Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер        470/11.03.2015                       град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на двадесет и шести февруари две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

  Членове:   1. Станимира Друмева

                      2. Румен Йосифов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 49 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на В.Б.М. ***, местност „Нова Махала“ № 9А против решение № 177/17.11.2014г., постановено по НАХД № 421/2014г. по описа на Районен съд – Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № 14-0302-000162/26.06.2014г., издадено от началника на РУП - Царево към ОД на МВР - Бургас и наложените на касатора административни наказания: глоба в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от същия закон и глоба в размер на 200 лева на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение 1 от ЗДвП за нарушение на чл.150 от същия закон. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът по касация – началникът на Районно управление „Полиция“ - Царево не се явява и представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Царево е образувано по жалба на В.Б.М. против наказателно постановление № 14-0302-000162/26.06.2014г., издадено от началника на РУП Царево към ОД на МВР - Бургас, с което са му наложени следните административни наказания: глоба в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца и глоба в размер на 200 лева. Наказанията са наложени на основание чл.174, ал.1 от ЗДП за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от същия закон и на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение 1 от ЗДвП за нарушение на чл.150 от ЗДвП. В изпълнение на Наредба № Із-2539 на МВР на М. са отнети 10 контролни точки. Със завършващото първоинстанционното производство решение състав на Районен съд – Царево потвърждава наказателното постановление като приема, че при съставянето на акта и на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приема, че деянията, описани в АУАН и в НП осъществяват от обективни и субективна страна състава на визираните нарушения и отговорността на М. е ангажирана законосъобразно.

Решението на Районен съд – Царево е валидно, допустимо и правилно.

Релевираните в касационната жалбата възражения са неоснователни.

Разпоредбата на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП забранява на водача на пътно превозно средство да го управлява под въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества. Неизпълнението на тази норма е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл.174, ал.1 от ЗДвП - лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лева за водач, който ги управлява с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.

Според правилото на чл.150 от ЗДвП всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач, освен когато е учебно и се управлява от кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС по време на обучението му по реда на наредбата по чл.152, ал.1, т.3 и при провеждането на изпита за придобиване на правоспособността по реда на наредбата по чл.152, а.1, т.4. За неизпълнението на тази норма се налага санкция, която е регламентирана в чл.177, ал.1, т.2, предложение 1 от ЗДвП – глоба от 100 до 300 лева.

Разпоредбата на чл.189, ал.2 от ЗДвП създава презумптивна доказателствена сила на редовно съставените актове по ЗДвП, а тежестта да се оборят фактическите данни, инкорпорирани в тях, се носи от адресата. В процесния казус събраните по делото свидетелски показания не опровергават фактическите констатации в акта, които са установени и с техническо средство. Релевантните за спорното правоотношение юридически факти са изследвани от районният съд задълбочено и изводът му, че наказващият орган е доказал твърденията си в акта за нарушение е обоснован и правилен.

Неоснователно е възражението на касатора за прекомерност на наложените наказания. Същите са съобразени както с фактите от обективната страна на нарушението, така и с личността на дееца. Концентрацията на алкохол в кръвта на водача в конкретния случай е 0,78 промила и същият вече е бил лишаван от правото да управлява МПС заради употреба на алкохол. Изводите на първоинстанционния съд са правилни и се споделят напълно от настоящия касационен състав. Обжалваното решение е постановено при изяснена фактическа обстановка и правилно приложен към нея материален и процесуален закон, поради което не са налице основания за касирането му.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява неоснователна и трябва да се отхвърли.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 177/ 17.11.2014г., постановено по НАХД № 421/2014г. по описа на Районен съд – Царево.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                          2.