ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,08.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осми март                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 49 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.52 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „УМБАЛ ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адв.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 93 от делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на РЗОК-БУРГАС, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.К.: Поддържам депозираната жалба. Нямам доказателствени искания.

Юрисконсулт Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете представените с административната преписка доказателства.

Представям и моля да приемете писмени доказателства по опис, които представям с препис за жалбоподателя. Представям за сведение на съда КП № 7 – диагностика и лечение на новородени, първа степен на тежест с кодове на основни диагностични процедури и условия за изпълнение на клиничната пътека.

Няма да соча други доказателства.

Адв.К.: Представените днес доказателства доказват, че е платено, но ние не оспорваме това обстоятелство.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.К.: Моля да уважите депозираната жалба. Считам същата за основателна и по същество съм описала в нея защо оспорваме писмената покана.

По фактическата обстановка ще добавя, че и двете клинични пътеки (КП) касаят бебета. В случая, самото наличие на АПГАР при раждане на бебето, дава сведение как се чувства бебето по време на самото раждане, в първата минута, т.е. дали се е задушавало. Това има значение, защото е отразено и това е страданието на плода. Това се установява още в момента на раждането.  Определя се по цвета на кожата, пулса, рефлексите и гримасите, мускулният тонус и дишането. Тези показатели дават АПГАР. А помощта е незабавна. И в двете истории на заболяване (ИЗ) има наличие на АПГАР.

Юрисконсулт Й.: Да, но на петата минута детето е било добре, така че не е била необходима хоспитализация.

Адв.К.: Констатациите са неправилни и по тази причина моля да отмените обжалваната писмена покана.

Юрисконсулт Й.: Моля да оставите жалбата без уважение като недоказана. Моля да потвърдите издадената писмена покана като законосъобразна и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 350лв.

Представям писмени бележки по съществото на спора с препис за жалбоподателя.

 

Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.01часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: