Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер            24.06.2011г.      град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на двадесет и шести май две хиляди и единадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Таня Евтимова

        Членове:   1. Павлина Стойчева

                            2. Даниела Драгнева

 

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Станимир Христов, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 4 по описа за 2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на Държавно горско стопанство – Айтос чрез адвокат С. от БАК против решение № 222/03.12.2010г., постановено по НАХД № 339/2010г. по описа на Районен съд – Айтос, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 201/29.07.2010г. и наложените на А.Ю.Е. *** административни наказания: глоба в размер на 800 лева на основание чл.84, ал.2 от ЗЛОД; лишаване от право на ловуване за срок от 3 години на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД и отнемане в полза на държавата на вещите предмет на нарушението – ловна пушка „ИЖ” – 12 № 8857598 на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат Стоянов, който поддържа жалбата, без да ангажира нови доказателства.

Ответникът - А.Ю.Е. не се явява в съдебно заседание. По делото е депозирано становище от адвокат А., в което се настоява за отхвърляне на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Айтос е образувано по жалба на А.Ю.Е. против наказателно постановление № 201/29.07.2010г., издадено от директора на Държавно горско стопанство – Айтос, с което са му наложени следните административни наказания: глоба в размер на 800 лева на основание чл.84, ал.2 от ЗЛОД; лишаване от право на ловуване за срок от 3 години на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД и отнемане в полза на държавата на вещите предмет на нарушението – ловна пушка „ИЖ” – 12 № 8857598 на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на АРС отменя наказателното постановление, като приема за безспорно установена следната фактическа обстановка: На 10.07.2010г., около 19,30ч. в местността „Дъбрава“, отдел 185 от ДГФ служителите на ДГС – Айтос засекли група от хора с пушки и раници на гърба. Ловните стражари извикали „Спрете за проверка, горска стража!“ и хората започнали да бягат. Последвала гонитба и стрелба, в резултат на което единият стражар бил ранен в крака. При така развилите се обстоятелства нарушителите успели да избягат, а стражарите подали сигнал до РУП – с.Руен. На място пристигнали полицаи и извършили оглед на местопроизшествието. На основание чл.212, ал.2 от НПК е образувано досъдебно производство № 16-107/2010г. по описа на РУП – с.Руен. На 12.07.2010 г. в сградата на РУП – с.Руен са съставени актове за установяване на административни нарушения на различни лица, между които и А.Ю.Е.. Гладкоцевните ловни оръжия на тези лиза били идентифицирани по марки и номера чрез Служба „КОС” при РУП – с.Руен и от ловните билети на повиканите в управлението. Някои от лицата притежавали по две пушки. Оръжията и разрешителните за лов са задържани. Нарушението, което е вменено на дееца е записано по следния начин: „ловува извън населено място, като се движи с извадено от калъфа и сглобено ловно оръжие успоредка „ИЖ” – 12 № 8857598 в дивечовъден участък „Дъбрава”, отдел 185 от ДГФ та територията на ДГС – Айтос без писмено разрешително за лов в забранено за лов време”. Въз основа на така съставения АУАН е издадено атакуваното наказателно постановление в срока по чл.52, ал.1 от ЗАНН. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

Решението на Районен съд – Айтос е правилно и следва да се остави в сила.

Изводите на районния съд са направени въз основа на цялостна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства и пред настоящата инстанция не се сочат убедителни доводи, които да ги променят. В конкретния казус не съществува спор между страните, че към момента на проверката длъжностните лица от ДГС - Айтос са възприели Е. като част от «групичка бракониери – 8 човека» без същият да е идентифициран. Общото възприемане на нарушителите като група от хора и неустановяването на самоличността на наказаното лице препятства формирането на категоричен извод, че ответникът по касация е бил сред тях. По делото не са събрани достатъчно данни, от които да се заключи, че именно А.Е. е извършил вмененото му с акта нарушение - „ловува извън населено място, като се движи с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие…, без писмено разрешително за лов и в забранено за лов време”. Като е достигнал до този извод, Айтоският районен съд е постановил законосъобразен съдебен акт. Същият е обоснован с оглед на събраните по делото доказателства и съответен на приложимия процесуален и материален закон. В настоящото касационно производство не са констатирани основания за отмяна на обжалваното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 222/03.12.2010г., постановено по НАХД № 339/2010г. по описа на Районен съд – Айтос, с което е отменено наказателно постановление № 201/29.07.2010г., издадено от директора на Държавно горско стопанство – гр.Айтос и наложените на А.Ю.Е. *** административни наказания: глоба в размер на 800 лева на основание чл.84, ал.2 от ЗЛОД; лишаване от право на ловуване за срок от 3 години на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД и отнемане в полза на държавата на вещите предмет на нарушението – ловна пушка „ИЖ” – 12 № 8857598 на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2……………………...