О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                               

№ 230/29.01.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на двадесет и девети януари, две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 

 разгледа адм. д. № 49/2018 година

 

Производството е образувано по жалба вх. № 777900-3415/29.12.2017 година по описа на РУ – Камено на МВР от Н.Б.С. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес ***, партер, офис № 2, чрез адвокат С.К., против заповед за налагане на принудителна административна мярка (ЗПАМ) № 17 – 7779 - 000104/03.12.2017 година на началника на РУ – Камено на МВР (лист 3 - 6).

С обжалваната заповед по отношение на жалбоподателя е наложена ПАМ „временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца“ за установена административно нарушение – управление на МПС след употреба на наркотично вещество (амфетамин и метамфетамин), установено от служители на МВР на 03.12.2017 година, около 10:25 аса в село Братово, община Камено.

Съдът констатира, че ЗПАМ е връчена лично на Н.С. на 08.12.2017 година. Жалбата срещу нея е подадена на 29.12.2017 година.

С разпореждане № 421/23.01.2018 година на жалбоподателя е указано да представи доказателство за спазване на срока за обжалване на административния акт (лист 17).

В изпълнение на указанията, от процесуален представител на С. е представено „заявление“ № УРИ 25100028834 от 14.12.2017 година до директора на ОД – Бургас на МВР, с което са изложени твърдения за „неправомерни и неадекватни“ действия на служители от РУ – Камено във връзка с опит на адвоката да подаде две жалби срещу принудителни административни мерки, наложени на доверителя му.

След като се запозна с представеното доказателство, съдът приема, че жалбата е просрочена.

След като ЗПАМ е връчена на С. на 08.12.2017 година, срокът по чл. 172 ал.5 във връзка с ал.1 от ЗДвП и чл. 149 ал.1 от АПК е изтекъл на 22.12.2017 година (петък – работен ден). Жалбата е подадена на 29.12.2017 година – след изтичане на срока.

От представеното заявление с дата 14.12.2017 година до директора на ОД – Бургас е невъзможно да се установи какво е съдържанието на жалбите, които адвокатът заявява, че не е подал в районното управление, защото му е било обяснено, че следва да изчака. Не става ясно и срещу какви актове и на кой орган са били насочени тези жалби.

В заявлението до директора на ОД – Бургас на МВР е посочено, че се изпращат и „въпросните жалби“ с искане за служебното им препращане от областната дирекция в районното управление. От приложените два екземпляра от настоящата жалба, обаче, по никакъв начин не може да бъде направен извод, че тя е била подадена в друга структура на министерството, освен в РУ – Камено, защото върху нея липсва входящ номер и дата от ОД – Бургас на МВР (каквито би следвало да има, при условие, че жалбата действително е била приложена към заявлението). От жалбоподателя не са представени и доказателства за друг начин на подаване на жалбата, напр. по пощата.

 Затова съдът приема, че датата, посочена в жалбата, като дата на депозирането й в РУ – Камено, е единствената достоверна дата, на която Н.С. е оспорил ЗПАМ.

Спазването на срока за обжалване на административния акт е положителна процесуална предпоставка за разглеждане на спора по същество от категорията на абсолютните, а неговото пропускане има за правна последица оставяне на жалбата без разглеждане. Доколкото оспорването е просрочено, на основание чл. 159 т.5 от АПК жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството да се прекрати.

Затова, на основание чл.159 т.5 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 777900-3415/29.12.2017 година по описа на РУ – Камено на МВР от Н.Б.С. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес ***, партер, офис № 2, чрез адвокат С.К., против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17 – 7779 - 000104/03.12.2017 година на началника на РУ – Камено на МВР.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 49/2018 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: