеста седемдесет и един лева и тридедет и девет стотинки), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
74 Административно дело No 320/2008, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ СИ СИ СТИЙЛ ШИПИНГ ЕНД ЛОДЖИСТИКС АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 19.12.2008г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № 10712/10.12.2007 г. издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-44/01.02.2008 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП да заплати в полза на "СИ СИ СТИЙЛ ШИПИНГ ЕНД ЛОДЖИСТИКС" със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Александър Батенберг" № 1, БУЛСТАТ 103560699 сумата от 50 лв. (петдесет лева) разноски по водене на делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
75 Административно дело No 327/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Г.Д. РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 08.12.2008г.
Отхвърля жалбата на Н.Г.Д. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Димо Гочев против Заповед № 6/29.01.2008г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която на осн. чл. 222 ал.1 т.6 и 7 ЗУТ е забранен достъпа и ползването на неприетия по установения законов ред строеж : "Двуетажна масивна жилищна сграда с използваеми полуподземен и тавански етажи", намиращ се в УПИ ІХ в кв.17 по плана на с. Габър общ. Созопол, собственост на Ж.Д.Д. и Н.Г.Д..Наредено е прекъсване на ел. захранването и водоподаването към обекта.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
76 Административно дело No 336/2008, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ С.Г.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 22.01.2009г.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
77 Административно дело No 350/2008, VII състав Други административни дела Т.Д.А.,
Д.Р.Н.
РЕКТОР НА УНИВЕРС. ПРОФ. Д Р АСЕН ЗЛАТАРОВ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 21.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.д.А. и Д.Р.Н.,*** против заповед № РД-32/15.02.2008г., с която ректорът на Университет "Професор д-р Асен Златаров" разпорежда да се проведат общи събрания на студентите и докторантите по факултети и колежи за избор на нов Студентски съвет.ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 350/2008г. по описа на Административен съд-гр.Бургас. ОСЪЖДА Т.Д.А. и Д.Р.Н.,*** да заплатят на ректора на Университет "Професор Д-р Асен Златаров" съдебно-деловодни разноски в размер на 500 лева. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
78 Административно дело No 363/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.А.К.,
М.А.Я.
ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 13.01.2009г.
ОТМЕНЯ заповед № 22/07.01.2008г. на кмета на Община Приморско, с която е одобрена промяна на Подробния устройствен план за регулация и застрояване /ПРЗ/ засягащ урегулиран поземлен имот № VІ-2, в кв.2 по плана на с.Писменово с цел делба и обособяване на две новообразувани УПИ.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
79 Административно дело No 374/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ КАЧАРА ЕООД ЖИВКА КАЧАРОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 10.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Качара" ЕООД - гр.Сливен, кв."Сини камъни", бл.7, вх.Б, ап.7, представлявано от управителя Живка Байчева Качарова, против ревизионен акт № 2000288/14.11.2007г., издаден от инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Сливен, потвърден с решение № РД-10-43/01.02.2008г. на директора на Д "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП, с който на "Качара" ЕООД - гр.Сливен е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер 10 356,74 лв. и са начислени лихви за забава в общ размер 814,70 лв. за данъчните периоди 1.09.2006г.-30.09.2006г. и 1.10.2006г.-31.10.2006г.
ОСЪЖДА "Качара" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, кв."Сини камъни", бл.7, вх.Б, ап.7, представлявано от управителя Живка Байчева Качарова, БУЛСТАТ 119654285, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас, при централното управление на Националната агенция за приходите, юрисконсултско възнаграждение в размер на 563 /петстотин шестдесет и три/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
80 Административно дело No 401/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ФЕД 2002 ЕООД ФЕДЯ ЧИЛИКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 21.01.2009г.
.
 
81 Административно дело No 417/2008, VII състав Искове за обезщетение Ф.Е.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 20.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Ф.Е.Х. ***, община Руен, област Бургаска против Заповед № 60/18.01.2008г., издадена от кмета на Община Руен, с която на основание чл.106, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител е прекратено служебното му правоотношение поради съкращаване на длъжността началник отдел "УТ и ОС" в Дирекция "СД, Е, ОП, СиП, УТ и ОС", считано от 21.01.2007г.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.


 
82 Административно дело No 426/2008, XII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Г.С.П.,
Ж.Г.П.
ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 19.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение № 402/22.02.2008 г. на кмета на община Бургас от Ж.Г.П. *** и Г.С.П. *** в качеството им на наследници на Петра Фотева П., бивш жител ***.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
83 Административно дело No 433/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД СЕРГЕЙ МИЛАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 22.01.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 685/17.09.2007г. на кмета на Община Несебър.
ОСЪЖДА Кмета на община Несебър да заплати на "УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД, гр.София, бул."Цариградско шосе" представлявано от Сергей Миланов Миланов - Изпълнителен директор, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
84 Административно дело No 446/2008, IX състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Д.И.Д.,
М.В.Т.,
В.В.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 21.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Д., М.В.Т. и В.В.Д.-*** против Заповед № Z-198/21.03.2007 год. на кмета на община Созопол, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
85 Административно дело No 450/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ БАСКЮЛ-90-ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 21.01.2009г.
.
 
86 Административно дело No 468/2008, XII състав Други административни дела К.А.Я. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 22.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.Я. *** срещу Решение № РК-743/29.01.2008 г. на началника на сектор "Пътна полиция" при ОДП - гр. Бургас, с което е постановен отказ за промяна на регистрацията на лек автомобил марка "Ауди", модел "А 6", рег. № Х0202АМ, с поставен от производителя идентификационен номер на рама WАUZZZ4BZYN092639, с испански регистрационен № M0064YX.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
 
87 Административно дело No 473/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ Г.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 06.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.М.Г. *** срещу Ревизионен акт № 02000309 от 07.01.2008г. издаден от главен инспектор по приходите, при Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр.Сливен, потвърден с Решение № РД-10-75/28.02.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Г.М.Г. *** да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 615 лв.(шестотин и петнадесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд. 
88 Административно дело No 477/2008, XI състав Други административни дела ЕТ КРИСТОФ ХРИСТО ИВАНОВ БУРГАС ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 11.12.2008г.
ОТМЕНЯ отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, формулиран в писмо № 70-К-190/07.03.2008 година на директора на териториална дирекция "Приморие" при община Бургас.
ВРЪЩА преписката на Община Бургас, директора на TД "Приморие", за произнасяне по заявление № 70-К-196/14.11.2007 година, съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на Христо Иванов Калтъкчиев в качеството му на ЕТ "Кристоф- Христо Иванов" - гр. Бургас със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл.88, вх.1, ет.6 и ЕИК по БУЛСТАТ 030023866 направените по делото разноски в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
89 Административно дело No 480/2008, XII състав Други административни дела ЕТ КРИСТОФ ХРИСТО ИВАНОВ БУРГАС ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на директора на ТД "Приморие" за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект, обективиран в писмо изх. № 70-К-197 от 07.03.2008 г.
ИЗПРАЩА административната преписка на директора на ТД "Приморие" при община Бургас за ново произнасяне по заявление на ЕТ "Кристоф-Христо Иванов" със седалище и адрес на управление гр. Бургас, жк "Братя Миладинови", бл. 88, вх. 1, ет. 6, (вх. № 70-К-197/14.11.2007 г.) при спазване на дадените задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона.
ОСЪЖДА община Бургас да заплати в полза на ЕТ "Кристоф-Христо Иванов" със седалище и адрес на управление гр. Бургас, жк "Братя Миладинови", бл. 88, вх. 1, ет. 6 направените разноски по водене на делото в размер на 50 (петдесет) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
90 Административно дело No 486/2008, XII състав Други административни дела ЕТ СО ДИ 2005 АСЯ ГЕОРГИЕВА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "СО ДИ 2005 - Ася Георгиева" със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Македония" № 11, вх. А, ет. 4 срещу изричен отказ на директора на ТД "Приморие" за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект, обективиран в писмо изх. № 70-С-339 от 07.03.2008 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.


 
91 Административно дело No 488/2008, X състав Други административни дела ЕТ МИХРАН 4 МИХРАН МИХРАНЯН ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Михран-4 - Михран Михранян", гр.Бургас, ул."Цар Симеон І" № 47, ет.4, представлявано от Михран Карник Михранян против отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект № 70-М-226/07.03.2008г. на Директора на ТД"Приморие" общ.Бургас
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
92 Административно дело No 490/2008, X състав Други административни дела ЕТ ЕКЗОТИК ЛЮБОМИР КОШНИЧАРОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 30.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Любомир Райчев Кошничаров в качеството му на ЕТ"Екзотик - Любомир Кошничаров", гр.Бургас против отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект № 70-Е-301/07.03.2008г. на Директора на ТД"Приморие", община Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
93 Административно дело No 493/2008, VII състав Други административни дела Р.Д.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 29.12.2008г., в законна сила от 23.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Р.Д.Т. ***, к/с "Меден рудник", ул. "Тодор Грудов" № 47 против заповед № 328/15.02.2008г., издадена от заместник кмета на Община Бургас.
ОСЪЖДА Р.Д.Т. ***, к/с "Меден рудник", ул. "Тодор Грудов" № 47 да заплати по сметка на Административен съд - гр.Бургас съдебно-деловодни разноски в размер на 100 лева.

 
94 Административно дело No 495/2008, XI състав Други административни дела ЕТ РОЗ - РУСКА БОШЕВА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 11.12.2008г.
ОТМЕНЯ отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, формулиран в писмо с № 70-Р-94/10.03.2008 година на директора на териториална дирекция "Приморие" при община Бургас.
ВРЪЩА преписката на Община Бургас, директора на TД "Приморие", за произнасяне по заявление № 70-Р-94/19.11.2007 година, съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на Руска Нанева Бошева в качеството й на ЕТ "РОЗ - Руска Бошева" - гр. Бургас със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ж.к. "Възраждане", бл.11, вх.3, ет.3, ап. 33 и ЕИК по БУЛСТАТ 102908067 направените по делото разноски в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
95 Административно дело No 502/2008, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ ХИМЕКС 96 АД ИВАНКА ГОЛЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 23.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Химекс-96" АД гр.Бургас, БУЛСТАТ 102043058, представлявано от Иванка Костадинова Голева против РА № 02-00-1718/18.12.2007г., издаден от гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-76/04.03.2008г., издадено от директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА "Химекс-96" АД гр.Бургас, представлявано от Иванка Костадинова Голева да заплати на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 452 (четиристотин петдесет и два) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
96 Административно дело No 507/2008, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ С.Х.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 22.01.2009г.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
97 Административно дело No 512/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДЖУЛИАНА 2001КАЗАРЯН ХАСМИК ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 14.01.2009г.
.
 
98 Административно дело No 517/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДАРКО АД СОФИЯ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 30.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Дарко" АД, рег.по ф.д.№ 21643/1991г. на СГС, със седалище и адрес на управление гр.София район Лозенец, ул."Плачковица" № 9, ап.10 против отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект № 26-00-1132/13.03.2008г. на Директора на ТД"Приморие" община Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
99 Административно дело No 530/2008, V състав Дела по КСО и ЗСП ЕТ ИГНАТОВА ДОНКА ИГНАТОВА ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение (второ) от 17.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на Донка Василева Игнатова, в качеството й на ЕТ "Игнатова - Донка Игнатова" - гр.Несебър, кв."Стария възел", бл.3, ап.5, общ.Несебър, за допълване на решение № 763/12.08.2008г. на Административен съд - град Бургас, постановено по адм. дело № 530/2008г.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
100 Административно дело No 540/2008, X състав Други административни дела ИНВИЗИБЪЛ ООД ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 30.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Инвизибъл" ООД, гр.Бургас, ж.к."Славейков" бл.71, вх.2, ет.5, ап.14, представлявано от управителя Валентин Николов Димитров против отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект № 70-И-104/10.03.2008г. на Директора на ТД"Приморие", община Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
101 Административно дело No 546/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ КОЛОРАДО ООД РАДОСТИН ПИРЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 29.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Колорадо" ООД - гр.Бургас, ж.к."Славейков", бл.76, вх.5, ет.3, ап.11, представлявано от управителя Радостин Тончев Пирев, против ревизионен акт № 2602/16.01.2007г., издаден от ст.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден с решение № РД-10-109/12.03.2007г. на директора на Д"ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, в частта, относно определените на жалбоподателя данъчни задължения по ЗКПО в резултат на преобразуване на финансовия му резултат за отчетната 2004г., на основание чл.23, ал.2, т.10 от ЗКПО (отм.), с разходи в размер на 37 044,17 лв. по фактури, издадени от ЕТ "Дафи - Стоян Георгиев" - гр.Бургас.
ОСЪЖДА "Колорадо" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к."Славейков", бл.76, вх.5, ет.3, ап.11, представлявано от управителя Радостин Тончев Пирев, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас, при централното управление на Националната агенция за приходите юрисконсултско възнаграждение в размер на 495 /четиристотин деветдесет и пет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
102 Административно дело No 567/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕС ПИ АЙ 95 АД НАТАЛИЯ ПЕЙЧЕВА ВАСИЛЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ес Пи Ай - 95" АД с ЕИК по БУЛСТАТ 103051264, представлявано от изпълнителния директор Наталия Пейчева В. против ревизионен акт № 02-00-1248/13.12.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, в частта му, в която е потвърден с решение № РД-10-68/22.02.2008 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.
.ОСЪЖДА "Ес Пи Ай - 95" АД с ЕИК по БУЛСТАТ 103051264, представлявано от изпълнителния директор Наталия Пейчева В., да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 2676 (две хиляди шестстотин седемдесет и шест) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 
103 Административно дело No 568/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ АЛПО ООД АПОСТОЛ АНДОНОВ БЛЕЦОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 05.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "АЛПО" ООД гр. Сливен, представлявано от Апостол Андонов Блецов срещу РА № 2000325/08.01.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Сливен, потвърден с Решение № РД - 10-87/12.03.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас, в частта, в която са определени данъчни задължения по ЗДДС - главница в размер на 396 563.36 лева за периода 01.01.2007 г. - 31.08.2007 г.
ИЗМЕНЯ РА № 2000325/08.01.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Сливен, потвърден с Решение № РД - 10-87/12.03.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас, в частта, с която е определена лихва за забава за периода 01.01.2007 г. - 31.08.2007 г. в размер на 34 896.60 лева, като вместо нея определя лихва за забава за същия период в размер на 21 333.97 лева.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" гр. Бургас заплати на "АЛПО" ООД гр. Сливен, представлявано от Апостол Андонов Блецов, направените по делото разноски в размер на 107,70 лева.
ОСЪЖДА "АЛПО" ООД - гр. Сливен да заплати на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас сума в размер на 1580 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
104 Административно дело No 569/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ВЕНУС 2005 ООД ТЕОДОРА ПЕТРОВА ДИНЕВА КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 03.11.2008г.
ОТМЕНЯ отказа на директора на TД "Приморие" при община Бургас, с изх.№70-В-195/07.03.2008г., за издаване на разрешение за поставяне на преместваем търговски обект - детски магазин "Хензел и Гретел", с площ 15 кв.м., находящ се в гр.Бургас, ул."Александровска" - пред Стоматология Център, по заявление с вх.№ 70-В-195/02.11.2007г., подадено от "Венус 2005" ООД - гр.Бургас, ул."Г.С.Раковски" №43, ет.5, представлявано от управителя Теодора Петрова Динева.
ИЗПPAЩA преписката на директора на TД "Приморие" при община Бургас, за произнасяне по подаденото от "Венус 2005" ООД-гр.Бургас заявление с вх.№ 70-В-195/02.11.2007г., съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
ОСЪЖДА община Бургас, представлявана от кмета Николов, да заплати от бюджета си на "Венус 2005" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Г.С.Раковски" № 43, ет.5, представлявано от управителя Теодора Петрова Динева, съдебни разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
105 Административно дело No 570/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.С.К.,
В И В 2002 ООД
ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 19.11.2008г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.К. *** и "В и В - 2002" ООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Оборище" № 37, представлявано от В.С.К. против мълчалив отказ на кмета на Община Царево.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 570/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.
Препис от протокола да се изпрати на страните.

 
106 Административно дело No 571/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ ЯМБОЛ КООП АД ИВАН ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 10.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ямбол кооп" АД - гр.Ямбол, ул."Търговска" № 35, представлявано от Васил Атанасов Терзиев, против ревизионен акт № 2000304/11.01.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Сливен, потвърден с решение № РД-10-95/19.03.2008г. на директора на Д "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която на "Ямбол кооп" АД - гр.Ямбол е начислен допълнително ДДС в размер на 200 540,00 лв. и лихви в размер на 150 855,99 лв. за данъчния период 1.03.2002г. - 31.03.2002г.
ОСЪЖДА "Ямбол кооп" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул."Търговска" № 35, представлявано от Васил Атанасов Терзиев и Иван Гочев Иванов, заедно и поотделно, ЕИК 128514389, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас, при централното управление на Националната агенция за приходите, юрисконсултско възнаграждение в размер на 7 368 /седем хиляди триста шестдесет и осем/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
107 Административно дело No 607/2008, XI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ В.П.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.А. *** против заповед № 1082/28.03.2008 година на директора на областна дирекция "Полиция"- Бургас на МВР.

Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 
108 Административно дело No 629/2008, V състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Г.К.К.,
С.К.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 20.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.К.К. и С.К. ***, против заповед № 258 от 1.04.2008г. на кмета на община Несебър в частта й, с която е одобрено решение на техническата служба при община Несебър от 20.03.2008г., касаещо имот пл. № 577 по кадастралния план на с.Равда, в м."Хендек тарла", землище на с.Равда, с площ 6 854 кв.м., попадащ в строителните граници на селото, с което е определена като застроена площ 3 932 кв.м. от цялата площ на имота.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
109 Административно дело No 637/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ БУЛ ТРЕЙД ООД КРАСИМИР ГАНЧЕВ ЛАЗАРОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 29.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Бултрейд" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Одрин" № 15, ап.14, представлявано от управителя Красимир Ганчев Лазаров против Ревизионен акт № 02-1957/11.02.2008г., издаден от Донка Георгиев - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас и потвърден с Решение № РД-10-113/04.04.2008г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Бултрейд" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Одрин" № 15, ап.14, представлявано от управителя Красимир Ганчев Лазаров да заплати на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 801,00 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
110 Административно дело No 638/2008, XI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Ш.Е.А. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 14.01.2009г.
 
111 Административно дело No 646/2008, VI състав Дела от административен характер по ЗДС ОБЩИНА ПРИМОРСКО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 14.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Община Приморско, представлявано от кмета Лиляна Димова, против Заповед №РД-0932/18.03.2008г. на Областния управител на област Бургас, с която е отменен Акта за частна общинска собственост №82/01.08.2002г. за неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №316 по кадастралния план на с.Китен, община Приморско, с площ 16 065 кв.м. и граници: изток - път, запад - имот №317, север - имот №318, юг - общинско място, като неоснователна.
ОСЪЖДА Община Приморско, представлявано от кмета Лиляна Димова да заплати на Държавно предприятие "Строителство и възстановяване" гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" №54, представлявано от Христо Атанасов Механдов, направените по делото разноски в размер на 250 (двеста и петдесет) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
112 Административно дело No 656/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР РАДО ЕООД РАДОСЛАВ АНТОНОВ ПЕНЧЕВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 18.11.2008г.
На основание чл.158, т.8 от АПК и предвид оттегляне на жалбата от жалбоподателя ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "РАДО"ЕООД представлявано от Радослав Андонов Пенчев. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 656/2008година. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7- дневен срок от съдебно заседание.
 
113 Административно дело No 660/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ Д.М.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 11.11.2008г., в законна сила от 21.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Д.М.Д. *** за възстановяване срока за обжалване на Ревизионен акт № 02002035/03.01.2007 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас.
ОСЪЖДА Д.М.Д. *** да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 80 лева разноски по делото.

Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
114 Административно дело No 661/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ П.П.И. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 29.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ искането на П.П.И., ЕГН: ********** със съдебен адрес за призоваване в гр.Бургас, ул."Сливница" № 2, вх.2, ет.3 за прогласяване нищожността на Ревизионен акт № 887/30.11.2007г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
115 Административно дело No 665/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ Е.Г.З. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 10.01.2009г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 2000398/15.02.2008 г. издаден от старши инспектор по приходите, при Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр. Сливен, потвърден с Решение № РД-10-119/08.04.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Бургас, при ЦУ на НАП, относно установените задължения на Е.Г.З. за Данък върху дохода по ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. в размер на 470,58 лв. и съответната лихва, като установява задължения за Данък върху дохода по ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. в размер на 302,00 лв. , както и съответните на тази сума лихви съгласно ЗЛДТДПДВ.ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП да заплати в полза на Е.Г.З. *** направените по делото разноски в размер на 130,00 лв.(сто и тридесет лева). ОСЪЖДА Е.Г. *** да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд..
 
116 Административно дело No 672/2008, X състав Други административни дела И.Д.Д. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 44380 С.БРАТОВО Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 27.01.2009г.
.
 
117 Административно дело No 673/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Н.Н.,
С.Н.И.
ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 14.11.2008г., в законна сила от 04.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.Н.Н. и С.Н. *** против Заповед № 247/03.04.2008г., издадена от кмета на Община Приморско. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
118 Административно дело No 678/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ЗЪРНЕНА БОРСА ООД ХРИСТО ПЕТРОВ НАНЕВ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Определение от 16.01.2009г., в законна сила от 16.01.2009г.
ОТХВЪЛЯ жалбата на "Зърнена борса" ООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к. "Победа", ул."Чаталджа" № 52, представлявано от управителя Христо Петров Нанев, против Решение №5/26.03.2008 год. на директора на ТД на НАП - Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението не подлежи на обжалване.

 
119 Административно дело No 686/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ В.Н.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 26.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.П. ***, лично и в качеството му на ЕТ "Бург-ойл - В.П."***, против акт за прихващане или възстановяване № 801341/27.02.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден с решение № РД-10-121/09.04.2008г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас при ЦУ на НАП, с който му е възстановена сумата в размер на 14 900,10 лв., от които 9 776,13 лв. главница и 5 123,97 лв. лихва.
ОСЪЖДА В.Н.П. ***, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 638 /шестстотин тридесет и осем/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
120 Административно дело No 693/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.М. ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 08.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.М. *** срещу Заповед № РД-14-444 от 20.12.2007г. на Заместник началника на ДНСК София.
ОСЪЖДА М.Г.М. *** да заплати в полза на ДНСК гр.София, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 80 лв. (осемдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
121 Административно дело No 709/2008, XII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Х.П.Д. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 07.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.П.Д. *** срещу Заповед № З-1049/26.03.2008 г. на директора на ОДП-гр. Бургас за прилагане на принудителната административна мярка по чл. 76, т. 2 от ЗБДС.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
122 Административно дело No 713/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.П.Д. РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 15.12.2008г.
Отхвърля жалбата на М.П.Д. против Заповед № 15/09.04.2008г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която е отменено разрешение за строеж № 7-"З"/11.02.2008г., издадено от ТД"Зора" при Община Бургас в едно с одобрени на 11.01.2008г. инвестиционни проекти за строеж : "Преустройство на съществуващ магазин в павилион за кафе и хамбургери", находящ се в УПИ І-2761,2762, кв.15 по плана на с-к Братя Миладинови, административен адрес : гр. Бургас, ул. "Стара планина"№3, вх.Б .
Осъжда М.П.Д. *** направените по делото разноски в размер на 80 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
123 Административно дело No 717/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ БГ ТРЕЙДИНГ ЕООД НИКОЛАЙ ТЕХОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 22.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БГ трейдинг" ЕООД - гр.Бургас, ул."Генерал Гурко" № 9, ет.4, ап.7, против Ревизионен акт № 02-00-1745/15.01.2008 год., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден с Решение № РД-10-101/24.03.2008 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, с който, в тежест на "БГ трейдинг" ЕООД, са установени допълнителни задължения за данък върху добавената стойност за периодите м.юни 2005 год. и м.юли 2005 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "БГ трейдинг" ЕООД - гр.Бургас, ул."Генерал Гурко" № 9, ет.4, ап.7 , да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 447 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
124 Административно дело No 721/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДЮНИ АД ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отхвърля жалбата на "Дюни" АД против заповед №Z-402/08.4.2008 год.на кмета на община Созопол за отказ за изработване на ПУП -ПРЗ за ПИ №000448-зелена територия , м."Света Агалина" в землището на град Созопол.Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
125 Административно дело No 743/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР П.А.С.,
Д.С.С.
РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 12.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.А.С. и Д.С.С. *** срещу Заповед № ДК-02-БС-53/02.04.2008г. на Началника на РДНСК гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
126 Административно дело No 747/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ СВ ИНВЕСТ ЕООД СТОЯН ЗЛАТАНОВ ВАКЪФОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 12.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "С В Инвест" ЕООД гр. Бургас, представлявано от Стоян Златанов Вакафов срещу Ревизионен акт № 02001838/15.02.2008г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД - 10- 130/17.04.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас.
ОСЪЖДА "С В Инвест" ЕООД гр. Бургас, представлявано от Стоян Златанов Вакафов да заплати на Дирекция "ОУИ" гр. Бургас сума в размер на 1016,48лв., представляваща направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
127 Административно дело No 754/2008, IX състав Други административни дела ЕТ РОЗ - РУСКА БОШЕВА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 03.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Руска Нанева Бошева, в качеството й на ЕТ "РОЗ-Руска Бошева" - гр.Бургас, ж.к. "Възраждане", бл.11, вх.3, ет.3, ап.33 против Заповед № 1081/30.04.2008 год. на заместник-кмет на община Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ЕТ "РОЗ-Руска Бошева" - гр.Бургас, ж.к. "Възраждане", бл.11, вх.3, ет.3, ап.33, представляван от Руска Нанева Бошева, с.а., да ЗАПЛАТИ на община Бургас сумата от 80 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
128 Административно дело No 755/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ С.Ж.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 29.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ж.А. *** против Ревизионен акт № 2800495/14.02.2008г., издаден от Мария Иванова Чилова - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Ямбол и потвърден с Решение № РД-10-132/23.04.2008г. на изпълняващия правомощията на директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА С.Ж.А. *** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 1018,00 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
129 Административно дело No 759/2008, V състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие ЗЕДА ТУР АД КАЛОЯН СТЕФАНОВ БРАТАНОВ ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 24.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Зеда Тур" АД - гр.София, ул."Хан Крум" № 12, представлявано от изпълнителния директор Калоян Стефанов Братанов, против бездействие на общинска администрация - гр.Несебър за извършване на определени действия по подадена от жалбоподателя молба с вх.№ 92-00-231/21.02.2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 759/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
130 Административно дело No 760/2008, X състав Други административни дела ПФК ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС АД,
ПФК ЧЕРНОМОРЕЦ АД БУРГАС
ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 10.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ивайло Дражев - представляващ ПФК "Черноморец Бургас" АД, рег.по ф.д.№ 2216/2006г. на БОС и ПФК "Черноморец" АД, рег.по ф.д.№ 1661/2000г. на БОС срещу Акт за частна общинска собственост № 4720/30.07.2007г..
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 760 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.


 
131 Административно дело No 766/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЧЕРНОМОРСКИ БРЯГ АД РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 13.11.2008г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед №16/9.04.2008г. на началника на РДНСК-Бургас и оставеното в сила с нея разрешение за строеж №5 от 11.01.2008г. гл.архитект на Община Бургас, с което се разрешава на "ЕVN България Електроразпределение" АД КЕЦ - Бургас-юг да извърши строително-монтажни работи за обект "трафопост" в УПИ ХІV - 87, кв.5 по плана на ПЗ "Победа" гр.Бургас, кабел 20 кV от П/Ст "Победа" до БКТП 2х800 кVА в УПИ ХІV - 87, кв.5, кабел 20 кV от БКТП 2х800 кVА в УПИ ХІV - 87, кв.5 до нови кабелни муфи 20 кV на съществуващи кабели 20 кV в зелени площи, прилежащи на главен път Е І-9, кабел ниско напрежение от БКТП 2х800 кVА до ново електромерно ел.табло, монтирано на границата на УПИ ХІV - 87, кв.5 по плана на ПЗ "Победа" гр.Бургас.
ОСЪЖДА РДНСК-Бургас да заплати на "Черноморски бряг"АД-в ликвидация, представлявано от Жоро Николов Георгиев-ликвидатор, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул."Индустриална" 94 и съдебен адрес гр.Бургас, ул."Ив.Богоров" №1, ет.1, чрез адв.Таня Илиева, направените по делото разноски в размер на 350 (триста и петдесет) лева.
Решението в тази част може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването.

 
132 Административно дело No 771/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ВИТАТУР ИНВЕСТ АД МИЛКО МИЛКОВ,
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ,
ПОНС ХОЛДИНГ АД
ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик: Л.В.А.  Определение от 21.01.2009г.
СЪЕДИНАВА за общо разглеждане и решаване адм.дело №771/2008г. и адм.дело №238/2008г., като в бъдеще производството да се движи под адм.дело №238/2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д№771/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението не подлежи на обжалване.

 
133 Административно дело No 772/2008, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Е.И.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 15.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.И.Х. против Заповед № 253/ 23.04.2008г., издадена от Зам.Кмета на Община Несебър.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
134 Административно дело No 781/2008, VIII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ВИКИ 90 ЗЛАТКО ЗЕЛЕНИКОВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: З.И.Б.К.  Решение от 11.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Вики - 90 - Златко Зелеников", със седалище и адрес на управление - с. Равда, Община Несебър, ул. "Апостол Войвода"№3, с ЕИК по Булстат 102049075, представляван от Златко Иванов Зелеников, вписано с решение по ф.д.№5161 по описа на Бургаски окръжен съд за 1993 година против Заповед № ДК-14-240 от 09.04.2008 година на Заместник началник на ДНСК- София, с която, на основание чл. 225, ал.1 във връзка с чл. 222, ал.1, т. 10 ЗУТ, и §5, ал.3 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ е наредено да се премахне незаконен строеж "Монолитна постройка с навес №1", изпълнен на територията на морски плаж "Равда - южен- Нацинолен детски комплекс /НДК/, пред хотел "Емералд" в землището на с. Равда, Община Несебър, като неоснователна.
ОСЪЖДА ЕТ"Вики- 90- Златко Зелеников", със седалище и адрес на управление - с. Равда, Община Несебър, ул. "Апостол Войвода"№3, с ЕИК по Булстат 102049075, представляван от Златко Иванов Зелеников да заплати на ДНСК- София юрисконсултско възнаграждение в размер на 80. 00 / осемдесет / лева.
Решението може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 
135 Административно дело No 789/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР АПИА ПЛЮС ЕООД ИВАН ХРИСТОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Апиа плюс" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Стара планина" № 21, ет. 3, ап. 4 срещу Заповед № 1095/30.04.2008 г. на заместник кмета на община Бургас за премахване на 10 броя дървени навеси, собственост на "Апиа плюс" ЕООД, находящи се в УПИ ІІ-101 по плана на Промишлена зона "Север", гр. Бургас.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните пред Върховния административен съд.

 
136 Административно дело No 790/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ ЕАД ДИР. К. МАРКОВ ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 23.01.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-233/15.04.2008 год. на кмета на община Царево, с която е наредено да бъде премахнат обект, описан като жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ, кв.18 по плана на гр.Ахтопол, община Царево, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

ОСЪЖДА община Царево да заплати на "Студентски столове и общежития" ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, район "Студентски", ж.к. "Студентски град" бл.5, с Булстат 831917453, сумато от 150 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
137 Административно дело No 792/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.А.К. КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Л.В.А.  Определение от 08.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 792/2008 г. по описа на Административен съд Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7 дневен срок, който за жалбоподателя и ответника тече от днес, а за всички заинтересовани страни от датата на съобщаването, пред ВАС на РБългария.

 
138 Административно дело No 797/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ВИКИ 90 ЗЛАТКО ЗЕЛЕНИКОВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 21.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Вики - 90 - Златко Зелеников", съд. рег. по ф.д. № 5161/1993 год. на БОС, със седалище и адрес на управление с.Равда, общ.Несебър, ул. "Апостол войвода" № 3, против Заповед № РД-14-242/09.04.2008 год. на Заместник-началник на ДНСК - София, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
139 Административно дело No 799/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕМ ПИ ДИ ООД ЗЛАТКО ИВАНОВ БОЕВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 28.01.2009г.
.
 
140 Административно дело No 810/2008, XII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Н.А.А.,
Н.А.К.,
Б.А.П.
КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 22.01.2009г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на кмета на община Созопол за издаване на удостоверение и скица по 13, ал. 4 от ППЗСПЗЗ по молба, вх. № 94-Т-292/1/14.03.2008 г. на Н.А.А. ***, област Варна, Н.А.К. ***4 и Б.А. ***.
ИЗПРАЩА административната преписка на кмета на община Созопол за провеждане на производството по чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ по молба, вх. № 94-Т-292/1/14.03.2008 г. на Н.А.А. ***, област Варна, Н.А.К. ***4 и Б.А. ***.
ОСЪЖДА община Созопол да заплати направените разноски по водене на делото, възлизащи на сумата от 170 (сто и седемдесет) лева в полза на Н.А.А. ***, област Варна и Б.А. *** и направените разноски по водене на делото, възлизащи на сумата от 160 (сто и шестдесет) лева в полза на Н.А.К. ***4.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
141 Административно дело No 831/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ЕКСПРЕС В.Г. ВАСИЛ ГОГОВ ДНСК СОФИЯ Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 13.11.2008г.
ОТМЕНЯ определенията си от 29.09.2008г. за назначаване на съдебно - техническа експертиза по делото и за насрочване разглеждането на делото в открито съдебно заседание на 1.12.2008г. от 13,50 часа.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "Експерс В.Г. - Васил Гогов", със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к."Гоце Делчев", бл.238, вх.И, ет.3, ап.151, представляван от Васил Петров Гогов, против заповед № РД-14-284/09.04.2008г. на зам. началника на ДНСК - София за премахване на незаконен строеж "Техническа инфраструктура - елпроводи, водопроводи, канали /попивни ями/ за поставяемите обекти по одобрена схема", изпълнен от неизвестен извършител на територията на морски плаж "Бутамята", в землището на с.Синеморец, гр.Царево, община Царево.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 831/2008г. по описа на Бургаския административен съд.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
142 Административно дело No 832/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ИРИДА 71 ООД НАДЯ ИВАНОВА ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: П.Е.С.  Определение от 27.01.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Ирида 71" ООД, със седалище и адрес на
управление гр.София, ул."Краище", бл.25, вх.Б, ап.21 против Заповед №
РД-14-300/10.04.2008 год. на заместник-началник на ДНСК - София, като
НЕДОПУСТИМА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 832/08 год. по описа на
Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба
пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
143 Административно дело No 836/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ЕКСПРЕС В.Г. ВАСИЛ ГОГОВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 08.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"ЕКСПРЕС В.Г. - Васил Гогов" гр.София, рег. по ф.д.№ 4368/1990г. по описа на СГС, представлявано от Васил Петков Гогов срещу Заповед № РД-14-282/09.04.2008г. на Заместник началника на ДНСК гр.София.
ОСЪЖДА ЕТ"ЕКСПРЕС В.Г. - Васил Гогов" гр.София, рег. По ф.д.№ 4368/1990г. по описа на СГС, представлявано от Васил Петков Гогов да заплати в полза на ДНСК гр.София, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 80 лв. (осемдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
144 Административно дело No 837/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ЕКСПРЕС В.Г. ВАСИЛ ГОГОВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 29.12.2008г.
Отменя Заповед № РД- 14- 283/09.04.2008г. на Зам. Началника на ДНСК гр. София, с която на осн. чл. 225 ал.1 ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж : "Заведение за обществено хранене, изпълнен от неизвестен извършител на територията на морски плаж "Бутамята", землището на с. Синеморец, Община Царево".
Осъжда ДНСК гр. София да заплати на ЕТ" ЕКСПРЕС- В.Г.- Васил Гогов" гр. София, представляван от Васил Петров Гогов, направените по делото разноски в размер на 750 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
145 Административно дело No 838/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ЕКСПРЕС В.Г. ВАСИЛ ГОГОВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 19.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-14-278/09.04.2008 год., издадена от Заместник-началник на ДНСК - София, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОСЪЖДА ДНСК - София да заплати на ЕТ "Експрес-Васил Гогов" - гр.София, ж.к. "Гоце Делчев", бл.238, вх.9, ет.3 сумата от 716 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
146 Административно дело No 861/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ ДЕЛТА Б АД ДИМИТЪР ИВАНОВ ДОБРЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Докладчик: С.Д.Д.  Решение от 26.11.2008г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 969 от 29.10.2008г. на Бургаския административен съд, пети състав, постановено по адм. дело № 861/2008г., като в мотивите на същото, на страница четири, ред първи отдолу нагоре, след думите "ДОО в размер на 1 725 лв.", да се чете: "ДЗПО-УПФ в размер на 45,60 лв. и НЗОК в размер на 295,20 лв.", вместо: "ДЗПО-УПФ в размер на 295,20 лв. и НЗОК в размер на 45,60 лв.", и на страница пета от решението, ред пети отдолу нагоре в диспозитива, да се чете: "ДЗПО-УПФ в размер на 45,60 лв. и НЗОК в размер на 295,20 лв.", вместо: "ДЗПО-УПФ в размер на 295,20 лв. и НЗОК в размер на 45,60 лв.".
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
Решението да се отбележи върху поправеното решение и преписите след влизането му в сила.

 
147 Административно дело No 863/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ТИ ВИ ХОТЕЛ ООД ВЛАДИМИР КОЛЕВ КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 12.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №863/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас на основание чл. 160, ар. 1 във вр. с чл. 155, ал. 1 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от датата на заседанието за присъствалите страни и в същия срок за неприсъствалите от датата на получаване на съобщението за това.
 
148 Административно дело No 864/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР МАТ ООД КАЛИН ДИКОВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 05.11.2008г., в законна сила от 02.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "МАТ" ООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Христо Ботев" № 61 против Заповед № рд-14.229/09.04.2008 год. на Заместник-началник на ДНСК - София, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
149 Административно дело No 872/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Г.Б.,
Б.А.Б.,
А.А.Б.,
Р.А.Б.,
С.А.Р.
ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 07.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.А.Б., А.А.Б., Р.А.Б. и С.А.Р. против заповед № РД-14-121 от 14.04.2005г. на зам.началника на ДНСК - гр.София за премахване на незаконен строеж "Двуетажна монолитна сграда" (№ 19 по съставената от община Бургас схема на строежите, извършени в района на "Параклиса"), извършен от А. Тодоров Б. в терен -ДГФ, отдел 235, в местността "Ченгене скеле", в землището на гр.Бургас.
ОСЪЖДА Б.А.Б. ***, А.А.Б. ***, Р.А.Б. *** и С.А. ***, да заплатят на ДНСК- гр.София юрисконсултско възнаграждение в размер на 80,00 /осемдесет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
150 Административно дело No 887/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Г.И. ОБЩИНА ПОМОРИЕ Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 02.12.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 12.11.2008 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Г.Г.И. *** за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № РД- 16-582/03.06.2008 г. на кмета на община Поморие. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Г.И. ***, вх. № 94-Г-28/24.03.2008 г. по описа на община Поморие. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 887/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
151 Административно дело No 888/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.С.К. ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Определение от 01.12.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.С.К.,***, к-с Изгрев, бл. 24, вх. В, ет. 3, ап. 6, подадена чрез пълномощника му адв. Г., против решение № 1201/12.05.2008 г. на кмета на Община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 888/2008 г. по описа на Административен съд гр. Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7 дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС на РБългария.

 
152 Административно дело No 891/2008, XI състав Други административни дела Е.Б.И.,
М.Р.И.
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 07.01.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.Р.И. против заповед № РД 03/184/29.04.2008 година на директора на дирекция "Социално подпомагане" - Бургас.
ПРЕКРАТЯВА по отношение на М.Р.И. адм.д. № 891/2008 година.
Решението, в тази си част, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Б.И. против заповед № РД 03/184/29.04.2008 година на директора на дирекция "Социално подпомагане" - Бургас.

Решението, в тази част, подлежи на обжалване пред Върховен административен съд - в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението от страните,.

 
153 Административно дело No 895/2008, XI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ П.Й.И. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Й.И. *** против решение № РК-1056/11.02.2008 година на началник сектор "Пътна полиция" при Областна дирекция "Полиция" - гр. Бургас.

Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.


 
154 Административно дело No 903/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.Ц.Д. ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 12.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Ц.Д. *** срещу Заповед № РД-14-189 от 19.03.2008г. на Заместник началника на ДНСК София.
ОСЪЖДА Е.Ц.Д. ***, да заплати в полза на ДНСК гр.София, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 80 лв. (осемдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
155 Административно дело No 905/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ФЛОРАНС ЕООД МАРИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА,
ЕТ ФЛОРАНС МАРИЯ ХРИСТОВА
КОМИСИЯ ПО ЧЛ.5 АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 19.01.2009г.
Отменя определение от 19.11.2008г., с което е приключено съдебното дирене и е даден ход по същество.
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от "ФЛОРАНС"ЕООД,чрез управителя Мария Христова Димитрова против отказ за издаване на разрешение за поставяне по чл. 57 ЗУТ, постановен с решение по заявление № 70-Ф-98/18.12.2007г.- Протокол №2/19.02.2008г. на Комисията по чл.5 ал.2 от Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас.
Прекратява производството по адм. дело № 905 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 
156 Административно наказателно дело (К) No 922/2008, XIII състав Наказателни касационни производства СКАТ ООД БУРГАС ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ СОФИЯ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 19.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 285 от 2008г., постановено по н.а.х.д. № 340 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
157 Административно дело No 936/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР СИРОКО ЕООД БОЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ ДНСК СОФИЯ Докладчик: П.Е.С.  Определение от 05.11.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
На осн.чл.159 т.8 във вр. с чл.155/1/АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Сироко"ЕООД против Заповед № РД-14-251/09.04.2008г. на Зам.началник на ДНСК- София, поради отказ от оспорването. ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 936/2008г. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
158 Административно дело No 938/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ТУИ БЪЛГАРИЯ ООД ВАЛЕНТИН ЙОСИФОВ И ДОРОТЕЯ МАНЕВА ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 18.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ТУИ България" ООД, гр.Варна, ул."Първа" № 22, представлявано от управителите Валентин Бориславов Йосифов и Доротея Кънчева Манева срещу заповед № РД-14-286/09.04.2008г. на Заместник началника на ДНСК.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 938 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
159 Административно дело No 943/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ТУИ БЪЛГАРИЯ ООД ВАЛЕНТИН ЙОСИФОВ И ДОРОТЕЯ МАНЕВА ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Л.В.А.  Определение от 08.12.2008г.
ОТМЕНЯ определение, постановено в съдебно заседание на 10.11.2008г. по адм.д.№943/2008г. на Административен съд гр.Бургас, с което "ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО".
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата "ТУИ България"ООД със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул."Първа" №22, представлявано от Валентин Йосифов и Доротея Манева - управители против Заповед №РД-14-287/09.04.2008г. на зам.началника на ДНСК - София, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Техническа инфраструктура-елпроводи, водопроводи, канали за поставяемите обекти по одобрена схема", изпълнен от неизвестен извършител на територията на морски плаж къмпинг "Нестинарка" в землището на гр.Царево, като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 943/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
160 Административно дело No 944/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР СИРОКО ЕООД БОЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: П.Е.С.  Определение от 06.11.2008г., в законна сила от 02.12.2008г.
На основание чл.159 т.8 , във вр. с чл.155/1/АПК ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Сироко"ЕООД против Заповед № РД-14-261/09.04.2008г. на Зам.началник на ДНСК- София, поради отказ от оспорването. ПРЕКРАТЯВА адм.дело № 944/08г.Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
161 Административно дело No 947/2008, VII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ К.А.Г.,
Т.Р.Г.
НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 18.11.2008г., в законна сила от 12.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Т.Р.Г. ***, к/с "Братя Миладинови", бл.56, вх.А, ет.8 чрез адвокат Красимир Кацарски от БАК против отказ на началник сектор "ПП" при ОДП - гр.Бургас да предаде свидетелство за управление на МПС, обективиран в писмо № РК-4184/19.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на К.А.Г. ***, к/с "Братя Миладинови", бл.56, вх.А, ет.8 чрез адвокат Красимир Кацарски от БАК против отказ на началник сектор "ПП" при ОДП - гр.Бургас да предаде свидетелство за управление на МПС, обективиран в писмо № РК-4184/19.05.2008г.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
В прекратителната част решението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
162 Административно дело No 948/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ ПЕГАС ЛИМИТИД ООД, ПРЕДСТ. ОТ ГЕОРГИ Д. ИВАНОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 28.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Пегас лимитид" ООД - гр.Бургас, кв."Долно Езерово", ул."Паисий" № 6, представлявано от управителя Георги Димитров Иванов, против ревизионен акт № 0200297/09.05.2007г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-313/04.07.2007г. на директора на Д "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, в частта, с която на "Пегас лимитид" ООД за данъчния период 1.12.2006г.-31.12.2006г. е доначислен ДДС в размер на 7 437,20 лв. и лихви за забава в размер на 178,83 лв.
ОСЪЖДА "Пегас лимитид" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, кв."Долно Езерово", ул."Паисий" № 6, представлявано от управителя Георги Димитров Иванов, да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 445 /четиристотин четиридесет и пет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
163 Административно дело No 951/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ИНКЕ ЕООД ДУПНИЦА ИВАН ХРИСТОВ РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 19.01.2009г.
Отхвърля жалбата на "ИНКЕ" ЕООД гр.Дупница,представлявано от Иван Г. Христов против Заповед № 20/09.05.2008г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която е отхвърлена жалбата на "ИНКЕ" ЕООД гр.Дупница,представлявано от Иван Г. Христов против разрешение за строеж № 78/24.02.2005г. за "Преустройство на съществуващ магазин в стаи за отдаване под наем" в УПИ І- 923 кв.73 по плана на гр. Созопол, издадено на името на К.Г.М. и последното е оставено в сила.
Осъжда "ИНКЕ" ЕООД гр.Дупница,представлявано от Иван Г. Христов да заплати на РДНСК гр. Бургас, направените по делото разноски в размер на 80 лева.
Осъжда "ИНКЕ" ЕООД гр.Дупница,представлявано от Иван Г. Христов да заплати на М.Х.М., направените по делото разноски в размер на 300 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
164 Административно дело No 958/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР СИРОКО ЕООД БОЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ,
КА ТРЕЙД ЕООД КАТЕРИНА ПЕТРОВА
ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 21.11.2008г.
ОБЯВЯВА Заповед № РД-14-263/09.04.2008 год. на Заместник-началник на ДНСК - София, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж наименован "Кораба", изпълнен на територията на морски плаж "Южен" гр.Несебър, за НИЩОЖНА.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Сироко" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Драгоман, ул."Георги Димитров" № 3 против Заповед № РД-14-263/09.04.2008 год. на Заместник-началник на ДНСК - София, поради липса на правен интерес.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 958/08 год. на Административен съд - Бургас, В ЧАСТТА относно оспорването на "Сироко" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Драгоман, ул."Георги Димитров" № 3 против Заповед № РД-14-263/09.04.2008 год. на Заместник-началник на ДНСК - София.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в прекратителната му част с характер на определение може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
165 Административно дело No 960/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.П.В. ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на К.П.В. ЕГН **********,*** против Заповед №РД-14-401/29.04.2008г. на зам.началника ДНСК-София, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Едноетажна масивна сграда в строеж", изпълнен от жалбоподателят, попадащ в ПИ, представляващ отдел 236"а" и 236"1" от Държавен горски фонд, в м."Ченгене скеле", землището на гр.Бургас, като неоснователна.
ОСЪЖДА К.П.В. ЕГН **********,*** да заплати на ДНСК-София юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
166 Административно дело No 975/2008, V състав Дела по АПК - искови и ЗОДв А.К.М.,
З.К.Б.,
К.К.М.,
И.Н.С.,
И.К.М.,
М.Б.Б.,
К.Б.Б.
КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Определение от 08.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.К.М., З.К.Б., Констанин К.М., И.Н.С., И.К.М., М.Б.Б. и К.Б.Б. ***, с посочен адрес за призоваване: гр.Бургас, ул."Александровска" № 59, против Община Бургас със седалище и адрес: гр.Бургас, ул."Александровска" № 26, представлявана от кмета Димитър Николов, с правно основание чл.203 и сл. от АПК, във връзка с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, с цена на иска 349 000 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 975/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас, по подадената искова молба против община Бургас, като недопустима.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на ВАС на РБългария в седмодневен срок считано от днес за представляваните в днешно съдебно заседание страни, и в същия срок от получаване на съобщението за неявилите се в днешно съдебно заседание страни.

 
167 Административно дело No 987/2008, VI състав Дела от административен характер по ОДП И.И.И. РПУ НЕСЕБЪР Докладчик: Л.В.А.  Определение от 03.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.И. *** против разпореждане на полцейски орган от 18.06.2008г., издадено от Милен Лефтеров Георгиев - старши полицай при РПУ Несебър. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 987/08г. по описа на Административен съд Бургас. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
168 Административно наказателно дело (К) No 997/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ИВЕЛИ ООД СМОЛЯН ЗДРАВКО КИРИЛОВ ПАШОВ ДИРЕКТОР НА РД ПРИ КЗП БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 19.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 70 от 12.05.2008г., постановено по н.а.х.д. № 382 по описа за 2007г. на Районен съд гр.Несебър.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
169 Административно дело No 999/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ КРИСМАР НИКОЛА СТАВРЕВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 03.12.2008г.
Отхвърля жалбата на ЕТ" КРИСМАР- НИКОЛА СТАВРЕВ" гр.Бургас, представляван от Никола Ставрев Ставрев против Заповед № 1513/11.06.2008г. на Зам.Кмета на община Бургас, с която на осн. чл. 57а ал.1 ЗУТ , е разпоредено премахване на преместваем обект- търговска зала и склад пред кафе- аперитив "Липа", разположени на тротоара на ул."Цар Петър"/ "Цар Асен" / и "Фердинандова", и заповядано изключване на захранването с ток и вода.
Осъжда ЕТ" КРИСМАР- НИКОЛА СТАВРЕВ" гр.Бургас, представляван от Никола Ставрев Ставрев да заплати на Община Бургас направени по делото разноски в размер на 80 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
170 Административно дело No 1005/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР СИРОКО ЕООД БОЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 20.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Сироко" ЕООД, съд. рег. по ф.д. № 702/1999 год. на Софийски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр.Драгомен, ул."Георги Димитров" № 3, против Заповед № РД-14-239/09.04.2008 год. на Заместник-началник на ДНСК - София, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
171 Административно дело No 1017/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ОНТАЙМ ДИСТРИБЮШЪН ЕНД ЛОДЖИСТИКС ЕООД ДНСК СОФИЯ Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 21.11.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от 24.09.2008г. за насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 24.11.2008г. от 14,20 часа.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс" ЕООД - гр.София, район "Лозенец", бул."Джеймс Баучер" № 33-А, представлявано от управителя Георги Петров Велков, против заповед № РД-14-228/09.04.2008г. на зам. началника на ДНСК-гр.София за премахване на незаконен строеж "Техническа инфраструктура - ел. проводи, водопроводи и канали /попивни ями/ на поставяемите обекти по одобрена схема на морски плаж "Северен", гр.Бургас", изпълнен от неизвестен извършител.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1017/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
172 Административно дело No 1019/2008, XII състав Други административни дела УСПЕХ 2005 ООД ЛОЛА ДИНАРОВНА КАСИМОВА-ЯВУЗ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖ.ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВО ПАНИЧАРЕВО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 08.01.2009г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № 51/16.06.2008 г. на директора на Държавно горско стопанство-Ново Паничарево в частта й, в която е постановено анулиране на Разрешително от 03.10.2005 г. за извършване на жижни за изготвяне на дървени въглища в отдел 201 "1", местност "Загорчев лък", землището на с. Ясна поляна, община Приморско с инвеститор "Успех 2005" ООД.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
173 Административно дело No 1020/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ОНТАЙМ ДИСТРИБЮШЪН ЕНД ЛОДЖИСТИКС ЕООД ДНСК СОФИЯ Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 21.11.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от 24.09.2008г. за насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 24.11.2008г. от 14,20 часа.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс" ЕООД - гр.София, район "Лозенец", бул."Джеймс Баучер" № 33-А, представлявано от управителя Георги Петров Велков, против заповед № РД-14-265/09.04.2008г. на зам. началника на ДНСК-гр.София за премахване на незаконен строеж "Техническа инфраструктура - ел. проводи, водопроводи и канали /попивни ями/ на строежи на морски плаж "Централен", гр.Бургас", изпълнен от неизвестен извършител.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1020/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
174 Административно дело No 1030/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ П.И.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 14.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.Г. *** срещу Решение № РД-10-173/13.06.2008г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при Централно управление на Националната агенция по приходите.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
175 Административно дело No 1033/2008, VII състав Други административни дела И.М.Т. ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 16.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.М.Т. ***, к/с "Славейков", бл.61, вх.1, ап.24 против заповед № 1070/30.04.2008г., издадена от заместник кмета на Община Бургас, с която е одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 172/472 кв.м. ид. части от поземлен имот с пл.№ 348, целият с площ от 472 кв.м., находящ се в кадастрален район № 119 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Бургас, к/с "Меден рудник", местността "Изворите" при граници на имота: север - имот № 119.472; изток - път; юг - имот № 119.350; запад - имот с пл.№ 119.349 в размер на 4 800 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
176 Административно дело No 1038/2008, IX състав Искове за обезщетение С.Г.К. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 01.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на С.Г.К. *** против Министерство на вътрешните работи, за заплащане на обезщетения за претърпени имуществени вреди в размер на 2 000 лв. и неимуществени вреди в размер на 20 000 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
177 Административно дело No 1045/2008, X състав Дела по КСО и ЗСП ДИ ЙОР 2 ЕООД ДИМО АНДРЕЕВ СТАМАТОВ ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 13.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ди Йор - 2" ЕООД гр.Бургас, ж.к."Славейков" бл.37, вх.3, представлявано от управителя Димо Андреев Стаматов срещу решение № 32/16.06.2008г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 1617 от 07.05.2008г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ"СО" гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
178 Административно дело No 1047/2008, XI състав Други административни дела РОСЕН ВАСИЛЕВ, ИЗП.ДИРЕКТОР НА БФ БИОРАЗНООБРАЗИЕ ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 07.01.2009г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на директора на Регионалната инспекция по околната следа и водите - гр. Бургас по заявление с за достъп до обществена информация вх. № 3429/19.05.2008 година по описа на РИОСВ - Бургас.
ВРЪЩА преписката на директора на Регионалната инспекция по околната следа и водите - гр. Бургас за ново произнасяне, съобразно указанията, дадени в обстоятелствената част на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните, пред ВАС.

 
179 Административно наказателно дело (К) No 1057/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС С.Г.К.,
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС
Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 09.12.2008г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно - наказателното производство по административно - наказателна преписка № 18 275/ 2007 година по описа на сектор ПП-КАТ при ОДП - Бургас.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18 275/ 17.12.2007 година на началник група в сектор ПП-КАТ при ОДП - Бургас.

Решението не подлежи на обжалване.

 
180 Административно дело No 1079/2008, V състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Г.Д.А.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИМОРСКО
  Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 04.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.А.,***, против решение №782 от 28.01.2008г. и решение № 479 от 21.03.2006г. на Общински съвет - Приморско, с които са одобрени критерии и регламент за изплащане на сума за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на община Приморско.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1079/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
181 Административно дело No 1082/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ЕМИЛ ПЕТКОВ РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 05.12.2008г., в законна сила от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Емил Петков" с адрес в гр.Бургас, ж.к. "Славейков", бл.33, вх.1, ет.8, п.к.22, против Заповед № ДК-02-БС 59/30.04.2008 год. на Началник на РДНСК Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
182 Административно дело No 1084/2008, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СРЕДЕЦ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 05.11.2008г., в законна сила от 13.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1084/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд на Република България.

 
183 Административно наказателно дело (К) No 1087/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Г.П.Г. ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО СРЕДЕЦ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 07.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 40/23.05.2008 год., постановено по НАХД № 19/08 год. на Районен съд - Средец.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 37/19.02.2008 год. на Директора на Държавно лесничейство - гр.Средец.

Решението е окончателно.


 
184 Административно дело No 1093/2008, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СРЕДЕЦ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 05.11.2008г., в законна сила от 13.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1093/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд на Република България.

 
185 Административно дело No 1099/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ СТЕКО-С.Х.К.-СТЕФАН ХРИСТОВ КОСТОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Стеко - С. Х. К. - Стефан Христов Костов" със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Александровска" № 147, вх. В, ет. 1 срещу Заповед № 1613 от 20.06.2008 г. на заместник кмета на община Бургас.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.


 
186 Административно дело No 1104/2008, IX състав Други административни дела Г.С.Н.,
С.С.Н.
РЕКТОРА НА УНИВЕРСИТЕТ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ Докладчик: П.Е.С.  Определение от 06.01.2009г., в законна сила от 20.01.2009г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.дело № 1104/08г. по описа на Административен съд -Бургас.ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на Г.С.Н. и С.С.Н.,*** против Заповед № РД-162/04.07.2008г. на Ректор на Университет "Проф.д-р Асен Златаров"-гр.Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело№ 1104/2008г. по описа на Административен съд-Бургас. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
187 Административно дело No 1105/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ ПЪЛДИНСТРОЙ ЕООД АТЧЕ ЗЕЙНИЛ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 15.12.2008г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 280000501/09.04.2008г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Ямбол, потвърден с Решение № РД - 10- 173/13.06.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас в частта , с която са определени данъчни задължения на "Пълдинстрой" ЕООД гр. Ямбол, представлявано от Атче Смаил Зейнил за периода 1.11.2007г.- 31.11.2007г. в размер на 152 209,11 лв. и лихви 6348,15 лева.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Пълдинстрой" ЕООД гр. Ямбол, представлявано от Атче Смаил Зейнил срещу Ревизионен акт № 280000501/09.04.2008г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Ямбол, потвърден с Решение № РД - 10- 173/13.06.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас в останалата част.
ОСЪЖДА "Пълдинстрой" ЕООД гр. Ямбол, представлявано от Атче Смаил Зейнил ДА ЗАПЛАТИ НА "ОУИ" ГР. Бургас, направените по делото разноски в размер на 1 906 лева
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
188 Административно дело No 1106/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.С.Ч. РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 28.11.2008г., в законна сила от 23.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х. мСтефанов Ч. със съдебен адрес за призоваване в гр.Бургас, ул. Генерал Гурко № 7А, ет.5, офис № 13 против заповед № 21/26.05.2008г. издадена от началника на РДНСК Бургас, с която е оставено в сила разрешение за строеж № П-1/02.01.2008г. , издадено от главен експерт "АС" в ТД "Приморие" за обект, представляващ масивна плътна ограда с височина 2,20 метра в УПИ ХV-1036,, кв.135А по плана на ЦГЧ с административен адрес: гр.Бургас, ул.Цар Симеон І №83. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.


 
189 Административно наказателно дело (К) No 1109/2008, XIII състав Наказателни касационни производства БТД ГЛОБАЛ ТУРС АД ПЕТКО МИКОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 74 от 13.05.2008г., постановено по НАХД № 405/2007г. по описа на Районен съд - гр.Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 8088/ 30.10.2007г., издадено от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към КЗП и наложената на БТД "Глобал турс" АД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул. "Одрин" № 15, представлявано то Петко Василев Миков имуществена санкция в размер на 500 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
190 Административно наказателно дело (К) No 1113/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД БУРГАС КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение (второ) от 03.12.2008г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 997 от 07.11.2008 г. постановено по кнах.д. № 1113/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас , като в диспозитива на решението нахд. № 108/2008 г. се замени с нахд № 76/2008г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
191 Административно наказателно дело (К) No 1113/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД БУРГАС КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 07.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 220 от 20.06.2008 г., постановено по нахд № 108/2008 г. по описа на Несебърския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
192 Административно наказателно дело (К) No 1115/2008, XIII състав Наказателни касационни производства М.С.Ю. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 191/27.06.2008г., постановено по НАХД № 137/2008г. по описа на Районен съд - гр.Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление № 03-99/28.02.2008г., издадено от директора на РИОКОЗ - Бургас и наложената на ЕТ "Интеркомерс- М.Ю." със седалище и адрес на управление в с.Карагеоргиево, община Айтос, имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
193 Административно наказателно дело (К) No 1116/2008, XIII състав Наказателни касационни производства И.И.Й. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 07.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 621/10.06.2008 год., постановено по НАХ дело № 1276/08 год. по описа на Районен съд - Бургас.
Решението е окончателно.

 
194 Административно наказателно дело (К) No 1119/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Д.Р.Н. РПУ СОЗОПОЛ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 340 от 30.04.2008 г., постановено по нахд № 3812/2007 г. по описа на Бургаския районен съд.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
195 Административно дело No 1120/2008, V състав Дела по ЗОСОИ Р.П.Н.,
Н.Д.Н.,
П.Г.Л.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИН.ЦЕНТЪР БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 19.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.П.Н., Н.Д.Н. и П.Г.Л.,***, против решение № РД-08-02 от 30.06.2008г. на областен управител на област Бургас, с което им е отказано правото на обезщетение с компенсаторни записи за недвижим имот: апартамент в гр.Бургас, ул."Свобода" № 2а /бивша ул."Вълча вода" № 2/, състоящ се от три стаи, кухня, килер, антре, баня и тоалетна, заедно с прилежащото избено помещение от 15 куб. м. обем, заедно с 26.67 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
196 Административно дело No 1121/2008, X състав Дела по КСО и ЗСП ЕТ СТО ДЕСПИНА АПОСТОЛОВА ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 13.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"СТО-Деспина Апостолова" с ЕИК 812047816, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, к-с "Зорница" бл.18, ет.17 срещу Решение № 41/01.07.2008г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 1752 от 26.05.2008г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ"СО" гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
197 Административно дело No 1127/2008, VI състав Други административни дела А.Н.М. ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на А.Н.М. ЕГН **********,*** против Решение №1742/02.07.2008г. на кмета на Община Бургас, с което е отхвърлена жалбата й против протоколно решение №1/30.01.2008г. на комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища при Община Бургас, като неоснователна.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
198 Административно дело No 1128/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ КОРТУКОВ ПЕНЮ СТОЙЧЕВ ПЕТКОВ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 28.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"КОРТУКОВ-ПЕНЮ СТОЙЧЕВ ПЕТКОВ", гр.Бургас, ж.к."Меден рудник" бл.436, вх.3, ет.2, представлявано от Пеню Стойчев Петков против Заповед № 1512/11.06.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
199 Административно дело (К) No 1129/2008, X състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БУРГАС И.Н.Б. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 04.11.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 776/30.05.2008 г. , постановено по гр.д. № 247/2006 г. по описа на БРС. ВРЪЩА делото на БРС, за ново разглеждаоне от друг състав на съда, за извършване на указаните действия. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
200 Административно наказателно дело (К) No 1130/2008, XIII състав Наказателни касационни производства БАЛКАНТЕКС АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 07.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 440/25.06.2008 год., постановено по НАХ дело № 3592/07 год. по описа на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно

 
201 Административно дело No 1133/2008, IV състав Други административни дела ДЪБРАВА ЕАД ДИМИТЪР ЯНЧЕВ САРОВ РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ БУРГАС МИШО ЖЕКОВ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 10.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1133/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за явилата се страна и в същия срок от получаване на съобщението за неявилите се страни пред Върховен административен съд.

 
202 Административно наказателно дело (К) No 1141/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА НЕСЕБЪР ДОЛОМИТ М ООД СТАМАТ СТАМАТОВ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 220 от 20.06.2008 г., постановено по нахд № 108/2008 г. по описа на Несебърския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
203 Административно наказателно дело (К) No 1144/2008, XIII състав Наказателни касационни производства К.И.Ж. ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 07.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 475/25.06.2008 год., постановено по НАХ дело № 642/08 год. по описа на Районен съд - Бургас, с което е ПОТВЪРДЕНО Наказателно постановление № 71/23.10.2008 год., издадено от Директор на Държавно лесничейство - Бургас.

Решението е окончателно.

 
204 Административно дело No 1147/2008, V състав Други административни дела Д.И.Г.,
И.Д.Г.
РЕКТОРА НА УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" Председател и докладчик: С.Д.Д.  Определение от 24.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Д.И.Г. и И.Д.Г. против заповед № РД-171/10.07.2008 г. на Ректора на университет "Проф. д-р Асен Златаров", поради оттеглянето им.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1147/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на неявилите се страни, и в същия срок, считано от днес, за явилите се в днешно съдебно заседание страни.

 
205 Административно дело No 1148/2008, X състав Други административни дела М.С.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С. *** против мълчалив отказ на Началник сектор "ПП" при ОД на МВР - Бургас, за отразяване на промяна в собствеността на лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Пасат", с рег.№ А 4924 КМ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
206 Административно дело No 1149/2008, IV състав Дела по КСО и ЗСП М.Р.Й. ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 15.12.2008г.
Отхвърля жалбата на М.Р.Й. против Решение № 41/ 08.07.2008г., издадено от Директора на РУ "СО" гр. Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 560417/16.05.2008г. на ръководител "ПО" при РУ"СО" гр. Бургас.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
207 Административно дело No 1150/2008, VI състав Други административни дела СИНИТЕ КАМЪНИ ТУРИСТ АД СОФИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик: Л.В.А.  Определение от 03.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Сините камъни-турист" АД София против Заповед № 633/09.07.2008г. на кмета на Община Несебър, като нередовна. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението може да бъде обжалвано с ЧЖ пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
208 Административно дело No 1151/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ХИПО АЛПЕ АДРИА ЛИЗИНГ ЕООД РДНСК БУРГАС Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 27.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ХИПО АЛПЕ-АДРИЯ-ЛИЗИНГ" ЕООД, гр.София, бул."Васил Левски" № 15-17 с ЕИК по БУЛСТАТ 175075249, представлявано от Хорст Ебхарт - управител и Стефан Владов Младенов - прокурист против заповед № ДК-02-БС-58/30.04.2008г. на началника на РДНСК гр.Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1151 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.


 
209 Административно дело No 1153/2008, VI състав Дела от административен характер по ОДП П.Щ.С. НАЧАЛНИК ГРУПА СЕКТОР ПП ПРИ ОДП БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 14.01.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед за налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител от МВР рег. №ЗК-85/26.06.2008г., издадена от началник на Сектор "Пътна полиция" при ОДП - гр.Бургас, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание "писмено предупреждение" за срок от 6 месеца.
ОСЪЖДА ОДМВР - гр.Бургас да заплати на П.Щ.С. ***, к-с "Лазур" бл.13, ет.14, ап.79 направените по делото разноски в размер на 210 (двеста и десет) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
210 Административно наказателно дело (К) No 1155/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС ПИРИНТУРИСТ 2002 ЕООД Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Определение от 04.12.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 06.11.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Регионална дирекция-гр. Бургас на Комисията за защита на потребителите срещу Решение № 72 от 13.05.2008 г. постановено по нахд № 393/2007 г. по описа на Несебърския районен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по кнах дело № 1155/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
211 Административно наказателно дело (К) No 1156/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ БУРГАС Е.Ч.Б. Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 32 от 27.06.2008г., постановено по НАХД № 15/2008г. по описа на Районен съд - гр.Поморие, с което е отменено наказателно постановление № 37/10.04.2008г., издадено от директора на РИОСВ - Бургас и наложеното на Е.Ч.Б. *** административно наказание "глоба" в размер на 700 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
212 Административно дело No 1157/2008, IV състав Други административни дела БЪЛГАРСКИ КАРДИОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД СОФИЯ,
СПЕЦ БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ЕАД,
СПЕЦ БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ЕАД
ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2 БУРГАС ЕООД Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 05.11.2008г.
Отменя определението от 29.10.2008 г., с което е даден ход по същество.
Оставя без разглеждане жалби на "Български кардиологичен институт" АД гр. София, "Специализирана болница за активно лечение по кардиология" ЕАД гр. София и "Специализирана болница за активно лечение по кардиология" ЕАД гр. Бургас против Решение № 2/ 08.07.2008г. на Управителя на "ДКЦ ІІ- Бургас" ЕООД гр. Бургас, с което е прекратена конкурсна процедура за отдаване под наем на трети етаж от триетажна масивна сграда, находяща се на бул."Демокрация" №94, собственост на "ДКЦ ІІ- Бургас" ЕООД гр. Бургас.
Осъжда "Български кардиологичен институт" АД гр. София, "Специализирана болница за активно лечение по кардиология" ЕАД гр. София и "Специализирана болница за активно лечение по кардиология" ЕАД гр. Бургас, да заплатят на "ДКЦ ІІ- Бургас" ЕООД гр. Бургас направените по делото разноски в размер на 800 лева.
Прекратява производството по адм. дело № 1157/2008 г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 
213 Административно наказателно дело (К) No 1162/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РДНСК БУРГАС Ф.П.П. Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 11.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 181/25.06.2008 година по НАХД № 193/2007 година на Районен съд - гр. Несебър.

Решението е окончателно.


 
214 Административно наказателно дело (К) No 1163/2008, XIII състав Наказателни касационни производства И.Д.Д. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 689 от 12.06.2008 г., постановено по нахд № 1269/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
215 Административно дело No 1166/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИАДА ИНВЕСТ ЕООД КЪНЧО ПЕТРОВ ЯНКОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Обявява нищожността на обективирания в писмо изх.№70-Д-72/17.05.2008 г.отказ на гл.архитект на община Бургас да допусне процедура по изработване на подробен устройствен план за имот пл.№021038 в масив 21,местността "Суват дере",землището на с.Банево,общ.Бургас,собственост на "Диада инвест" ЕООД гр.Бургас,ул."Димитър Благоев" №52,поради липса на компетентност и ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Бургас за произнасяне съгласно дадените указания. Решението е окончателно.
 
216 Административно дело No 1167/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИАДА ИНВЕСТ ЕООД КЪНЧО ПЕТРОВ ЯНКОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Обявява нищожността на обективирания в писмо изх.№70-Д-71/17.05.2008 г.отказ на гл.архитект на община бургас да допусне процедура по изработване на подробен устройствен план за имот пл.№021015 в масив 21,местността "До село",землище с.Банево,общ.Бургас,собственост на "Диада инвест" ЕООД гр.Бургас,ул."Димитър Благоев" №52,поради липса на компетентност и ИЗПРАЩА преписката на кмета на община бургас за произнасяне съгласно дадените указания.Решението е окончателно.
 
217 Административно дело No 1170/2008, IV състав Други административни дела Р.А.Х. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.6 АЛ.1 НУРУРОЖ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 08.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.А.Х. против протоколно решение №1/ 30.01.2008г. на комисията по чл. 6 ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища / НУРУРОЖ/ при Община Бургас, потвърдено с Решение № 1739/ 02.07.2008г., на Кмета на Община Бургас.
ОСЪЖДА Р.А.Х. ***, ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 80 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
218 Административно наказателно дело (К) No 1172/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ БУРГАС ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: З.И.Б.К. 
Решение от 05.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23 от 20.06.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 12/ 2008 година по описа на Районен съд - Поморие.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
219 Административно дело No 1176/2008, V състав Други административни дела С.Д.Б.,
Н.И.Б.
ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 06.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.Б. и Н.И.Б.,***, против решение № 1321/27.05.2008г. на кмета на община Бургас, с което са оставени без разглеждане по същество подадените от тях жалби - молба с вх. № 94-СС-292 от 19.12.2008г. и молби с вх. № 94-СС-292 от 22.02.2008г. и от 27.02.2008г., с искане за отмяна на отчуждаването на недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, представляващ част - 98 кв.м. идеални части от бивш парцел VІ, в бивш квартал 392 по плана на ж.к."Лазур", ул."Перущица" № 39.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
220 Административно дело No 1177/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ВОДЕН ПАРК ЕООД ПЕТЪР ЙОРДАНОВ СТАНУЛОВ УПРАВИТЕЛ СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Определение от 29.12.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на "Воден парк"ЕООД гр.София,район "Средец",ул.Ф.Достоевски №6,представлявано от управителя Петър Йорданов Станулов против заповед №КД-14-02-58/16.01.2008 година на Началника на Служба геодезия,картография и кадастър гр.Бургас, с която се одобрява изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри за гр.Несебър,община Несебър състоящо се в изнасяне на имот с идентификатор 51500.505.263 на нов имот с идентификатор 51500.505.382 съгласно акт за изключителна държавна собственост №661/08.5.2001 год.на МРРБ.Прекратява производството по административно дело №1177/2008 година по описа на Административен съд Бургас.Определението е обжалваемо с частна жалба в седмо дневен срок от съобщаването пред Върховен административен съд на Република България.
 
221 Административно дело No 1180/2008, IX състав Други административни дела И.П.Д. Р.Б.А.,
РПУ НЕСЕБЪР,
ОДП БУРГАС
Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 22.01.2009г.
ОБЯВЯВА наложената от длъжностното лице полицай - служител в РПУ - Казанлък, командирован да изпълнява задълженията си на територията на ОДП - Бургас, РПУ - Несебър, за периода от 01.07.2008 год. - 31.07.2008 год., принудителна административна мярка "преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач" - лек автомобил марка "Крайслер", с рег. № РВ 54 58 ВК, наложена на 04.07.2008 год. в к.к. "Слънчев бряг", община Несебър, по отношение на И.П.Д. ***, за НИЩОЖНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
222 Административно дело No 1182/2008, VI състав Дела от административен характер по ОДП Г.С.П. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС Докладчик: Л.В.А.  Определение от 03.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.П. против Заповед № 2495/10.07.2008г. на директора на ОДП Бургас, като нередовна. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението може да бъде обжалвано с ЧЖ пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
223 Административно дело No 1184/2008, IV състав Дела от административен характер по ЗДС Ц.Д.П.   Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 03.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 125/11.07.2008г. на Директора на Регионална митническа дирекция гр. Бургас, с която на Ц.Д.П. е наложено дисциплинарно наказание "забележка".
ОСЪЖДА Регионална митническа дирекция гр. Бургас да заплати на Ц.Д.П. сума в размер на 200 лева, представляваща направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
224 Административно дело No 1186/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.У.,
Е.С.У.
ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 07.11.2008г.
Отменя заповед №182/28.01.2008 год.на заместник кмета на община Бургас за изменение на ПУП -ПРЗ на УПИ VІІІ-212 в кв.153 по плана на зона "Д" в ж.к.Меден рудник" на гр.Бургас.Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
225 Административно наказателно дело (К) No 1191/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Д.Д.М. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 21.11.2008г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 812 от 08.07.2008г., постановено по НАХД № 1592/2008г. на Бургаски районен съд, в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 5160/26.03.2005г., издадено от началника на група в сектор ПП-КАТ и наложеното на Д.Д.М. *** административно наказание глоба в размер на 30 лева на основание чл.173, ал.3, т.6 от ЗДвП за нарушение на чл.6, т.1, предл.4 от ЗДвП.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно наказателно административен характер дело № 1191/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас в тази част.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 812 от 08.07.2008г., постановено по НАХД № 1592/2008г. на Бургаски районен съд, в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 5160/26.03.2005г., издадено от началника на група в сектор ПП-КАТ и наложеното на Д.Д.М. *** административно наказание глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.103, предл.2 от ЗДвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
226 Административно дело No 1192/2008, V състав Дела от административен характер по ОДП Ю.А.Ш. ВНД ДИРЕКТОР НА ОД МВР БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 24.11.2008г.
ОТМЕНЯ отказа на ВНД директор на ОД "МВР" - Бургас, да издаде паспорт на малолетното дете С. Д. Н..
ИЗПРАЩА административната преписка на ОД "МВР" - Бургас за произнасяне по молбата на Ю.А.Ш. ***, в качеството й на майка и законен представител на малолетната й дъщеря С. Д. Н., относно издаване на паспорт на малолетното й дете, при съобразяване с дадените указания в решението.
ОСЪЖДА Областна дирекция на "МВР" - Бургас да заплати от бюджета си на Ю.А.Ш. ***, съдебни разноски в размер на 210 /двеста и десет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
227 Административно дело No 1199/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ КАЛИНКА КАЛИНКА ЦВЕТКОВА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 17.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Калинка- Калинка Цветкова "гр. Бургас, представляван от Калинка Стайкова Цвяткова против Заповед № 1891/ 11.07.2008г., издадена от зам.кмета на Община Бургас,с която на осн. Чл. 57а ал.1 т.1 ЗУТ , е разпоредено да бъде премахнат преместваем обект:павилион за бръснарски услуги, на ул."Васил Левски", зад Апелативния съд с площ от 7,2 кв.м.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
228 Административно дело No 1200/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ АФРОДИТА 62 ЗЛАТКА МИХАЙЛОВА ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 17.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "Афродита" 62-Златка Михайлова" със седалище и адрес гр. Бургас срещу Заповед № 1804/04.07.2008 г. на заместник кмета на община Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1200/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
229 Административно наказателно дело (К) No 1201/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Д.Г.П. СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 11.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 756/16.07.2008 година по НАХД № 1617/2008 година на Районен съд - гр. Бургас.

Решението е окончателно.

 
230 Административно наказателно дело (К) No 1202/2008, XIII състав Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА МП ПРИСТАНИЩЕ-ЦЕНТЪР БУРГАС БОЙАР ООД БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 19.12.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 25 от 23.05.2008г., постановено по н.а.х.д. № 10 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Поморие.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление 171/2007 от 14.01.2008г. на началника на Митница Бургас, като намаля размера на наложеното наказание имуществена санкция на "Бойар" ООД, гр.Бургас, ул."Поп Грую" № 70 от 10 000 лв.(десет хиляди лева) на 4 000 лв. (четири хиляди лева).
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
231 Административно дело No 1203/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ СОФИЯ ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: А.Г.В.  Определение от 30.12.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Национална спортна академия "Васил Левски" гр.София против заповед №768/24.9.2007 година на кмета на община Несебър за изменение на ПУП -ПЗ за имот 51500.510.109 по кадастралната карта на землището на гр.Несебър ,м."Акротирия".Прекратява производството по адиминистративно дело №1203/2008 година по описа на Административен съд Бургас.Определението е обжалваемо с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването пред ВАС.
 
232 Административно дело No 1208/2008, IV състав Други административни дела С.Д.Л. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 17.11.2008г.
Отменя определение от 29.10.2008г., с което е даден ход по същество.
Оставя без разглеждане жалба от З.Г.С., в качеството и на пълномощник на С.Д.Л. против мълчалив отказ на Началника на Общинска служба по земеделие и гори гр. Бургас за издаване на удостоверение по чл.42 от АПК.
Прекратява производството по адм. дело № 1208 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.


 
233 Административно дело No 1209/2008, XI състав Други административни дела С.Д.Л. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 21.01.2009г.
.
 
234 Административно наказателно дело (К) No 1211/2008, XIV състав Наказателни касационни производства А.С.А. ОБЩИНА АЙТОС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 11.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 164/17.06.2008 година по НАХД № 244/2007 година на Районен съд - гр. Айтос.
 
235 Административно наказателно дело (К) No 1212/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС КА ЕМ ООД ХРИСТО МАДЖУНОВ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: З.И.Б.К. 
Решение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 34 от 27. 05. 2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 315 / 2008 година по описа на Районен съд - Царево.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
236 Административно наказателно дело (К) No 1213/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД БУРГАС КА ЕМ ООД ХРИСТО МАДЖУНОВ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 21.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 32 от 27.05.2008г., постановено по НАХД № 313/2008г. по описа на Районен съд - гр.Царево, с което е отменено наказателно постановление № 25900/ 11.12.2007г., издадено от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към КЗП и наложената на "КА ЕМ-Варна" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул."Генерал Колев" № 74А, представлявано от Христо Григоров Маджунов имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
237 Административно наказателно дело (К) No 1216/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС ЕТ ИВОНА-79-ИВЕЛИНА РАШЕВА Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 18.12.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 183 от 04.07.2008г., постановено по н.а.х.д. № 49 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Айтос.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 03-1516/26.11.2007г. на Директора на РИОКОЗ гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
238 Административно наказателно дело (К) No 1218/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РПУ НЕСЕБЪР Й.Д.Й. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 17.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 263 от 25.07.2008г., постановено по н.а.х.д. № 89 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Несебър.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
239 Административно дело No 1219/2008, V състав Други административни дела ЕТ ПЕТКО ПЕТКОВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 04.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Петко Николов Петков, в качеството му на ЕТ "Петко Петков", със седалище и адрес на управление: гр.Свиленград, ул."Божур" № 27,общ.Свиленград, обл.Хасково, против заповед № КХОХ-056 от 22.07.2008г. на директора на РИОКОЗ - Бургас за спиране експлоатацията на обект "Смесен магазин за търговия с няколко групи храни", находящ се в к.к."Слънчев бряг - изток".
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1219/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
240 Административно дело No 1224/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ ХИМТЕКС МАНОЛ ЗАГОРЧЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 18.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Манол Панайотов Загорчев, в качеството му на ЕТ "Химтех-Манол Загорчев" - гр.Бургас, к-с "Възраждане", бл.2, вх.А, ап.18 против Ревизионен акт № 02-00-800269/07.05.2008 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден с Решение № РД-10-185/08.07.2008 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, в частта, относно определените задължения за ДДС и данък по чл.35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Манол Панайотов Загорчев от гр.Бургас, к-с "Възраждане", бл.2, вх.А, ап.18 да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 1 452 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
241 Административно дело No 1229/2008, X състав Дела от административен характер по КСО ВОДОЛЕЙ 62 ЕООД ТОДОР ЙОВКОВ ДЖЕРМОВ УПРАВИТЕЛ ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 13.01.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 61/21.07.2008г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Бургас и оставеното с него в сила разпореждане № 1858 от 20.06.2008г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ"СО" гр.Бургас, с което на основание чл.110, ал.3 от КСО е постановено събиране на сумата от 11 905,81 лв., от които 7 795,96 лв. главница и лихва 4 109,85 лв., начислена до 10.06.2008г..
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
242 Административно дело No 1230/2008, VI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Л.В.А.  Определение от 01.12.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане оспорването на Областен управител на област Бургас, насочено срещу решения №№ 288, 289, 290 от 21.07.2008 г. на Общински съвет Созопол.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1230 по описа на 2008 г. на Административен съд Бургас .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от днес пред ВАС на РБългария.

 
243 Административно дело No 1232/2008, IV състав Други административни дела АРБИТРАЖ ЕНД КО ЕООД МАРИЯ ГЕОРГИЕВА УПРАВИТЕЛ КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 19.01.2009г.
Отменя определението от 03.12.2008г., с което е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество по ахд №1232/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас. Указва на ответника - Община Несебър за следващото съдебно заседание да престави препис от Решение №338/26.05.2008 на Министерски съвет на РБ, по силата на което за управление на Община Несебър е предоставена изключителна държавна собственост - морски плажове и прилежаща акватория. Насрочва за разглеждане на делото в съдебно заседание на 25.02.2009г. от 11.15 часа, за коята дата да се призоват страните. Определението да се съобщи на страните чрез връчването на препис. Определението не подлежи на обжалване.
 
244 Административно наказателно дело (К) No 1233/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС К.В.А. Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 11.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на адвокат Кирил Андреев Василев против протоколно определение на Районен съд - гр. Бургас от 04.07.2008 година по НАХД № 1729/2008 година, с което, на основание чл.266 ал.2 от НПК, във връзка с чл.84 от ЗАНН, му е наложена глоба в размер на 50 лева - за неизпълнение на разпореждане на съда.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 801/14.07.2008 година по НАХД № 1729/2008 година на Районен съд - гр. Бургас.

Решението е окончателно.

 
245 Административно дело No 1235/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ПАЛЕТЕКС ЕООД ЦАРЕВНА ТОДОРОВА БРАТКОВА УПРАВИТЕЛ ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 23.12.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № Z - 669 от 20.05.2008г. на кмета на община Созопол, с която е отменена заповед № 1025/30.10.2006г. на кмета на община Созопол за одобряване на ПУП за УПИ І-409, в обхват на поземлен имот № 000409, в м.с."Росен", общ.Созопол, с цел доказване на необходима площ към изградени масивни сгради и съоръжения - 11 етажна стоманобетонна кула и 3 бр. стоманобетонови бункера, и е възобновено административното производство за изработване и одобряване на ПУП за УПИ - І-409, в обхват на поземлен имот 000409, в м.с."Росен", общ.Созопол, по повод молба с вх. № 26-00-856/13.07.2006г. от инж. Хр.Станев, съгласувана с разрешение за допускане с изх. № 26-00-99/12.02.2006г. за изработване на ПУП, в обхват на ПИ № 000409, в м.с."Росен", общ.Созопол, и съобразени с допусната и приета от съда съдебно-техническа експертиза по адм. дело № 66/2007г. по описа на БОС, явяваща се ново обстоятелство и ново писмено доказателство от съществено значение за одобряването на ПУП.
ОСЪЖДА община Созопол, представлявана от кмета П.Рейзи, да заплати от бюджета си на "Палетекс" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Средец, ул."Раковски" № 149, вх.Б, ет.2, представлявано от управителя Царевна Тодорова Браткова, съдебни разноски в размер на 50,00 /петдесет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
246 Административно наказателно дело (К) No 1241/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Б.Н.Д. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: З.И.Б.К. 
Решение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 816 от 08.07.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 1636 / 2008 година по описа на Районен съд - Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
247 Административно наказателно дело (К) No 1246/2008, XIII състав Наказателни касационни производства С.Г.А. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 05.12.2008г.
Оставя без уважение искането на А.А. в качеството й на законен представител на С.А. *** за постановяване на допълнително решение към решение от 27.04.2008г. постановено по кнахд №554/2008 по описа на Административен съд гр.Бургас. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
248 Административно наказателно дело (К) No 1247/2008, XIII състав Наказателни касационни производства И.Е.М. ДИРЕКЦИЯ ДАИ КЪМ ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик: А.Г.В.  Определение от 04.12.2008г.
Оставя без разглеждане касационната жалба на И.Е.М. против решение № 847/17.07.2008 г. на Бургаски районен съд. Прекратява делото по касационно наказателно административен характер дело № 1247/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението е обжалваемо с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването пред Върховен административен съд на РБ - София.
 
249 Административно наказателно дело (К) No 1251/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ БУРГАС В.А.Т. Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 21.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 34 от 08.07.2008г., постановено по НАХД № 18/2008г. по описа на Районен съд - гр.Поморие, с което е отменено наказателно постановление № 43/29.04.2008г., издадено от директора на РИОСВ - Бургас и наложеното на В.А.Т. *** административно наказание "глоба" в размер на 700 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
250 Административно наказателно дело (К) No 1256/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЧЕРНО МОРЕ ООД ИВАН КИРЯКОВ КУШЕЛИЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: З.И.Б.К. 
Решение от 05.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 655 от 11.07.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 1224/ 2008 година по описа на Районен съд - Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
251 Административно наказателно дело (К) No 1259/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД БУРГАС ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 17.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 258 от 24.07.2008г., постановено по н.а.х.д. № 58 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Несебър.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
252 Административно наказателно дело (К) No 1264/2008, XIII състав Наказателни касационни производства П.Ж.П. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 04.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 813 от 08.07.2008 г., постановено по нахд № 1595/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
253 Административно наказателно дело (К) No 1267/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС К.Д.Г. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: З.И.Б.К. 
Решение от 05.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 865/ 16.07.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 1918 / 2008 година по описа на Районен съд - Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
254 Административно наказателно дело (К) No 1268/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ЖЕНИНА СЛАВИ ЖЕЧЕВ УЗУНОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 06.11.2008г.
Оставя в сила решението
 
255 Административно наказателно дело (К) No 1269/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕСЕБЪР И.Д.А. Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 05.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 261 от 25.07.2008г., постановено по НАХД № 88/2008г. по описа на Несебърски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 635/08/ 19.03.2008г., издадено от началника на РПУ - Несебър.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
256 Административно наказателно дело (К) No 1270/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Х.Ц.П. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 04.12.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 45/04.07.2008 год., постановено по НАХ дело № 22/08 год. по описа на Районен съд - Средец, В ЧАСТТА относно потвърждаване на НП № 02-001968/04.04.2008 год. на директора на РД "Автомобилна администрация" - гр.Бургас, с което е наложено административно наказание "глоба" в размер на 10 лв. за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45/04.07.2008 год., постановено по НАХ дело № 22/08 год. по описа на Районен съд - Средец, В ЧАСТТА относно потвърждаване на НП № 02-001968/04.04.2008 год. на директора на РД "Автомобилна администрация" - гр.Бургас, с което е наложено административно наказание "глоба" в размер на 500 лв. за нарушение на чл.87, ал.1 от Наредба № 12/2007 год. на МТ и ДАМ.

Решението е окончателно.


 
257 Административно дело No 1273/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.К. РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 08.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 29/ 17.07.2008г., издадена от Началника на РДНСК гр. Бургас, с която са отменени одобрени инвестиционни проекти и издадено Разрешение за строеж № 406/ 24.10.2005г. от гл. арх. На Община Созопол за строеж на :"Външни стълби към жилищна сграда" с местонахождение УПИ ІІ-950, кв.94 по плана на гр. Созопол.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
258 Административно дело No 1274/2008, XII състав Дела от административен характер по ОДП В.Д.Д. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 06.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Д. ***2. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1274/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването.
 
259 Административно дело No 1275/2008, V състав Други административни дела А.И.И.,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС
  Председател и докладчик: С.Д.Д.  Определение от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от съдебно заседание на 1.12.2008г. за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.И.,***, против мълчалив отказ на областен управител на област Бургас да се произнесе по подадена от него молба с вх. № 94 АА-152/17.06.2008г. относно установяване собствеността върху имот - дворно място, представляващо парцел ХVІІ - 850, в кв.35 по действащия регулационен план на гр.Българово, общ.Българово, обл.Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1275/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
260 Административно дело No 1283/2008, IX състав Дела от административен характер по ОДП Д.С.Д. НАЧАЛНИКА НА РПУ ПРИМОРСКО Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 27.11.2008г., в законна сила от 19.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 3-23/22.04.2008 год. на Началник на РПУ - Приморско, с която е отнето издаденото в полза на Д.С.Д. ***, Разрешително обр.3, серия Ж, № 0225277/18.04.2007 год. за носене и употреба на късо бойно огнестрелно оръжие пистолет "Валтер - Р 22", като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
261 Административно дело No 1286/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Ф.М.Х. ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: С.Д.Д.  Определение от 16.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от 24.11.2008г. по адм. дело № 1286 по описа за 2008г. на Административен съд - Бургас за даване ход по същество и внасяне на делото за решаване.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.М.Х., с посочен в жалбата адрес:***, против решение № 52 по протокол № 14 от 30.07.2008г. на общинския експертен съвет, назначен със заповед № Z-1515/03.01.2008г. на кмета на община Созопол, с което е върнат на жалбоподателя внесения от него за повторно разглеждане проект - промени по време на строителството на еднофамилна жилищна сграда с помощна постройка в УПИ ІІІ 6111, в местността "Буждака", землище Созопол.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1286/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
262 Административно дело No 1294/2008, VI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм А.С.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на А.С. *** против Заповед № РД-09-72/17.07.2008г. на областния управител на Област Бургас, с която е наредено принудителното изземване на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ жилище с полезна площ 33,28 кв.м, състоящ се от една стая с обща кухня и сервизни помещения, находящо се в гр.Бургас, в сградата на ул."Княз Ал.Батенберг" №32, вх.1, ет.2 от жалбоподателят, който го държи без правно основание, като неоснователна.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
263 Административно наказателно дело (К) No 1295/2008, XIV състав Наказателни касационни производства К.Н.Г. РПУ НЕСЕБЪР Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 09.01.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 337/29.07.2008 година по НАХД № 154/2008 година Районен съд - гр. Несебър.
Вместо него постановява.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1121/08/19.05.2008 година на началника на РПУ - Несебър
Решението е окончателно.


 
264 Административно наказателно дело (К) No 1296/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РПУ НЕСЕБЪР Л.Р.С. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 04.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 320/29.07.2008 год., постановено по НАХ дело № 71/08 год. по описа на Районен съд - Несебър.

Решението е окончателно.

 
265 Административно наказателно дело (К) No 1298/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПРЕСТИЖ БИЛДИНГ ООД ДЕЯН САВОВ ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 04.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 314 от 30.07.2008 г., постановено по нахд № 106/2008 г. по описа на Несебърския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 28/07.04.2008 г. кмета на община Несебър, с което на "Престиж билдинг" ООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, к-с "Изгрев", бл. 66, вх. 4, ет. 6 е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв. за нарушение на чл. 18, т. 2 от Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
266 Административно дело No 1305/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Б.Н.,
К.Б.Т.,
И.Д.Н.,
М.И.Н.,
Д.Н.С.,
И.Н.Л.,
Я.П.Я.,
Т.Н.Д.,
Д.Н.Д.,
Н.С.Т.,
Н.С.Т.,
Я.С.Т.,
А.С.Т.,
М.И.М.,
А.И.Т.
ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 03.12.2008г.
Отхвърля жалбата на П.Б.Н. ,К.Б.Т. ***, И. Дмимитров Н., М.И.Н.,Д.Н.С., И.Н.Л. ***,ж.к.Славейков,бл.13,вх.7,ет.6,ап.3,Я.П.Я. ***,Т.Н. ***,Д.Н. ***,Н.С.Т.,Н.С.Т.,Я.С.Т.,А.С.Т.,Михайл И.М. и А.И.Т. и шестимата с адрес *** против заповед №529/11.7.2008 год.на кмета на община Несебър за одобрение на ПУП -ПРЗ на ПИ 53045.505.30 по кадастралната карта на гр.Обзор с площ от 4 098 кв.м.Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
267 Административно дело No 1312/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦАРЕВО ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 02.12.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ДП "Държавно горско стопанство- Царево", със седалище и адрес на управление гр.Царево, ул."Цар Аспарух" № 25, представлявано от Заварин Иванов Гагов срещу Заповед № РД-01-324/19.05.2008г. на Кмета на община Царево.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1312/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Копие от определението да се изпрати на страните.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
268 Административно дело (К) No 1314/2008, VII състав Касационни производства В.Е.Д. ОСЗ ЦАРЕВО Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 16.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3/16.05.2008г., постановено по гр.дело № 191/2007г. по описа на Районен съд - гр.Царево, с което е отхвърлена жалбата на В.Е.Д. *** против решение № 8.1/20.06.2007г. на ОС "ЗГ"- гр.Царево.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
269 Административно дело No 1321/2008, XII състав Други административни дела БУРГАСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 06.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Сдружение с обществено полезна дейност Бургаска асоциация за външна реклама със седалище гр. Бургас и адрес на управление ул. "Оборище" № 77 за спиране на действието на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет - Бургас по т.7 от Протокол № 18/21.12.2004 г., доп. и изм. с Решение на Общински съвет - Бургас по т.3 от Протокол № 34/31.03.2006 г., отм. с Решение на Общински съвет - Бургас по т.45 от Протокол № 12/18.09.2008 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с обществено полезна дейност Бургаска асоциация за външна реклама със седалище гр. Бургас и адрес на управление ул. "Оборище" № 77, вх. № 5574/26.08.2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1321/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
270 Административно наказателно дело (К) No 1324/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Г.Д.К. ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО СРЕДЕЦ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 04.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38/16.06.2008 г., постановено по НАХД № 5/2008 г. на Районен съд - гр. Средец, с което е потвърдено Наказателно постановление № 97/11.06.2007 г. на Директора на Държавно лесничейство - гр.Средец.
Решението не подлежи на обжалване.

 
271 Административно наказателно дело (К) No 1325/2008, XIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА РУСЕ ГОРОСВЕТ ДЯКОВ ГЕОРГИЕВ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 05.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 654/10.07.2008г., постановено по НАХД № 373/2008г. по описа на Районен съд - гр.Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № 1105/08.03.2007г., издадено от началника на Митница Русе и наложените на Горосвет Дяков Георгиев от гр.Хасково, ул. "Бузлуджа" № 28 административни наказания: глоба в размер на 6248 лева на осн. чл.234а, ал.1 от ЗМ и глоба в размер на 6248 лева на осн. чл.234а, ал.3, вр. с чл.233, ал.3 от ЗМ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
272 Административно наказателно дело (К) No 1327/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВВ ТРАНС ГРУП ООД ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 04.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 851/15.07.2008 год., постановено по НАХ дело № 1378/08 год. по описа на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно.


 
273 Административно дело No 1328/2008, V състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ В.Б.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.Г. ***, полицай І-ва степен - мл. автоконтрольор в сектор "Пътна полиция" при отдел "ООРП" към ОД "Полиция" - гр.Бургас, против заповед рег. № ЗК-96 от 25.07.2008г. на началника на сектор "Пътна полиция" при ОД "Полиция" - гр.Бургас, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
274 Административно дело No 1330/2008, IX състав Други административни дела Е.Я.Е.,
И.Г.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 08.12.2008г., в законна сила от 05.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Я.Е. и И.Г.К.,***, к-с "Братя Миладинови", бл.8, вх.А, ет.3 против Заповед № Z-889/25.06.2008 год. на кмета на община Созопол, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
275 Административно наказателно дело (К) No 1331/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ДИЯНА ВЛАДИМИР ПЕТКОВ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 09.01.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/21.07.2008 година по НАХД № 336/2007 година Районен съд - гр. Царево.

Решението е окончателно.


 
276 Административно наказателно дело (К) No 1335/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПОП 2000 Д ООД ВЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 05.12.2008г.
ОСТАВЯ в сила решение № 781/16.07.2008 год., постановено по НАХД № 1563/08 год. по описа на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно.

 
277 Административно наказателно дело (К) No 1336/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС СД БИОГАЗ ИНЕЖЕНЕРИНГ АТАНАС СЯКОЛОВ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 05.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 867 от 31.07.2008 г., постановено по нахд № 3644/2007 г. по описа на Бургаския районен съд.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на СД "Биогаз инженеринг" със седалище и адрес на управление гр. Бургас, жк "Изгрев", бл. 23, вх. 2, ет. 5, ап. 9 за допълване на Решение № 867 от 31.07.2008 г. по нахд № 3644/2007 г. по описа на Бургаския районен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по кнах дело № 1336/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас в частта му досежно молбата на СД "Биогаз инженеринг" със седалище и адрес на управление гр. Бургас, жк "Изгрев", бл. 23, вх. 2, ет. 5, ап. 9 за допълване на Решение № 867 от 31.07.2008 г. по нахд № 3644/2007 г. по описа на Бургаския районен съд.
ИЗПРАЩА делото по компетентност на същия състав от Бургаския районен съд, постановил Решение № 867 от 31.07.2008 г. по нахд № 3644/2007 г., чието допълване се иска, за произнасяне по искането.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
278 Административно дело (К) No 1337/2008, XII състав Касационни производства В.Н.Д. ОСЗГ СОЗОПОЛ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Определение от 04.12.2008г.
Отмeня Определение № 1394 от 24.06.2008 г. постановено по гр.д. № 707/2008 г. по описа на Бургаски районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
279 Административно наказателно дело (К) No 1339/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Ф.Х.О. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 05.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 196/18.07.2008 год., постановено по НАХД № 144/08 год. по описа на Районен съд - Айтос.

Решението е окончателно.


 
280 Административно наказателно дело (К) No 1342/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА НЕСЕБЪР БУЛДЕНИ ООД ИВАН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 07.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 327 от 06.08.2008г. на Районен съд - гр.Несебър, постановено по н.а.х.д. № 152 по описа за 2008г. на НРС.
Решението е окончателно.

 
281 Административно наказателно дело (К) No 1343/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕСЕБЪР П.Х.А. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Определение от 04.12.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 06.11.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на РПУ-Несебър срещу Решение № 252 от 16.07.2008 г. постановено по нахд № 119/2008 г. по описа на Несебърския районен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по кнах дело № 1343/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
282 Административно наказателно дело (К) No 1346/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Р.С.И. ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО АЙТОС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 06.11.2008г.
ОСТАВЯ в сила Определение № 222, постановено на 18.07.2008 г. по НАХД № 188/2008 г. по описа на Айтоски районен съд, с което е прекратено производството по НАХД № 188/2008 г. по описа на Айтоски районен съд.
 
283 Административно наказателно дело (К) No 1347/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Р.С.И. ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО АЙТОС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Определение от 18.12.2008г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА определение № 223 постановено по н.а.х.д.№ 189/2008г. по описа на Районен съд гр.Айтос.
Определението не подлежи на обжалване.

 
284 Административно дело No 1353/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 17.11.2008г.
Отменя ППСПДВ №44/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 534лв.представляващи ДДС и акциз в размер на 121 лв.,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
285 Административно дело No 1354/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 17.11.2008г.
Отменя ППСПДВ №40/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 5 272 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
286 Административно дело No 1355/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МП ПРИСТАНИЩЕ-ЦЕНТЪР БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 17.11.2008г.
Отменя ППСПДВ №38/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 610 лв.представляващи ДДС ,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
287 Административно дело No 1356/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 17.11.2008г.
Отменя ППСПДВ №45/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 11 064 лв.представляващи ДДС ,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
288 Административно дело No 1357/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 17.11.2008г.
Отменя ППСПДВ №43/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 16 357,74 лв.,представляващи ДДС и акциз в размер на 3 677,89 лв.ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
289 Административно дело No 1364/2008, V състав Други административни дела ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ МИЛЧО Л. ДОБРЕВ,
СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ И ПАРТИИ ЗАЩИТА,
М.Л.Д.,
Г.Д.А.
ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 04.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от М.Л.Д., в качеството му на упълномощен представител за област и община Бургас на политическа партия "Движение "Напред България"" - гр.София, от М.Л.Д., в качеството му на жител ***, от Г.Д.А., в качеството му на упълномощен представител на политическа партия "Съюз на патриотичните сили "Защита"" - гр.София, и от Г.Д.А., в качеството му на жител ***, против заповед № 2202/18.08.2008г. на кмета на община Бургас за премахване на рекламно-информационен елемент - тип "Мегаконструкция", едностранен, неосветен, с приблизителна площ 58 кв.м., поставен без разрешение на кръстовището на ул."Струга" и ул."Ст.Стамболов", гр.Бургас, върху общински терен.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1364/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
290 Административно дело No 1367/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ СТОЯНКА ЖЕЛЕВА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 01.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Стоянка Желева", ЕИК: 102014918, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, к-с."Славейков" бл.67, ет.5, представляван от Стоянка Желева Кирова против Заповед № 1817/04.07.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
291 Административно наказателно дело (К) No 1382/2008, XIV състав Наказателни касационни производства СЪМЪР ТУРС ЕООД ДИМИТЪР ШОМИЛОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС
Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 06.11.2008г.
Оставя в сила решението
 
292 Административно наказателно дело (К) No 1383/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС КРИС СЕРВИС ООД ТАНЯ ПЕНЕВА Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 19.12.2008г.
Оставя в сила решението .
 
293 Административно дело No 1384/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 17.11.2008г.
Отменя ППСПДВ №39/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 343 лв.,представляващи ДДС ,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
294 Административно дело No 1385/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МП ПРИСТАНИЩЕ-ЦЕНТЪР БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 17.11.2008г.
Отменя ППСПДВ №41/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 2 543 лв.,представляващи ДДС ,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
295 Административно наказателно дело (К) No 1388/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕСЕБЪР И.Т.Т. Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 04.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 347/22.07.2008 г., постановено по НАХД № 292/2007 г. на Районен съд - гр. Несебър, с което е отменено Наказателно постановление № 2408/27.07.2007 г. на началника на РПУ - гр. Несебър.
Решението не подлежи на обжалване.

 
296 Административно наказателно дело (К) No 1390/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС БИЛДЕКС ЕООД НИКОЛАЙ СТОИЛОВ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 19.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26 от 28.07.2008 г. постановено по НАХД № 314 от 2008 г . на Царевския районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
297 Административно наказателно дело (К) No 1391/2008, XIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС БИЛДЕКС ЕООД НИКОЛАЙ НИКОЛОВ СТОИЛОВ Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 07.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 25 от 28.07.2008г. на Районен съд - гр. Царево, постановено по н.а.х.д. № 316 по описа за 2008г. на ЦРС.
Решението е окончателно.

 
298 Административно наказателно дело (К) No 1392/2008, XIII състав Наказателни касационни производства А.П.Г. РПУ КАРНОБАТ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 19.12.2008г.
Оставя в сила решението
 
299 Административно наказателно дело (К) No 1398/2008, XIV състав Наказателни касационни производства МАК ООД ГИНА ДИМОВА ДРАГАНОВА КЗП РД БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 04.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 343/11.08.2008 г., постановено по НАХД № 159/2008 г. на Районен съд - гр. Несебър, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2776/14.12.2007 г. на Директора на РД - Бургас на КЗП.
Решението не подлежи на обжалване.

 
300 Административно дело No 1399/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИАДА ИНВЕСТ ЕООД КЪНЧО ПЕТРОВ ЯНКОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 18.12.2008г.
Обявява нищожността на обективирания в писмо изх.№94-К-548/25.08.2008 г.отказ на главния архитект на община Бургас да допусне процедура по изработване на подробен устройствен план за имот пл.021039 в м."Суват дере",землището на с.Банево,общ.Бургас,собственост на "Диада инвест" ЕООД гр.Бургас ул.Димитър Благоев №52 и Изпраща преписката на кмета на община Бургас за произнасяне съгласно дадените указания.Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
301 Административно наказателно дело (К) No 1401/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Д.Г.И. РПУ ЦАРЕВО,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС
Председател: А.Г.В.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 22 от 11.08.2008 г., постановено по нахд № 302/2008 г. по описа на Царевския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 382/27.12.2007 г. на началника на РПУ-Царево, с което на Д.Г.И. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
302 Административно дело No 1403/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ВИВАН ЕООД ИВАН МАНОЛОВ НИКОЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 28.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ВИВАН" ЕООД, гр.Бургас, ж.к."Славейков" бл.61, вх.3, ет.12, представлявано от управителя Иван Манолов Николов против Заповед № 1824/04.07.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
303 Административно наказателно дело (К) No 1405/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ИДЪН ДЕВЕЛЪПМЕНТС АД СИЛВИЯ ХРИСИМОВА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 19.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 153 от 10.06.2008г. постановено по НАХД № 379 от 2007г. на Несебърски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
304 Административно дело No 1406/2008, IX състав Други административни дела Ж.П.Д. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС Докладчик: П.Е.С.  Определение от 10.11.2008г., в законна сила от 25.11.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Ж.П.Д. против Заповед № 612/29.08.2008г. на Началника на затвора -Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1406/08г. по описа на Административен съд- Бургас.Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
305 Административно дело No 1408/2008, V състав Дела по КСО и ЗСП ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС ЕООД МАГДАЛЕНА КАРАСТОЯНОВА ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Определение от 24.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Обреден комплекс" ЕООД гр. Бургас, представлявано от Магдалена Карастоянова, против решение № 74/15.08.2008 г. на директора на РУ "СО" - Бургас, с което е потвърдено разпореждане № 108/07.07.2008 г. на длъжностното лице от РУ "СО" Бургас, с което декларираната злополука с вх. № ТЗ-108/19.05.2008 г. станала с лицето Станислав Василев Ковачев е приета за трудова.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1408/08 г. по описа на Административен съд - Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба, в седмодневен срок пред Върховен административен съд на Р България в петчленен състав, считано от днес.

 
306 Административно наказателно дело (К) No 1409/2008, XIV състав Наказателни касационни производства КЗП РД БУРГАС ЕТ БЕЛИНА ЕКО ДОНКА ЯНЕВА Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 802 от 08.07.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 1564 по описа за 2008г. на БРС.
Решението е окончателно.

 
307 Административно наказателно дело (К) No 1411/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ХОТЕЛБЕДС ООД БОГДАН ХРИСТОВ КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 19.12.2008г.
Отменя  решение №259 от 28.07.2008г. постановено по НАХД №85/2008г. по описа на Районен съд Несебър, с което е изменено наказателно постановление №47/07.04.2008г. издадено от кмета на Община Несебър.Отменя наказателно постановление №47/07.04.2008г., издадено от кмета на Община Несебър, с което на ХотелБедс ООД със седалище и адрес на управление в гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, кв.Фрегатата, вила Британика, п.к.21 е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл.91 от Наредба №6 на Общински съвет - гр.Несебър за нарушение на чл.13, ал.1, т.3 от същия нормативен акт. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
308 Административно дело No 1430/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ КУМЕРИО МЕД АД НИКОЛА ТРЕАН НАЧАЛНИК НА МП ПРИСТАНИЩЕ ЦЕНТЪР МИТНИЦА БУРГАС Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 05.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Кумерио Мед" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Пирдоп, общ.Пирдоп, Промишлена зона, обл.София, представлявано от Никола Треан - член на съвета на директорите, против решение с изх. № 1035/11.06.2008г., решение с изх. № 1036/11.06.2008г., решение с изх. № 1050/12.06.2008г., решение с изх. № 1051/12.06.2008г., решение с изх. № 1052/12.06.2008г. и решение с изх. № 1053/12.06.2008г., издадени от началника на МП "Пристанище Център" при Митница - Бургас, потвърдени от началника на Митница - Бургас с решение № 4402-0514/04.08.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1430/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
309 Административно дело No 1431/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ КУМЕРИО МЕД АД НИКОЛА ТРЕАН НАЧАЛНИК НА МП ПРИСТАНИЩЕ ЦЕНТЪР БУРГА,
НАЧАЛНИКЪТ НА МИТНИЦА БУРГАС
Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 10.12.2008г.
ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 1431/2008г. към административно дело № 1307/2008г., като занапред производството ще продължи под № 1307/2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело.

 
310 Административно дело No 1437/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА ЦАРЕВО РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 12.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Царево, с административен адрес гр.Царево, ул."Хан Аспарух" № 36, представлявана от П.Арнаудов - кмет на общината, против Заповед № 27/12.08.2008 год. на началник на РДНСК - Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
311 Административно дело No 1439/2008, VI състав Дела по КСО и ЗСП ЕРМАСКА ООД ЖЕЛЮ СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 09.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 78 от 27.08.2008г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" - Бургас, оставеното в сила с него разпореждане № 1946 от 18.07.2008г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО, с което на основание чл.110, ал.3 от КСО е постановено събиране на сумата 4927,73 лв., от която 3220,89 лв. главница и 1706,84 лв. изтекли лихви до 15.07.2008г., и Решение № 81 от 12.09.2008г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" - Бургас, с което е поправена допусната в мотивите на Решение № 78 от 27.08.2008г. фактическа грешка.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - Бургас да заплати на "Ермаска"ООД със седалище и адрес на управление с.Оризаре, общ.Несебър, представлявано от Желю Стоянов Желев - управител, сумата 350(триста и петдесет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

 
312 Административно дело No 1442/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ СД ДИНГ-ПАВЛОВИ И СИЕ НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 04.11.2008г., в законна сила от 25.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 2604-0053/25.07.2008 год. на Началник на Митница Бургас за отказ за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител за риболовен кораб "28", собственост на СД "Динг-Павлови и сие" гр.Созопол, ул."Каваци" № 15, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ИЗПРАЩА преписката на Началник на Митница Бургас за ново произнасяне по искането на СД "Динг-Павлови и сие" вх. № 2604-0053/23.06.2008 год., като се имат предвид задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Митница Бургас да заплати на СД "Динг-Павлови и сие" гр.Созопол, ул."Каваци" № 15 сумата от 250 лева разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
313 Административно дело No 1443/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ СД ДИНГ-ПАВЛОВИ И СИЕ НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 21.11.2008г., в законна сила от 11.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 2604-0052/25.07.2008 год. на Началник на Митница Бургас за отказ за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител за риболовен кораб "26", собственост на СД "Динг-Павлови и сие" гр.Созопол, ул."Каваци" № 15, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ИЗПРАЩА преписката на Началник на Митница Бургас за ново произнасяне по искането на СД "Динг-Павлови и сие" вх. № 2604-0052/23.06.2008 год., като се имат предвид задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Митница Бургас да заплати на СД "Динг-Павлови и сие" гр.Созопол, ул."Каваци" № 15 сумата от 250 лева разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
314 Административно дело No 1446/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ВИЖЪН ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 16.12.2008г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № 806449/08.07.2008г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-260/26.08.2008г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при централно управление на НАП.
ВРЪЩА преписката на ТД на НАП гр.Бургас за ново произнасяне по искането "Вижън Девелопментс" ООД, гр.Бургас, вх. № ИТ-00-5502/30.06.2008г. за извършване на възстановяване на сумата от 79514,00 лв., ведно с дължимите лихви, след евентуално прихващане по реда на чл. 128 и сл. от ДОПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
 
315 Административно наказателно дело (К) No 1450/2008, XIV състав Наказателни касационни производства И.Г.Х. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП КАТ КЪМ ОДП БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Определение от 12.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 837/2008г. постановено по НАХД 1630/2008г. на Бургаския районен съд, в частта, в която има характер на определение, с което е оставена без разглеждане жалбата на И.Г.Х. срещу наказателно постановление № 13006/07 от 02.11.2007г. на началник сектор ПП КАТ към ОДП Бургас в частта му, с която за нарушение на чл.137а, ал.1, предл.І от ЗДП, на осн. чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.4, т.7, предл.І от ЗДП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 50 лв.
Определението не подлежи на обжалване и протест.

 
316 Административно наказателно дело (К) No 1452/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РПУ НЕСЕБЪР А.Г.Г. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 19.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 306 от 28.08.2008г. постановено по НАХД № 285 от 2007г. на Несебърски районен съд, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3520/07 от 28.08.2007г. издадено от началник на РПУ-Несебър, с което на А.Г.Г., за нарушение на чл.23, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.2, предл.ІІ от същия закон е наложена глоба в размер на 100 лв.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
317 Административно наказателно дело (К) No 1453/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕООД КОЛЬО ФИЧЕТО БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ВАРНА Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 12.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 219 от 25.08.2008г. постановено по НАХД № 219/2007г. Несебърски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
318 Административно наказателно дело (К) No 1454/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Х.М.Л. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 19.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 310 от 28.08.2008 г. постановено по НАХД № 10 от 2008 г . на Несебърски районен съд.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 
319 Административно наказателно дело (К) No 1455/2008, XIII състав Наказателни касационни производства М.П.К. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 18.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 309 от 25.08.2008г., постановено по н.а.х.д. № 120 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Несебър.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
320 Административно дело No 1456/2008, IX състав Дела от административен характер по ОДП А.И.П. НАЧ ГРУПА В СЕКТОР ПП КАТ КЪМ ОДП АНДОН АНДОНОВ Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 22.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.П. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 13632/09.09.2008 год., издадена от началник група в сектор "ПП-КАТ" при ОД на МВР - Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
321 Административно дело No 1457/2008, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ Г.Г.Т. АДВ - РД - БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Определение от 15.12.2008г.

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.Г.Т.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1457от 2008 по описа на административен съд Бургас. ИЗПРАЩА преписката на компетентния орган - Публичен изпълнител при Регионална дирекция на АДВ Бургас по изпълнително дело № 8363/2008 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7- дневен срок от днес пред ВАС на РБългария.

 
322 Административно дело No 1462/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ АЛЕКСАНДРОВ ООД ЧАВДАР АЛЕКСАНДРОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 13.11.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от " Александров" ООД гр. Несебър, представлявано от Чавдар Александров Александров против РА № 02-00-800339/11.04.2008г., издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД- 10- 168/09.06.2008г. на Директор на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Бургас.
Прекратява производството по адм. дело № 1462 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.

 
323 Административно дело No 1464/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.К.С. ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 13.11.2008г., в законна сила от 27.11.2008г.
ОТМЕНЯ определение от 13.10.2008г. , с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.12.2008г. от 13.40 часа. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 1464/2008г. по описа на Административен съд-Бургас. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните. Определението подлежи на обжалване в 7-дн. срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
324 Административно дело No 1467/2008, IX състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО Председател и докладчик: П.Е.С.  Определение от 08.12.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание на 12.11.2008 год. относно даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Кмет на община Камено против Решение на Общински съвет - Камено, взето по т.1 от дневния ред на проведено заседание на 11.09.2008 год., обективирано в Протокол № 14/11.09.2008 год., със следното съдържание: "1.Общински съвет Камено не намира за целесъобразно прекратяване на договора за наем с г-жа Мария И.С..*** да бъде спазен срока на договора, който изтича на 01.12.2011 година", като НЕДОПУСТИМА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1467/08 год. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. 
325 Административно дело No 1468/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ИНТЕРМАРИНА ООД С У-ТЕЛ ЕВГЕНИЙ АТАНАСОВ АТАНАСОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 21.01.2009г.
ОТМЕНЯ определението от 11.11.2008 г. , с което е приключено събирането на доказателства и е даден ход по същество по адм.д. № 1468 по описа за 2007 г. на Административен съд - Бургас. Да се изиска от Бургаски окръжен съд адм.д. № 304 по описа за 2006 г. Насрочва делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.03.2009 г. от 10.30 ч. , за която дата и час страните да бъдат уведомени. Определението не подлежи на обжалване.
 
326 Административно дело No 1469/2008, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ БУЛ МАРКЕТ ООД НЕВЕНА ВАСИЛЕВА ИЛЧЕВСКА ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "БУЛ МАРКЕТ"ООД, БУРСТАТ 102918855, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к."Зорница" бл.26, вх.Б, ет.8, представлявано от Невена Василева Илчевска ЕГН **********, против РА № 800391/30.06.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-254/25.08.2008г., издадено от директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА БУЛ МАРКЕТ"ООД, БУРСТАТ 102918855, представлявано от Невена Василева Илчевска да заплати на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 510 (петстотин и десет) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
327 Административно наказателно дело (К) No 1471/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС БИБ ЕООД ИЛИЯН ЗДРАВКОВ БОРИСОВ Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 12.11.2008г.
ОСТАВЯ в сила решение №759/21.07.2008г. постановено по НАХД 982/2008г. на Бургаски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
328 Административно наказателно дело (К) No 1475/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЕС БИ ЕС ПРОПЪРТИС ЕООД СТОЯН СЪРМОВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОИТ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 19.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 225 от 25.08.2008г. постановено по НАХД № 245 от 2007г. на Несебърски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
329 Административно наказателно дело (К) No 1477/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Х.И.Б. Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 06.11.2008г.
Отменя изцяло решението .ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-00006275/16.11.2007 година на Директора на Дирекция "Областна инспекция по труда", с което на основание чл.413, ал.2 от Кодекса на друга на Х.И.Б. е наложено административно наказание - глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл.6 от Наредба №3 от 1996 г.
 
330 Административно наказателно дело (К) No 1478/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Х.И.Б. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 18.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 222 от 25.08.2008, постановено по н.а.х.д. № 415 по описа за 2007г. на Районен съд гр.Несебър.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
331 Частно административно дело No 1483/2008, VI състав Частни администр. дела ИВАНКА КУМЧЕВА ОСЗГ ГР. СОЗОПОЛ   Докладчик: Л.В.А.  Определение от 25.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ОСЗГ - Созопол, подадена чрез юрисконсулт Иван Каменов против Разпореждане № 2341/18.08.2008г. постановено по адм.д.№708/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1483/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението не подлежи на обжалване.

 
332 Административно дело No 1484/2008, XI състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА В БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: В.В.Е.  Определение от 03.11.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на религиозната институция "Свидетелите на Йехова в България" против действия на община Бургас, обективирани с писмо на заместник-кмета на общината - изх. № 6700 131/09.04.2008 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1484/2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
333 Административно наказателно дело (К) No 1489/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ АД КОСТАДИН СТАВРЕВ ЧОЛАКОВ ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 20.12.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 50 от 26.08.2008г., постановено по н.а.х.д. № 26 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Средец.
ОТМЕНЯ наказателно постановление 25/29.04.2008г. на Директора на РИОСВ - Бургас. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
334 Административно наказателно дело (К) No 1490/2008, XIV състав Наказателни касационни производства КЗП РД БУРГАС ЕТ МАЖДРАК И СИН ЗДРАВКО МАЖДРАКОВ Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 14.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 346/20.08.2008г., постановено по НАХД № 164/2008г. на Районен съд - гр.Несебър, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 8162/10.06.2008г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ "Маждрак и син - Здравко Маждраков", със седалище и адрес на управление, гр.Несебър, ул. "Емона" №1, за нарушение на чл.46, т.2 от Закона за туризма, на основание чл.72 от Закона за туризма е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1000 лв.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
335 Административно наказателно дело (К) No 1491/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Н.С.С. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОД НА МВР БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Определение от 30.12.2008г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 378от 10.09.2008 г. по нахд № 2374/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
336 Административно дело No 1494/2008, IV състав Дела от административен характер по ОДП С.Т.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ОД МВР БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 29.12.2008г.
Отменя Заповед рег. № ЗК- 112/10.09.2008г. на Началник на сектор "Пътна Полиция" ОД на МВР гр. Бургас, с която на осн. чл. 224 ал.2 т.1 и чл.226 ал.1 т.2 от ЗМВР във вр. с чл.226 ал.1 т.3 от ППЗМВР на С.Т.М. е наложено дисциплинарно наказание " писмено предупреждение" за срок от 6 месеца.
Осъжда ОД на МВР да заплати на С.Т.М., направените по делото разноски в размер на 210 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.


 
337 Административно наказателно дело (К) No 1496/2008, XIII състав Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС З.В.М. Председател: А.Г.В.
Докладчик: Т.Д.Е. 
Решение от 30.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 691/2008г., постановено по НАХД № 1246/2008г. по описа на Бургаски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 2692/20.02.2008г. и наложеното на З.В.М. ***, к/с "Славейков", бл.21, вх.8, ет.4, ап.11 административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл.179, ал.2, вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
338 Административно дело No 1499/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ МИХРАН 4 МИХРАН МИХРАНЯН ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 30.12.2008г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на писмо изх.№ 70-М-226/01.10.2008г. на Директора на ТД "Приморие" при община Бургас.
ОСЪЖДА Община Бургас да заплати в полза на ЕТ"Михран-4 - Михран Михранян", гр.Бургас, ул."Цар Симеон І" № 47, ет.4, представлявано от Михран Карник Михранян, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 50 (петдесет) лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
339 Административно дело No 1501/2008, XII състав Дела от административен характер по ОДП С.Н.Г. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 30.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.Г.,*** срещу Заповед № З-2658/03.09.2007 г. на директора на ОДП - гр. Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1501/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.
 
340 Административно дело No 1502/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.М.Н. ОБЩИНА ПОМОРИЕ Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 05.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.М.Н.,***, против мълчалив отказ на кмета на община Поморие да се произнесе по подадена от него молба - искане с вх. № 94-К-97/04.08.2008г. относно предприемане на мерки за недопускане и отстраняване на незаконен строеж "обходен път" в с.Каменар и спиране движението по него, съгласно правомощията на кмета по чл.224 от ЗУТ.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1502/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
341 Административно дело No 1503/2008, V състав Други административни дела СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТ Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 13.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1503/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Върховния административен съд на Република България.
Определението не подлежи на обжалване.

 
342 Административно дело No 1504/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ФЛОРАНС ЕООД МАРИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 17.11.2008г.
Спира производството по адм.дело №1504/2008 по опис на Административен съд гр.Бургас до влизане в сила на решението по адм.дело №905/2008г. по опис на Административен съд гр.Бургас. Определението може да се обжалва пред ВАС в 7 дневен срок от получаване на съобщението.
 
343 Административно наказателно дело (К) No 1506/2008, XIV състав Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ООРП ПРИ ОДП БУРГАС А.Г. Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 04.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 727/25.07.2008 г., постановено по НАХД № 873/2008 г. на Районен съд - гр. Бургас. С решението е отменено Наказателно постановление № 14/22.02.2008 г. на Началник сектор "Миграция" при ОДП - Бургас.
Решението не подлежи на обжалване.

 
344 Административно наказателно дело (К) No 1507/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЕКТОР ПП-КАТ БУРГАС А.А.К. Председател: А.Г.В.
Докладчик: Т.Д.Е. 
Решение от 30.12.2008г.
Оставя в сила решението
 
345 Административно дело No 1510/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР УЛТРА 1 ЕООД ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 22.01.2009г.
ОБЯВЯВА индивидуален административен акт, обективиран в писмо № 70-У-34/01.10.2008 год. на директора на ТД "Приморие" при община Бургас, за НИЩОЖЕН.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
346 Административно наказателно дело (К) No 1516/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РДНСК БУРГАС КРАШ 2000 ООД Председател: А.Г.В.
Докладчик: Т.Д.Е. 
Решение от 30.12.2008г.
Оставя в сила решение №43/11.08.2008г. постановено по нахд №329/2008 по описа на ЦРС, с което е отменено наказателно постановление №43-ДНСК-1078/28.12.2007 и наложената на КРАШ 2000 ООД със седалище и адрес на управление в гр.София бул.Е.Георгиев №76, вх.А имуществена санкция в размер на 20 000 лева на основание чл.237, ал.1, т.3 от ЗУТ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
347 Административно дело No 1518/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ФАВЪМ ВАСИЛКА ФОТЕВА ДИРЕКТОРА НА ТД ЗОРА ПРИ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 28.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Василка Георгиева Фотева против отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, обективиран в писмо изх. №94-В-254/07.05.2008 г. на Директора на ТД "Зора" при Община Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1518/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от датата на заседанието за присъствалите страни.
 
348 Административно наказателно дело (К) No 1519/2008, XIV състав Наказателни касационни производства С.Г.С. НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 13.11.2008г.
ОТМЕНЯ определение, с което е даден ход на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от С.Г.С. *** против решение № 4 от 15.04.2008 г. по НАХД № 3/2008 г. по описа на Районен съд - Малко Търново.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по КНАХД № 1519/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от днес пред ВАС - гр. София.

 
349 Административно наказателно дело (К) No 1520/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Е.Й.С. НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 13.11.2008г.
ОТМЕНЯ определение, с което е даден ход на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Е.Й.С. *** против решение № 3 от 15.04.2008 г. по НАХД № 2/2008 г. по описа на Районен съд - Малко Търново.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по КНАХД № 1520/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от днес пред ВАС - гр. София.


 
350 Административно наказателно дело (К) No 1521/2008, XIII състав Наказателни касационни производства НАЧАЛНИКА НА РПУ ЦАРЕВО Х.О.С. Председател: А.Г.В.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 30.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 23 от 28.07.2008 г., постановено по нахд № 312/2008 г. по описа на Царевския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
351 Административно наказателно дело (К) No 1526/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Ч.Щ.Ч. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 04.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 935/11.09.2008 г., постановено по НАХД № 1594/2008 г. на Районен съд - гр. Бургас, и вместо него ПОСТАНОВИ:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 46/17.03.2008 г. на Началник група в сектор "ПП-КАТ" при ОДП - Бургас, с което за нарушение на чл.21, ал.2 от Закон за движение по пътищата, на основание чл182, ал.1, т.5 от същия закон, на Ч.Щ. Чернев е наложено наказание глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца .
Решението не подлежи на обжалване. 
352 Административно наказателно дело (К) No 1531/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Д АНД П ООД ПАВЕЛ СИРАКОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ БУРГАС Председател: А.Г.В.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 30.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 274 от 09.09.2008 г., постановено по нахд № 72/2008 г. по описа на Несебърския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
353 Административно наказателно дело (К) No 1539/2008, XIV състав Наказателни касационни производства П.И.Ц. ЗАМ КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Определение от 05.01.2009г.
ОТМЕНЯ определение от 2.09.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, с което е прекратено производството по образуваното н.а.х.д. № 2407/2008г. по описа на Районен съд - гр.Бургас.
ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия от същия съд.
Определението е окончателно.
 
354 Административно дело (К) No 1541/2008, IX състав Касационни производства М.С.А. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗАМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СОЗОПОЛ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Определение от 04.12.2008г.
ОТМЕНЯ Определение № 1451/15.07.2008 год. на Бургаския районен съд, с което е прекратено производството по гр.дело № 704/08 год. по описа на същия съд.
ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.


 
355 Административно дело No 1542/2008, V състав Други административни дела Б.Г.Б. ЗАМ КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 05.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Г.Б. ***, против заповед № 2418 от 15.09.2008г. на зам. кмета на община Бургас за принудително преместване на излязло от употреба МПС.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1542/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
356 Административно дело No 1544/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 01.12.2008г.
Отменя ППСПДВ №46/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което "Пристанище- Бургас"ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 23 653 лв.представляващи ДДс,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас"ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
357 Административно дело No 1545/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 01.12.2008г.
Отменя ППСПДВ №48/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което "Пристанище- Бургас"ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 3 940 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас"ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
358 Административно дело No 1546/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 01.12.2008г.
Отменя ППСПДВ №49/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което "Пристанище- Бургас"ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 526 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас"ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
359 Административно дело No 1548/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ САШО САШО ЕНЧЕВ ПРЕДСТ ОТ САШО ИЛИЕВ ЕНЧЕВ ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 12.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сашо Илиев Енчев, в качеството му на ЕТ "Сашо - Сашо Енчев", със седалище: гр.Бургас, ж..к."Меден рудник", бл.480, вх.1, ет.8, против заповед № 2431 от 15.09.2008г. на зам. кмета на община Бургас за преместване на преместваем обект - павилион на тротоара пред сградата на "Пътно управление" - Бургас, на ул."Ивайло" /"Цариградска"/, с площ 6 кв.м. за продажба на промишлени стоки.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1548/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
360 Административно дело No 1551/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.К.М. НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Г.К.М. *** против заповед № КД-02-916 от 10.07.2008г. на началника на СГКК - Бургас, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Созопол по отношение на поземлени имоти с идентификатори 67800.501.404 и 67800.501.405, изразяващо се в промяна на имотната граница между тях, като неоснователна.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.


 
361 Административно дело No 1554/2008, VI състав Други административни дела ГОЛДЕН БЪГ ЕООД СТЕЛА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Л.В.А.  Определение от 26.01.2009г.
На основание чл.159, т.1 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Голден Бъг" ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр.В.Търново, бул. България №2, представлявано от Стела Михайлова Александрова, против решение № 338 обективирано в протокол № 10 от 22.08.2008 г. на Общински съвет гр. Несебър, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело 1554 от 2008 г. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от днес пред ВАС на РБългария.
 
362 Административно дело No 1557/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕКО КЛИМА 11 ЕООД ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 09.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Еко клима 11" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Фердинандова" № 20, етаж 2, против Заповед № 2426/15.09.2008 год. на Заместник-кмет на община Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Еко клима 11" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Фердинандова" № 20, етаж 2, да заплати на Е.П.С. и П.К.С.,***, в условията на пасивна солидарност, сумата от 150 лева разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
363 Административно дело No 1559/2008, VII състав Дела от административен характер по ОДП И.Р.П. ДИРЕКТОРА НА ОДП БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 16.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.Р.П. *** с ЕГН: ********** против Заповед № З-1062/18.04.2007г., издадена от директора на ОДП - гр.Бургас, с която на основание чл.76, т.2 от ЗБДС му е наложена принудителна административна мярка - забрана за напускане на страната и за издаване на паспорти или заместващите ги документи.
ОСЪЖДА И.Р.П. *** с ЕГН: ********** да заплати на ОДП - Бургас съдебно-деловодни разноски в размер на 80,00 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
364 Административно дело No 1562/2008, XI състав Дела по ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи И.Й.С.,
Д.А.С.
ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: В.В.Е.  Определение от 03.11.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Й.С. и Д.А.С. *** против писмо изх. № 94-Д-1035/05/29.07.2008 година на кмета на община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1562/2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.


 
365 Административно наказателно дело (К) No 1563/2008, XIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ -БУРГАС ПРО СЪРВИС ООД СТЕФАН БУХЧЕВ Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 220 от 25.08.2008г. постановено по НАХД № 404 от 2007г. на Несебърски районен съд, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №25284 от 15.11.2006г. издадено от главен директор на Главна дирекция "Контрол на пазара" при Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл.87, ал.2 от Закона за туризма са наложени на "ПРО СЪРВИЗ" ООД, със седалище и адрес на управление, гр.Бургас, ул.Славянска №29, представлявано от Стефан Борисов Бухчев - управител, административни наказания: имуществена санкция в размер на 3000 лв. за нарушение на чл.72, във вр. с чл.46, т.2 от ЗТ и имуществена санкция в размер на 1000 лв. за нарушение на чл.86, във вр. чл.47, ал.1,т.1 от ЗТ.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
366 Административно дело No 1564/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.И.З. ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 08.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.З. ***, против отказ на началника на Общинска служба по "Земеделие" - гр.Бургас към Областна дирекция "Земеделие" - гр.Бургас, обективиран в писмо с изх. № 1098/26.09.2008г. на ОС "З"-гр.Бургас, за извършване на административна услуга - въвеждане на промени в регистъра на имотите и регистъра на собствениците, чрез отразяване на поземлен имот № 087020, ЕКАТТЕ 07079, представляващ лозе с площ 14.998 дка, находящ се в м. "Оникилика", земл. гр.Бургас, общ.Бургас, като собствен на Д.И.З..
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
367 Административно дело No 1565/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ СИ СИ СТИЙЛ ШИПИНГ ЕНД ЛОДЖИСТИКС АД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 29.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Си Си Стийл Шипинг енд Лоджистик" АД гр. Бургас, представлявано от Фаусто Мела срещу Акт за прихващане и възстановяване № 807607/13.08.2008г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД - 10- 289/26.09.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас.
ОСЪЖДА "Си Си Стийл Шипинг енд Лоджистик" АД гр. Бургас, представлявано от Фаусто Мела да заплати на Дирекция "ОУИ" гр. Бургас сума в размер на 371лв., представляваща направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
368 Административно дело No 1567/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР УОРД БЕЙБИ РАУФ САББАХ ЕООД ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 29.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "УОРД БЕЙБИ- Рауф Саббах "ЕООД гр. Бургас, представляван от Рауф Дауд Саббах против Заповед № 2634/ 02.10.2008г., издадена от зам.кмета на Община Бургас. Със заповедта на осн. чл. 57а ал.1 т.1ЗУТ , е разпоредено да бъде премахнат монтиран преместваем обект с площ 15 кв.м. на тротоара на ул."Васил Левски"срещу имот на ул."Васил Левски"№ 11
ОСЪЖДА "УОРД БЕЙБИ- Рауф Саббах "ЕООД гр. Бургас, представляван от Рауф Дауд Саббах да заплати на Община Бургас, направените по делото разноски в размер на 80 лева.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
369 Административно наказателно дело (К) No 1568/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС Н.Д.И. Председател: А.Г.В.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 30.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 246 от 27.06.2008 г., постановено по нахд № 66/2008 г. по описа на Несебърския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
370 Административно дело No 1571/2008, XI състав Други административни дела ЕТ ДЖАНИФЕР ЮЗДЖАН ОСМАНОВ ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: В.В.Е.  Определение от 20.12.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ "Дженифер - Юзджан Османов" - гр. Айтос против заповед № 2647/02.10.2008 година на кмета на община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1571/2008 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
 
371 Административно дело No 1572/2008, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИМОРСКО Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 23.12.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане заповед № РД-09-89/16.10.2008г. на Областен управител на област Бургас, с която е оспорено решение № 922/25.09.2008г., взето по т.19 от дневния ред на заседание на Общински съвет Приморско, отразено в протокол № 109/25.09.2008г., с което е приета Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, в частите му с който са приети разпоредбите на чл.39, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.43, ал.2, чл.44, ал.4, ал.5 и ал.7, чл.47, ал.4, чл.49, ал.1 и чл.51, ал.3 и ал.4.
ОСЪЖДА Общински съвет гр.Приморско, да заплати в полза на Областен управител на област Бургас, направените по делото разноски в размер на 60 лв. (шестдесет лева).
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1572/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
372 Административно наказателно дело (К) No 1577/2008, XIV състав Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС Ж.К.Н. Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 30.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 836 от 2008 г., постановено по нахд № 1599/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
373 Административно наказателно дело (К) No 1578/2008, XIII състав Наказателни касационни производства К.Х.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС Председател: А.Г.В.
Докладчик: Т.Д.Е. 
Решение от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 919 от 10.09.2008г., постановено по НАХД № 2209/2008г. по описа на Бургаски районен съд.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 9233/10.08.2007г., издадено от началника на група в сектор ПП КАТ при ОДП - гр.Бургас и наложените на К.Х.Г. *** административни наказания: глоба в размер на 250 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месец на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от същия закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
374 Административно дело No 1583/2008, VIII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ СОФИЯ РДНСК БУРГАС Докладчик: З.И.Б.К.  Определение от 27.11.2008г.
С протоколно определение от 25.11.2008 г. по адм.дело № 1436/2008 г. на Първи състав се ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело и се съединява за общо разглеждане с адм. д. № 1436/2008 г.
 
375 Административно наказателно дело (К) No 1584/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЛИДИРА ООД СТОЯН БАКЪРДЖИЕВ КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 30.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ в сила решение №1021 от 25.09.2008г. постановено по НАХД №1865 от 2008г. на Бургаски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
376 Административно дело No 1586/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДЖЕТО ДЖЕМИЛЕ КЮЧЮКМЕХМЕД ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 10.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1586/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и в същия срок от получаване на съобщението за неявилите се страни пред Върховен административен съд.

 
377 Административно дело No 1587/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДЖЕТО ДЖЕМИЛЕ КЮЧЮКМЕХМЕД ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 17.12.2008г.
На основание чл. 159, т. 8, пр. 1 от АПК, Административен съд - гр. Бургас, ХІІ-ти
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ "Джето - Джемиле Кючюкмехмед" срещу Заповед № 2640 от 02.10.2008 година на кмета на община Бургас.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1587/2008 година по описа на Административен съд - гр. Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни и в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалите страни.


 
378 Административно дело No 1588/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ КАСТЕЛ Д Р КАСЪРОВ ЕООД НЕЙКА ТОДОРОВА ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 05.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от 6.11.2008г. по адм. дело № 1588/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас за насрочване разглеждането на делото в открито съдебно заседание на 19.01.2009г. от 14,30 часа с призоваване на страните, допускане извършването на съдебно - икономическа експертиза по делото и определяне на предварителен депозит за изготвянето й в размер на 800 лв.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Кастел - д-р Касъров" ЕООД - гр.Ямбол, ж.к."Диана", бл.10, вх.А, ап.25, представлявано от Нейка Тодорова Касърова, против ревизионен акт № 28800062/11.07.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Ямбол, потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-279/15.09.2008г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас, при централното управление на Националната агенция за приходите.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1588/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
379 Административно дело No 1594/2008, IX състав Искове за обезщетение Е.Р.А. НАЧАЛНИКА НА РПУ НЕСЕБЪР Докладчик: П.Е.С.  Определение от 26.11.2008г.
ВРЪЩА исковата молба на Е.Р.А. ***, област Силистра за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1594/08 год. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението за прекратяване може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.


 
380 Административно наказателно дело (К) No 1600/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЖИВКО ПЕТКОВ 2001 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 18.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 940/10.09.2008 г., постановено по НАХД № 2433/2008 г. на Районен съд - гр. Бургас и вместо ПОСТАНОВИ:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11367О-0078459/30.04.2008 г. на Директора на дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - гр. Бургас, с което за нарушения по чл.132, ал.2 от ЗДДС на "Живко Петков - 2001" ЕООД - гр.Бургас е наложено административно наказание на основание чл.178 от ЗДДС - имуществена санкция в размер на 500 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
381 Административно наказателно дело (К) No 1605/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Д.Д.М. ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО КАРНОБАТ Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 05.01.2009г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 215 от 22.07.2008г. на Районен съд - гр.Карнобат, постановено по н.а.х.д. № 50 по описа за 2008г., и вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалба с вх.№ 692/13.06.2008г. на КРС, подадена от Д.Д.М. ***, против наказателно постановление № 39/16.01.2008г. на директора на Държавно лесничейство - гр.Карнобат, в частта, в която Д.Д.М. за нарушение на чл.84, ал.1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от една година и е отнет ловния му билет № 0074843.
Прекратява производството по делото.
Решението е окончателно.
 
382 Административно наказателно дело (К) No 1606/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПРО СЪРВИС ООД СТЕФАН БУХЧЕВ КЗП РД БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 12.01.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 330/18.08.2008 год., постановено по НАХД № 99/08 год. по описа на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно.


 
383 Административно дело No 1607/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ РУМЕН СТОЯНОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 29.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Румен Стоянов" гр.Бургас, ул."Александровска" № 45, ет.1 против Заповед № 2442/15.09.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
384 Административно дело No 1608/2008, XII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм П.Т.А. ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 11.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.А. *** срещу Заповед № РД-01-480/11.07.2008 г. на кмета на община Царево за изземване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ І в кв. 29 по плана на гр. Ахтопол. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1608/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалбата пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.
 
385 Административно дело No 1613/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА БУРГАС АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 23.01.2009г.
ОТМЕНЯ определението от 20.01.2009 г. , с което е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество по а.х.д. № 1613 по описа за 2008 г. на Административен съд - Бургас. Конституира като ОТВЕТНИК по делото Началника на Митническо бюро Свободна зона Бургас. Конституира като заинтересована страна по делото Началника на Митница Бургас. НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.02.2009 г. от 10.20 часа, за която дата и час да се призоват страните. Определението не подлежи на обжалване.
 
386 Административно дело No 1614/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ОНТАЙМ ДИСТРИБЮШЪН ЕНД ЛОДЖИСТИКС ЕООД ДНСК СОФИЯ Докладчик: П.Е.С.  Определение от 20.11.2008г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 1614/2008 год. по описа на Административен съд - Бургас към административно дело № 1017/2008 год. по описа на същия съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1614/2008 год. по описа на Административен съд - Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
387 Административно дело No 1618/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР КУАТРО ТИЙМ ООД ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик: Л.В.А.  Определение от 30.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Куатро тийм"ООД гр.Благоевград, представлявано от Димитър Георгиев Шалявски против Заповед № РД-01-458/30.06.2008г. на кмета на Община Царево, с която е открита процедура по сключване на договори за възлагане на дейности по обезопасяване на водните площи, медицинско обслужване и санитарно-хигиенно и техническо поддържане на следните морски плажове, находящи се на територията на Община Царево, област Бургас: морски плаж "Царево-Попски", подробно описан в АИДС № 457/22.03.1999г.; морски плаж "Малък плаж Оазис", подробно описан в АИДС № 1038/27.03.2008г.; морски плаж "Къмпинг-Делфин", подробно описан в АИДС № 696/23.07.2002г.; морски плаж "Варвара", подробно описан в АИДС № 698/25.07.2002 г.; морски плаж "Липите", подробно описан в АИДС № 765/25.11.2003г.; морски плаж "Айроди-юг", подробно описан в АИДС № 780/30.12.2003г.; морски плаж "Айроди-север", подробно описан в АИДС №781/30.12.2003г.; морски плаж "Скалите", подробно описан в АИДС № 939/28.04.2006г.; морски плаж "Резово", подробно описан в АИДС № 1015/15.09.2007г.; морски плаж "Резово Кастрич", подробно описан в АИДС № 1016/15.09.2007г.; морски плаж "Устие на река Велека", подробно описан в АИДС № 681/16.10.2001г. , като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№1618/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.


 
388 Административно дело No 1620/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.Т. ОБЩИНА СОЗОПОЛ Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 11.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на наследниците на Желязка П.Т., представлявани от Димитринка П.Т. срещу Заповед № Z-819/12.06.2008 г. на кмета на община Созопол, входирана под № 94-Д-237/26.06.2008 г. в община Созопол. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1620/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.
 
389 Административно наказателно дело (К) No 1623/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Д.Т.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОД НА МВР БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Определение от 30.12.2008г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 15.10.2008 г. по нахд № 2705/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
390 Административно наказателно дело (К) No 1624/2008, XIV състав Наказателни касационни производства В.Г.Я. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 18.12.2008г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА определение на Районен съд - гр. Карнобат № 78/06.08.2008 г., постановено по НАХД № 67/2008 г.

Определението не подлежи на обжалване.

 
391 Административно наказателно дело (К) No 1626/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Д.З.П. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 10.01.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 985 на Районен съд - гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 1690 по описа за 2008г. на БРС.
Решението е окончателно.
 
392 Административно наказателно дело (К) No 1627/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХ. НАДЗОР ЗИКО 2004 ЕООД ЗЛАТИН ГОСПОДИНОВ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 12.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 903 от 08.09.2008г., постановено по НАХД № 1901/2008г. по описа на Бургаски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № П-16/06.06.2008г., издадено от председателя на ДАМТН и наложената на "Зико 2004" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Сливница" № 59, представлявано от управителя Златин Василев Господинов имуществена санкция в размер на 4000 лева на основание чл.93а от ЗАвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
393 Административно дело No 1629/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ Я.М.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 22.01.2009г.
Отменя Решение № РД- 10- 299/ 10.10.2008г. , постановено от Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Бургас.
Изпраща преписката на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Бургас за произнасяне по същество, по подадената от Я.М.М. жалба против АПВ № 3581/ 15.08.2008г, издаден от Мирка Колева Кисьова - М., инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Сливен.
Определението не подлежи на обжалване.

 
394 Административно дело (К) No 1635/2008, XII състав Касационни производства Х.Т.С. ОСЗГ СУНГУРЛАРЕ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 16.01.2009г.
Обезсилва решение №89 от 26.05.2008 г.по адм.д.№576/1994 г.по описа на Карнобатски районен съд.Връща делото на същия състав на Карнобатски районен съд за изпълнение на съдопроизводствените действия по изпращане на препис о касационната жалба с приложенията към нея на другата страна с указание,че същата има право на отговор в 14 дневен срок от получаването й.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
395 Административно дело No 1637/2008, VIII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ВЕП ООД ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: З.И.Б.К.  Определение от 11.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Веп"ООД, със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, к-с "Братя Миладинови", бл.33, вх.1, ет.4, с ЕИК по Булстат 102706390, представлявано от управителя Пламен Георгиев Александров против Мълчаливия отказ на кмета на Община Бургас да издаде Заповед за одобряване на ПУП - ПРЗ за имоти с пл. №060001 и №060002 в местността "Под шосето", землище на гр. Бургас за обособяване на общ УПИ, отреден "за салон за автомобили и обслужващи дейности" по искане с вх. №70-В-44 от 02.07.2008 година по описа на Община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело номер 1637 по описа на Административен съд Бургас за 2008 година.
ДЕЛОТО като преписка да се приложи по адм. дело № 1459 по описа на Административен съд - Бургас за 2008 година, Х състав, насрочено за 11.11.2008 година от 11.30 часа.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7- седем дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.


 
396 Административно дело No 1639/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.К.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС Докладчик: В.В.Е.  Определение от 03.11.2008г., в законна сила от 21.11.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.К.Д. *** против заповед № РД-09-68/07.05.2007 година на областния управител на Бургаска област.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1639/2008 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.СЪДИЯ:


 
397 Административно дело No 1640/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР САГРАРИО БЪЛГЕРИЪН ДРИЙМС ООД ОБЩИНА ПОМОРИЕ Докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 27.11.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Саграрио Бългериън Дрийм ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.114, офис 12,представлявано от управителя Саграрио Харисън против мълчалив отказ на кмета на Община Поморие да издаде разрешение за възлагане на ПУП. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №1640/2008г. по описа на Административен съд-гр.Бургас. Определението педлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от същото да се изпрати на страните.
 
398 Административно дело (К) No 1647/2008, IX състав Касационни производства И.Х.Х. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ РУЕН Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 05.01.2009г.
Оставя в сила решение №107/29.06.2008 год.,постановено по гр.д.№655/2007 год.по описа на Районен съд -Айтос.Решението е окончателно.
 
399 Административно дело No 1654/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ БОШЕВ ДИМЧО БОШЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 13.11.2008г.
СПИРА изпълнението на Ревизионен акт № 02800542/18.07.2008г. издаден от Елена Йорданова Василева на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-273/09.09.2008г. на Директор на Д"ОУИ" Бургас при ЦУ на НАП.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.


 
400 Административно дело No 1656/2008, V състав Дела по КСО и ЗСП В.К.Н. ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 13.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.К.Н. ***, против решение № 84 от 29.09.2008г., издадено от директора на РУ "СО" - гр.Бургас, с което е отказано преизчисляване на болнични листи и е потвърден размера на изплатеното й обезщетение.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1656/2008г. по описа на Бургаския административен съд.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
401 Административно наказателно дело (К) No 1658/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМПАС СТОЯН ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ ЕООД ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 23.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 632 от 2008г., постановено по н.а.х.д. № 1173 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
402 Административно наказателно дело (К) No 1659/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Б.Е.А. ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 30.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1066 от 30.09.2008 г., постановено по нахд № 2444/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
403 Административно наказателно дело (К) No 1660/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Г.Д.Г. ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 29.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1042/25.09.2008 год., постановено по НАХД № 2537/08 год. по описа на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно.


 
404 Административно наказателно дело (К) No 1661/2008, XIV състав Наказателни касационни производства КЗП РД БУРГАС НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД МАГДАЛЕНАТИХОЛОВА Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 18.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 987/18.09.2008 г., постановено по НАХД № 1432/2008 г. на Районен съд - гр. Бургас и вместо него ПОСТАНОВИ:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 26196/18.09.2007 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Сливен и Ямбол със седалище гр. Бургас към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение по чл. 87, ал. 2 от Закона за туризма на ЕООД "Нефтена търговска компания" - гр. София е наложено административно наказание на основание чл. 72 от Закона за туризма - имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
405 Административно наказателно дело (К) No 1662/2008, XIII състав Наказателни касационни производства М.В.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОД НА МВР БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 12.01.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 819 от 08.07.2008г., постановено по НАХД № 1624/2008г. по описа на Бургаски районен съд.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4334/20.03.2008г., издадено от началника на група в сектор ПП КАТ при ОДП - гр.Бургас и наложените на М.В.Г. ***0 административни наказания: глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месец на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от същия закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
406 Административно дело No 1663/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Х.Ч. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 21.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Х.Ч. против мълчалив отказ на кмета на Община Несебър да издаде заповед за одобряване на ПУП.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1663/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от уведомяването за жалбоподателя и от днес за ответника.
Препис от протокола да се изпрати на жалбоподателя.

 
407 Административно наказателно дело (К) No 1670/2008, XIV състав Наказателни касационни производства БУЛ МАРКЕТ ООД НЕВЕНА ВАСИЛЕВА ИЛЧЕВСКА ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 10.01.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1067 от 30.09.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 2582 по описа за 2008г. на БРС.
Решението е окончателно.
 
408 Административно дело No 1672/2008, IX състав Други административни дела С.Я.Х.В. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: П.Е.С.  Определение от 27.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Я.Х.-В. *** против Заповед № 721/03.09.1996 год., Заповед № 1517/29.12.1995 год., издадени от кмет на община Бургас и писмо за насрочен въвод във владение на недвижим имот пл. № 362 по плана на Бургаски минерални бани, с № 91-00-565/22.10.2008 год. на главен експерт КРВП при община Бургас, като процесуално НЕДОПУСТИМА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1672/08 год. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.


 
409 Административно наказателно дело (К) No 1674/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЕТ ЛИНИ ЛЮБОМИР ПЕТКОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Определение от 23.12.2008г.
ОТМЕНЯ определение от 14.10.2008г. постановено по н.а.х.д. № 242 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Несебър.
ВРЪЩА делото на Районен съд гр.Несебър, за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението не подлежи на обжалване.

 
410 Административно дело No 1675/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ РЕЙЗИ КОМЕРС ВАСИЛ ПАНАЙОТОВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС Докладчик: А.Г.В.  Определение от 28.11.2008г.
Спира изпълнението на ревизионен акт №800522/21.8.2008 год.,издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр.Бургас.Задължава публичен изпълнител в Дирекция "Събиране" при ТД на НАП град Бургас в 7-дневен срок от уведомяването да наложи възбрана върху нива с площ от 9 119,30 кв.м.-УПИ ІV-11059 плана на м."Факуда" в землището на с.Равадиново,община Созопол за обезпечаване на вземането на ревизионен акт№800522/21.8.2008 год.,издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр.Бургас в общ размер от 393 296 лв.Определението е обжалваемов седмо дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
411 Административно дело No 1687/2008, X състав Дела от административен характер - уволнения В.Б.Б. ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПОЛИЦИЯ Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 19.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1687/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - гр.Бургас и Административен съд София-град, по повод по жалба от В.Б. *** против Заповед № АЗ-4693/17.09.2007г. на Директора на Национална служба "Полиция".
ИЗПРАЩА делото на ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на Република България за определяне на подсъдността.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
412 Административно наказателно дело (К) No 1688/2008, XIII състав Наказателни касационни производства АЛБЕНА АД КЛОН ММЦ ПРИМОРСКО ДИРЕКЦИЯ ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Определение от 13.01.2009г.
ОТМЕНЯ определение № 364/24.10.2008 год., постановено по НАХ дело № 366/08 год. по описа на Районен съд - Царево, с което е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на Районен съд - Царево за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

 
413 Административно дело (К) No 1689/2008, IV състав Касационни производства ПЛАСТИМО АД СИЛВИЯ НЕСТОРОВА ОСЗ ЦАРЕВО Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 18.12.2008г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА определение на Районен съд - гр. Царево № 280/21.08.2008 г., постановено по гр.дело № 168/2008 г.
Определението не подлежи на обжалване.

 
414 Административно дело No 1691/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР СИРИУС 49 ЕООД ДИМИТЪР АНАСТАСОВ ДИМИТРОВ ДНСК СОФИЯ Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 14.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1691/2008г. по описа на Административен съд-гр.Бургас, пети състав.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 1691/2008г. към адм. дело № 1648/2008г., двете по описа на Административен съд-гр.Бургас, за съвместно разглеждане по жалбата на "Сириус 49" ЕООД - гр.Варна, к.к."Св. Константин и Елена" № 10 А, кораб - ресторант "Сириус", представлявано от управителя Димитър Анастасов Димитров, против заповед № РД-14-553/09.10.2008г. на зам. началника на ДНСК - София.
Определението не подлежи на обжалване.

 
415 Административно дело No 1697/2008, IX състав Други административни дела ЕТ БОНЧЕВИ БОНЧО ДИМИТРОВ БОНЧЕВ ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: П.Е.С.  Определение от 24.11.2008г.
СЪЕДИНЯВА адм. дело № 1697/2008 год. и адм. дело № 1340/2008 год., двете по описа на Административен съд - Бургас, за разглеждане в общо производство, което следва да продължи под № 1340/2008 год..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1697/2008 год. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението не подлежи на обжалване. 
416 Административно наказателно дело (К) No 1702/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС В.И.М. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 23.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1119/10.10.2008г., постановено по н.а.х.д. № 2617 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
417 Административно дело No 1712/2008, V състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм А.Х.Ц. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 02.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Х. ***, против заповед № 677 от 21.10.2008г. на кмета на община Несебър за изземване на имот на площ от 40.37 кв.м. и ? от общ коридор - 5.35 кв.м., представляващ част от общински имот "Ателие за битова техника - 3 бр.", актуван с АОС № 246/06.05.1997г., находящ се в партерния етаж на жилищен блок с кадастрален номер 51500.502.15.1 в гр.Несебър на ул."Струма", бл.76, кв.82, УПИ І по плана на гр.Несебър - нова част, от А.Ц., който го владее без правно основание.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1712/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
418 Административно наказателно дело (К) No 1726/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РПУ НЕСЕБЪР Д.М.Д. Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 29.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 429/27.10.2008 г., постановено по НАХД № 165/2008 г. на Районен съд - гр. Несебър, с което е отменено Наказателно постановление №1836/17.06.2008 г. на Началника на РПУ - гр. Несебър, с което за нарушение на чл. 5, ал. 2 т. 3, предл. първо и чл. 35, ал. 2 от ЗДвП на основание чл.174, ал.1, предл. първо и чл. 179, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 5, предл. пето от същия закон на Д.М.Д., гражданка на Великобритания са наложени административни наказания - глоба в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и на основание Наредба №І-1959 на МВР са отнети 19 контролни точки.
Решението не подлежи на обжалване. 
419 Административно дело No 1735/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Р.Ш. ОБЩИНА РУЕН Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 09.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Р.Ш. ***, против заповед № 477/03.09.2008 г. на кмета на община Руен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1735 по описа за 2008 г. на Административен съд - Бургас. Препис от определението да се изпрати на страните. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд - 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
420 Административно наказателно дело (К) No 1744/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Н.П.М. Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 29.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 992/17.10.2008 г., постановено по НАХД № 1086/2008 г. на Районен съд - гр. Бургас, с което е отменено Наказателно постановление №02-001954/27.03.2008 г., издадено от Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - гр. Бургас, с което на ЕТ "СТОРН - Н. Маврев", представляван от Н.П. Маврев, на основание чл. 104а от Закона за автомобилните превози е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева, за нарушение на чл. 10, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Решението не подлежи на обжалване.

 
421 Административно наказателно дело (К) No 1761/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Б.Е.Ч. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 29.01.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1029/23.10.2008 г., постановено по НАХД № 2522/2008 г. на Районен съд - гр. Бургас в обжалваната част.
Решението не подлежи на обжалване.

 
422 Административно наказателно дело (К) No 1762/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ИД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Г.В.К. Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 29.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1017/20.10.2008 г., постановено по НАХД № 2413/2008 г. на Районен съд - гр. Бургас, с което решение е отменено Наказателно постановление №02-**********/21.07.2008 г., издадено от Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - гр. Бургас, с което на Г.В.К. *** за нарушение на чл. 92, ал. 1 от Наредба №12/05.01.2007 г. на МТ и ДАМТН и на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за автомобилните превози е наложена глоба в размер на 500 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
423 Административно дело No 1784/2008, IV състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие И.П.И.,
Д.И.Х.
ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 27.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.И. и Д.Х.И. *** от Решение № 25/ 06.08.2008г. на ЕСУТ при Община Бургас, с което е уважено частично възражение за промяна на устройствена зона за "Ок" за УПИ ІІ- 198, с показатели за устройствена зона "Ок"- като за кв. 53 и е дадено становище УПИ ІІ да се отреди за имоти 392 и 393, които да се отразят в КВС.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№1784/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
424 Административно дело No 1788/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 26.01.2009г.
ОТМЕНЯ ППСПДВ №55/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 11 617 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл. 1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане.ОСЪЖДА Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
425 Административно дело No 1789/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 26.01.2009г.
ОТМЕНЯ ППСПДВ №58/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 20 628 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл. 1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане.ОСЪЖДА Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
426 Административно дело No 1790/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 26.01.2009г.
ОТМЕНЯ ППСПДВ №57/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 122 750 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл. 1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане.ОСЪЖДА Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
427 Административно дело No 1791/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 26.01.2009г.
ОТМЕНЯ ППСПДВ №56/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 13 876 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл. 1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане.ОСЪЖДА Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
428 Административно дело No 1792/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 26.01.2009г.
ОТМЕНЯ ППСПДВ №59/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 1 408,14 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл. 1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане.ОСЪЖДА Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
429 Административно дело No 1810/2008, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Н.С.Д.   Докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 09.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 3114/ 18.11.2008г. на Кмета на гр. Бургас, с което е оставена без разглеждане по същество молба вх.№ 94-Н-651/30.10.2008г. от Н.С.Д. за отмяна на отчуждаването на недвижим имот, представляващ бивш парцел VІІ, в бивш кв. 313а по плана на ж.к. "Братя Миладинови" гр.Бургас с площ от 264 кв.м.ИЗПРАЩА преписката на Кмета на гр. Бургас, който да се произнесе по направеното искане за отмяна на отчуждаването на недвижим имот, представляващ бивш парцел VІІ, в бивш кв. 313а по плана на ж.к. "Братя Миладинови" гр.Бургас с площ от 264 кв.м. по същество.Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
430 Административно дело No 1814/2008, VI състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ БУРГАС Докладчик: Л.В.А.  Определение от 28.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Държавна агенция по горите гр.София, представлявана от председателят й Стефан Юруков против протоколни решения на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД 11-44/23.06.2008г. на директора на ОД"З"-гр.Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по № 1814/2008г. по описа на Административен съд - Бургас
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му, пред ВАС.

 
431 Частно административно дело No 1820/2008, IX състав Частни администр. дела ОБЩИНА ПРИМОРСКО   Докладчик: П.Е.С.  Определение от 10.12.2008г.
ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Бургас и Окръжен съд - Бургас за разглеждане жалбата на Лиляна Димова - кмет на община Приморско против Разпореждане № 63/03.11.2008 год., постановено от съдия в Окръжен съд - Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1820/08 год. по описа на Административен съд - Бургас.
ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на подсъдността.

Определението не подлежи на обжалване.

 
432 Административно дело No 1823/2008, IV състав Други административни дела Г.С.Д. ЗАМ КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 15.01.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата- "молба", адресирана до зам. Кмета на Община Бургас от Г.С.Д., против Заповед № 2760/14.10.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 1823 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 
433 Административно дело No 1836/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ БУЛМЕКС АТАНАС АТАНАСОВ ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: В.В.Е.  Определение от 09.01.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Атанас Ботев Атанасов, в качеството му на ЕТ "Булмекс - Атанас Атанасов" - гр. Асеновград, против заповед № 3025/07.11.2008 година на заместник - кмета на община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1836/2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му
 
434 Административно дело No 1858/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.И.Д. ОБЩИНА ПОМОРИЕ Докладчик: П.Е.С.  Определение от 19.12.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.И.Д. *** против Заповед № РД-16-114/10.02.2003 год. на кмета на община Поморие, като НЕДОПУСТИМА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1858/08 год. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.


 
435 Административно дело No 1860/2008, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм А.С.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 06.01.2009г.
ОСТАВЯ без уважение искането на А.С.С. за спиране предварителното изпълнение на Заповед № РД-09-72/17.07.2008 година на Областен управител на област Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съдебно заседание.


 
436 Административно дело No 1863/2008, IV състав Други административни дела Н.Т.Л. ОБЩИНА СОЗОПОЛ Докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 12.01.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от Н.Т.Л. с неясен предмет и искане. Прекратява производството по адм.дело №1863/2008 по опис на Административен съд гр.Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в седемдневен срок от съобщаване на определението.
 
437 Административно дело No 2/2009, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм И.Г.Д.,
Н.С.С.,
Т.Л.А.,
М.Е.Г.,
О.Д.Г.,
П.К.К.Й.,
Х.Л.Я.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 22.01.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от на И.Г.Д., Н.С.С., Т.Л.А., М.Е.Г., О.Д.Г., П.К.К.- Й. и Х.Л.Я.- всички в качеството на общински съветници в Общински съвет гр. Поморие против решение по т.2 от дневния ред на ХVІ- то заседание на Общинския съвет Поморие, проведено на 20.12.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 2 /2009г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателите.

 
438 Административно дело No 14/2009, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.А.П. ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 22.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.А.П. *** против Решение № 3518 от 20.12.2008г. на № 1544 от 30.07.2007г. на Кмета на община Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
439 Административно дело No 33/2009, VII състав Други административни дела Ж.Д.Т. ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 20.01.2009г.
СЪЕДИНЯВА административно дело № 33/2009г., с административно дело № 32/2009г. по описа на Административен съд- гр.Бургас, като производството ще продължи под № 32/2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 33/2009г. по описа на Административен съд - гр.Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
440 Административно дело No 34/2009, X състав Други административни дела АВТОКОМПЛЕКТ ООД ДИМИТЪР ХАДЖИЛУКОВ ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 20.01.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 34/2009г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
СЪЕДИНЯВА административно дело № 34/2009г. с административно дело № 32/2009г. по описа на Административен съд - гр.Бургас, като производството ще продължи под № 32/2008г. .
Определението не подлежи на обжалване.

 
441 Административно дело No 35/2009, XI състав Други административни дела В.Д.Х. ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: В.В.Е.  Определение от 20.01.2009г.
СЪЕДИНЯВА административно дело № 35/2009 г. с административно дело № 32/2009 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас, като производството ще продължи под № 32/2009 г. . ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.Д. № 35/2009 г. по описа на Административен съд - гр.Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
442 Административно дело No 36/2009, IX състав Други административни дела В.А.С.,
П.А.П.,
К.Г.И.,
М.П.Я.
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: П.Е.С.  Определение от 21.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.С., К.Г.И., П.А.П.,***, п.к.20 и М.П.Я. *** против Решение № 3257/22.12.08 год. на кмета на община Бургас, с което е оставена без разглеждане по същество молба за отмяна на отчуждаване на 400 кв.м. ид.части и 250 кв.м. ид. части от недвижим имот, представляващ бивш парцел ІІІ, в бивш кв.7, по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.


 
443 Административно дело No 66/2009, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД ЙОРДАН ПАНАЙОТОВ   Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 19.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Черноморско злато" АД с адрес за кореспонденция гр. Поморие, Индустриална зона срещу Решение № 2602-0882/21.10.2008 г. на началника на Митница - гр. Бургас за отказ за възстановяване на акциз, потвърдено с Решение № РД-4402-1112/27.11.2008 г. на директора на Регионална митническа дирекция-гр. Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 66/2009 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.