О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер       110         Година 23.01.2017          град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, трети състав, на двадесет и трети януари две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание, в състав:

 

                                                                  Председател: Чавдар Димитров

 

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело номер 4 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство е образувано по жалба на В.С.С. с ЕГН ********** срещу Заповед за полицейско задържане на лице изх. № 431зз-532/09.12.2016г. на разузнавач при първо РПУ Бургас. Жалбата е била подписана и входирана от адв. С.К., който не е приложил към нея надлежно пълномощно за процесуално представителство по образуваното дело. Не е представена и разписка за заплатена в полза на АС – Бургас държавна такса в размер на 10,00 лева.

След констатация за липсата на надлежно пълномощно, учредено от законния представител на жалбоподателя в полза на процесуалния му представител, изготвил самата жалба, сезирала съдебния орган, със свое протоколно разпореждане от 05.01.2017г. настоящият съдебен състав, на основание чл.158, ал.1, вр. чл.151, т.2 от АПК е дал указания до жалбоподателя да заяви дали потвърждава действията на адв. К., както и да внесе д.т. в полза на АСБ, като представи в определения срок доказателства за изпълнение на указнията. Едновременно с това, съдебният състав е уведомил и авторът на самата жалба адв. К. за същата необходимост от представяне на надлежно пълномощно, изходящо от адресата на оспорената заповед, както и за необходимостта от заплащане на дължимата д.т. в размер на 10,00 лева в 7-дневен срок от уведомяването му.

Адвокат К. е бил надлежно уведомен на 06.01.2017г. като в предоставения му 7-дневен (изтекъл на 13.01.2017г.) срок същият не е реагирал. Извън определения му срок, на 16.01.2017г. извършено от негова страна е било плашане на д.т. в размер на 10,00 лева от името на В.С.. На същата дата той е представил това доказателство по делото едновременно с копие на пълномощно, заверено за верността му с оригинала. Видно от същото, в него липсва предмет на упълномощаване доколкото не е посочено конкретното дело по което същият адвокат е бил упълномощен от жалбоподателя. Посочено в копието е единствено, че делото за което се упълномощава е от 2016г. по описа на Адм. съд Бургас.

Посоченият като жалбоподател В.С.С. е получил уведомлението от АСБ с дадените му указания на 11.01.2017г. Срокът за отстраняване на нередовностите е изтекъл за него на 18.01.2017г. В предоставеният от съда 7-дневен срок за отстраняване на констатираните нередовности същите не са били отстранени и от самия него, като в този 7-дневен срок не е постъпило и искане за продължаване на така определения на жалбоподателя срок.

Предвид изложеното, Бургаският административен съд в настоящия си състав счита, че е сезиран от лице без представителна власт, доколкото пълномощното не е било представено в срок, не е било представено в оригинал, и същото е без предмет. В съдържанието му липсва конкретно дело, по което жалбоподателят е упълномощил адв. К. да го представлява. В допълнение следва да бъде изяснено това, че настоящото съдебно производство е №4 по описа на съда за 2017г., докато упълномощаването касае неиндивидуализирано по номер дело от 2016г. 

Жалбоподателят по делото в определения му срок също не е потвърдил действията на адв. К., нито надлежно е упълномощил същия или трето лице да го представлява в настоящото съдебно производство, поради което същото следва да бъде прекратено, поради ненадлежно сезиране и липса на процесуална представителна власт.

Съдът в разпореждането си, отразено в уведомлението до адв. К. и до жалбоподателя В.С. е предупредил същите за последиците от процесуалното им бездействие, а именно задължението за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството, като въпреки така отправеното предупреждение недостатъците не са били отстранени в срок.

По изложените съображения, поради неизпълнение указанията на съда, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.С. с ЕГН **********, подадена от адв. К., срещу Заповед за полицейско задържане на лице изх. № 431зз-532/09.12.2016г. на разузнавач при първо РПУ Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 4 по описа за 2017 година на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: