Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №   675                / 05.04.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осми март, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                         ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар М. В., изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 4/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Я.И.Я.,***, чрез представител по пълномощие адвокат Б.П.,***, е оспорил решение № 1973/08.12.2017г. постановено по АНД № 4567/2017г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0769-002444/20.07.2017г., издадено от началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас. С наказателното постановление за нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 2 000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са отнети общо 12 точки. Касаторът твърди, че решението е неправилно и иска да бъде отменено.

В съдебно заседание касаторът лично и чрез процесуалния си представител, поддържа касационната жалба и пледира за отмяна на оспореното решение, а по съществото на спора - за отмяна на наказателното постановление.

Ответникът по касация, редовно призован, не се явява и не изразява становище.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Касаторът е наказан за това, че на 01.05.2017г., около 00,05ч., като водач на лек автомобил БМВ 316 с рег.№ ***, в гр. Бургас, ж.к.“Меден рудник“, до ул.“Въстаническа“, в посока бул.“Захари Стоянов“, при проверка е отказал да му бъде извършена такава с техническо средство за установяване употребата на алкохол, издаден е и талон за медицинско изследване.

По делото е установено, че актосъставителят, който е поканил касатора да му бъде извършена проверка за установяване употреба на алкохол, не е контролният орган спрял за проверка Я.Я.. По делото не се спори, че касаторът е спрян за проверка от служители на ІV РУ, които, след като възприели поведението на водача на автомобила – начина по който говорил и се държал при разговора с тях, достигнали до извода, че следва да му бъде извършена проба за употреба на алкохол и по тази причина повикали актосъставителя С.– мл. автоконтрольор в сектор ПП при ОД МВР, за да извърши проверката.

Тези факти следва да се отчитат при анализа на копието от страница от дневника на техническото средство, в частта му, относима към периода на установяване на нарушението. С други думи, възможно е касаторът да е спрян за проверка в 00.05 ч. на 01.05.2017г., а към този час да е отразено в дневника, че е извършена проверка на друг автомобил на ул.“Булаир“, тъй като служителят на сектор ПП не е бил част от органите, които са спрели за проверка Я.. За това от часовете отразени в дневника, не може да се направи категоричен извод, че такава проверка не е извършена, както твърди процесуалният представител на Я.. Самият актосъставител в показанията си пред съда изрично е заявил, че 00.05ч. е времето, когато служителите на ІV РУ са констатирали, че касаторът е управлявал МПС, т.е. моментът, към който са го спрели за проверка. В периода от спирането на автомобила за проверка до реалната покана отправена към водача да бъде изпробван с техническо средство е минал период от време, за който може да се съди от началния час, отразен в талона за медицинско изследване – 00.55ч.  През този период касаторът е прекарал до автомобила, заедно с контролиращите органи от ІV РУ.

По тези съображения съдът счита, че възражението изложено в жалбата и в хода по същество в съдебно заседание са неоснователни.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1973/08.12.2017г. постановено по АНД № 4567/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: