Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер   1106              23 юни  2014  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIIIти административен състав, в публично  заседание на деветнадесети юни, две хиляди и четиринадесета година, в състав:                                              

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Таня Евтимова

                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Галина Радикова

                                                                        2.Златина Бъчварова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 4 по описа за  2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на директора на ТД на НАП – Бургас, против решение № 2760 от 6.12.2013г., постановено по административнонаказателно дело № 4338/2013 година по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 46237-О-0018169А/7.03.13г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 КСО, във вр. с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба H-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица, на „Нивекс-13” ЕООД с ЕИК по Булстат 200683740, със седалище и адрес на управление – гр. Бургас, кв. „Крайморие”, ул. „Хр. Арнаудов” №7А, представлявано от Я. Н. В. е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева на основание чл.355, ал.1 КСО.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В касационната жалба твърди, че решението на районния съд е необосновано и неправилно, постановено в нарушение на  закона. Моли съда да го отмени и да реши делото по същество като потвърди наказателно постановление 46237-О-0018169А/7.03.13г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас. Не се представят доказателства.

Ответникът по касационната жалба „Нивекс-13” ЕООД, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас с решение № 2760 от 6.12.2013г., постановено по административнонаказателно дело № 4338/2013 година по описа на съда е отменил наказателно постановление № 46237-О-0018169А/7.03.13г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 КСО, във вр. с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба H-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица, на „Нивекс-13” ЕООД с ЕИК по Булстат 200683740, е наложена имуществена

санкция в размер на 500.00 лева на основание чл.355, ал.1 КСО.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че в нарушение на чл.34 ЗАНН, АУАН не е съставен в тримесечен срок, считано от откриване на нарушителя. Счел е, че допуснатото процесуално нарушение е от категорията на съществените, ограничаващо правото на защита на санкционираното лице и представляващо самостоятелно основание за неговата отмяна като незаконосъобразно

Санкцията е наложена на  „Нивекс-13” ЕООД за това, че в качеството си на осигурител не е подал в срок до 30.06.2011г. данни в ТД на НАП – Бургас с декларация обр.6 за м.май 2011г. за общия размер на дължимите осигурителни вноски, за всички лица, подлежащи на осигуряване и общия размер на дължимия данък по чл.42 ЗДДФЛ за доходите от трудови правоотношения. За така констатираното нарушение е съставен АУАН № 0018169А/2.11.2011г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения на касатора са, че срокът по чл.34, ал.1 ЗАНН не започва да тече от момента, в който органът е могъл да узнае, нито от момента, в който органът е бил длъжен да узнае, а от момента, в който органът е узнал кой е нарушителя.

 Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

  Правилен е изводът на районния съд, че АУАН е издаден след изтичане на срока по чл.34, ал.1 ЗАНН. Установява се по делото, че „Нивекс-13” ЕООД е подало три броя декларации обр.1 за месец май 2011г. с вх.№ 020011118300888, 020011118300889 и 020011118300890 на на 28.06.2011г. Поради това на тази дата за контролните органи е станало известно, че дружество е било осигурител за месец май 2011г., тоест че за него е било налице задължение да подаде и декларация образец 6 за м. май 2011г. в срок до 31.05.2011г. Следователно, считано от  1.06.2011 г. за контролните органи е било обективно възможно да съставят АУАН на „Нивекс-13” ЕООД в тримесечния срок по чл.34, ал.1 ЗАНН, тоест до 1.09.2011г., за това, че не е подало в срок декларация обр. 6 за  месец май 2011г. В случая, актът е съставен след изтичането на този срок на 2.11.2011г. Допуснатото процесуално нарушение е от категорията на съществените, тъй като изначално е опорочило административнонаказателното производство, образувано срещу „Нивекс-13” ЕООД до степен, обуславяща отмяната на наказателното постановление като незаконосъобразно на самостоятелно основание.

Мотивиран от изложеното, съдът намира, че предвид липсата на наведените в касационната жалба основания за отмяна, решението на районния съд като правилно и законосъобразно следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІII - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2760 от 6.12.2013г., постановено по административно-наказателно дело № 4338/2013 година по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно.

       

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                           

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                         

                                                                               

                                                                                 2.