Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, № 483 /18.03.2016г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осемнадесети февруари,, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                       ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.К. и с участието на прокурор Андрей Червеняков изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 49/2016г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Министерство на културата, чрез представител по пълномощие юрисконсулт Д.Г.И. е оспорил решение № 185/01.12.2015г. по АНД №592/2015г. на Районен съд Царево, с което е отменено наказателно постановление № 4766/24.04.2015г. издадено от зам.министъра на културата гр.София. С наказателното постановление за нарушение на чл.97, ал.1, т.5, предл.второ, алтернатива – пета от ЗАПСП на „Кримеда 11” ООД, ЕИК ****, е наложена имуществена санкция в размер на 2500 лв. Касаторът счита, че решението на съда е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено издаденото от касатора постановление.

В съдебно заседание, касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се представляват.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно като краен резултат.

Според районният съд има извършено административно нарушение, но в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които опорочават издаденото НП. Според съда нормата на чл.97, ал.1, т.5 предл. първо от ЗАПСП няма място при посочване на нарушената законова разпоредба, тъй като не възпроизвежда правило за поведение, адресирано към жалбоподателя, а съдържа административнонаказателен състав с множество отделни хипотези. Съдът е приел, че нарушените разпоредби са тези на чл.18, ал.1, ал.2, т.3 и ал.3 във вр. с чл.35 и чл.58 от ЗАПСП, но след като наказващия орган е посочил санкционната разпоредба е ограничил възможността на жалбоподателя да узнае за кое нарушение е привлечен да отговаря.

На следващо място съдът е счел, че административнонаказателното производство е проведено в нарушение на чл.18 от ЗАНН, защото всяко от произведенията по отделно представлява състав на нарушение.

Настоящият съдебен състав счита, че наказателното постановление е незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон, тъй като липсва осъществен състав на нарушението, за което е ангажирана отговорността на наказаното лице.

Доколкото субектът е наказан за това, че организира публично изпълнение на записани произведения именно нормата на чл.97, ал.1, т.5 от ЗАПСП е нарушена. Тя едновременно с това е и санкционна, защото освен, че описва изпълнителното деяние и посочва всички останали елементи на състава, предвижда и съответното наказание. За разлика от съставите в специалната част на наказателния кодекс при административните нарушения по-големия брой случаи нарушената норма, която описва правилото за поведение и нормата, която предвижда санкцията за неговото нарушаване, са различни. В някои случаи обаче, както в процесния, правилото за поведение и санкцията за неговото нарушаване са в една и съща норма. Такава е и нормата на чл.174, ал.1, както и чл.174, ал.3 от ЗДвП.

В случая няма осъществен състав на нарушението, защото при проверката е установено, че заведението се озвучава от радио „Меджик FM” и проверяващите са описали две от музикалните произведения, които в този момент са звучали по въпросното радио. Липсва организиране на публично изпълнение чрез запис на произведение, защото произведението не е на запис, нито е на живо, а се възпроизвежда от радиопрограма.

Разпоредбата на чл.97, ал.1, т.5, предл. последно ЗАПСП, е предвидено наказание и в случаите когато се организира публично изпълнение на радио или телевизионна програма или на част от нея. 

Процесният случай не попада в тази хипотеза, защото онзи, който е пуснал радиото в заведението не осъществява изпълнителното деяние изразяващо се в организиране на публично изпълнение. Последно посочената хипотеза би била на лице, ако лицето, което осъществява радиоизлъчването няма съответните сключени договори със сдружение „Мизикаутор”, т.е. субект на нарушение в хипотезите на чл.97, ал.1, т.5, предл. последно ЗАПСП ще е лицето, което реализира радио или телевизионни програми и ги излъчва, като чрез излъчването на тези програми това лице на практика организира тяхното публично изпълнение.

По тази причина никое лице, което ползва радио или телевизионна програма, независимо пред колко голяма публика е пуснал тази програма, не следва да носи административнонаказателна отговорност за това, че няма сключени договори с авторите на излъчваните от въпросната радио или телевизионна програма произведения. Обратният извод довежда до абсурдност приложението на ЗАПСП, при която да се изисква слушателите позволили си да пуснат радио на публично място да знаят отнапред кое ще е следващото или следващите произведения, които въпросната радиопрограма има намерение да пусне и своевременно да платят съответните авторски права.

По изложените съображения решението като краен резултат следва да остане в сила, но по мотивите изложени в настоящия съдебен акт.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 185/01.12.2015г. по АНД №592/2015г. на Районен съд Царево.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

     ЧЛЕНОВЕ: