ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 10.03.                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ Административен състав

На десети март                                                   две хиляди и десета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова 

административно дело номер 4 по описа  за 2010 година.

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „РИЛА ПРОЕКТ ЕООД, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. М., с представено по делото пълномощно.

                   За ОТВЕТНИКА -  Р Д Н С К  Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., която представя пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА,  С.П.К., редовно уведомен, се явява лично и с адв. С., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.П.К., редовно уведомена, се явява лично и с адв. К., която представя пълномощно.

 

         По конституирането на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАЛИЧАВА като страна в производството РДНСК .

         КОНСТИТУИРА като страна в производството РДНСК - Югоизточен район, сектор Бургас.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

         Юрисконсулт А.: Да се даде ход на делото.

         Адв. С.: Да се даде ход на делото.

         Адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

         По хода на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         Адв. М.: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете решение на Административен съд – Бургас, постановено по административно дело № 1720/08 г., решение на ВАС № 11884/13.10.2009 г., постановено по административно дело № 5787/2009 г., нотариален акт за собственост № 6, том ХІ, рег. № 6395, дело № 1251/2007 г., от който е видно, че доверителят ми е собственик на процесния имот и първата заповед издадена по същия повод № 33/09.10.2008 г., разрешение за строеж № 62/03.06.2008 г. Представям и моля да приемете списък за разноски. Няма да соча други доказателства.

         Юрисконсулт А.: Оспорвам жалбата. Доказателства на този етап няма да соча.

         Адв. К.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Считам, че представените в настоящото съдебно заседание решения по предходни заседания не доказват допустимостта на настоящото производство, тъй като същото е с безспорно различен предмет. Считам също така, че за да могат да бъдат поставени задачите към експертизата и тъй като Община Карнобат не е конституирана, следва да бъде изискана цялата административна преписка за издаване на разрешение за строеж ведно с инвестиционните проекти към него. Считам, че следва да бъде изискана преписката по издадената заповед от Кмета на Община Карнобат № РД-733/18.11.2008 г. ведно с проектите към нея. След като бъдат представени изисканите от нас преписки и доказателства, моля да ни бъде дадена възможност да представим въпросите към вещото лице. Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, като въпросите за нея ще формулирам в нарочна писмена молба с препис ответната страна.

         Адв. С.: Жалбата е неоснователна. Моля да се изиска и приложи административно дело № 1720/2008 г. на Административен съд - Бургас.

Моля да се назначи съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае със събраните по делото писмени доказателства и тези, които се намират в Община Карнобат да даде заключение относно това налице ли е промяна на ПУП и на улично-застроителния план за кв. 17 по плана на гр. Карнобат, кога е извършена тази промяна и редовно ли са уведомени заинтересованите лица, които са засегнати от извършените промени в този квартал? С оглед на направеното искане от колежката К. предполагам, че исканата от мен експертиза може да бъде назначена след като се съберат всички писмени доказателства.

         Адв. М.: По отношение на поисканите преписки, касаещи разрешението за строеж считам, че искането за представяне на същите доказателства в настоящия процес са изцяло недопустими. Иска се към настоящият момент да се събират същите доказателства с цел шиканиране на процеса.

Искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза считам изцяло за неотносимо към настоящия спор. Обжалваната заповед на РДНСК касае правен спор.

 

         По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

         ЗАДЪЛЖАВА Община Карнобат да представи административната преписка по издаване на разрешение за строеж № 62/03.06.2008 г. ведно с обявените инвестиционни проекти в кв. 17 на Промишлена зона гр. Карнобат, издадено от Община Карнобат на името на „Рила проект” гр. София, в тридневен срок от съобщението.

         УКАЗВА на Община Карнобат, че при неизпълнение на задължението ще бъде наложена глоба.

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от адв. С. в днешно съдебно заседание и на въпросите, които ще бъдат формулирани в нарочна писмена молба от адв. К. в 3-дневен срок от попълване на делото с преписката по издаденото разрешение за строеж № 62/03.06.2008 г.

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства и да ангажират въпроси към допуснатата съдебно-техническа експертиза.

         Вещото лице за извършването на експертизата и депозита за това ще бъдат определени в закрито съдебно заседание.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.05.2010 г. – 13,40 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: