О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  447

гр. Бургас, 12.03. 2016 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в закрито съдебно заседание на дванадесети март, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                                           СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                           

като разгледа  докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  АХД № 4 по описа за 2016 година и за да се произнесе, съобрази:

Производството е образувано по жалба, подадена от Д.Й.К., в качеството му на ЕТ „ВИРЖИНИЯ 89- Д.К.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Владислав” ***, против заповед № 1463/16.10.2015г., издадена от директора на ТД на НАП-гр.Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка – запечатване на обект „баничарница”, находящ се в гр.Поморие, ул.”Проф. Стоянов”, за срок от един месец и е забранен достъпа до обекта за срока на действие на принудителната мярка.

С  определение, постановено в съдебно заседание на 2.03.2016г., са приети доказателства по делото и е даден ход на устните състезания.

В срока за постановяване на съдебно решение , съдът констатира, недопустимост на производството.

С разпореждане от 5.01.2016г., съдът е оставил подадената жалба без движение и е указал на жалбоподателя да отстрани нередовности на осн. чл. 158 ал.1 АПК  -в седмодневен срок от получаване на съобщението да внесе дължимата държавна такса в размер на 50лв., а документ удостоверяващ плащането да представи по делото.

Съобщението, с посочване на даденото указание е връчено на жалбоподателя на 12.01.2016г срещу подпис.

         В указания от съда срок, който е изтекъл на 19.01.2016г. /вторник, работен ден/ нередовностите не са били отстранени .

Този факт съдът е пропуснал да отчете и е разгледал делото в съдебно заседание. Затова, определението постановено на 2.03.2016г. следва да бъде отменено, а жалбата-  оставена без разглеждане.

Поради изложеното и на основание чл.144 АПК във вр. с чл. 253ГПК и  чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ определение от 2.03.2016г., с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания по АХД № 4/2016г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.

        ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Д.Й.К., в качеството му на ЕТ „ВИРЖИНИЯ 89- Д.К.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Владислав” ***, против заповед № 1463/16.10.2015г., издадена от директора на ТД на НАП-гр.Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка – запечатване на обект „баничарница”, находящ се в гр.Поморие, ул.”Проф. Стоянов”, за срок от един месец и е забранен достъпа до обекта за срока на действие на принудителната мярка.

Прекратява производството по адм. дело № 4 /2016г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

        

 

                                               СЪДИЯ: