Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              01.02.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на двадесет и четвърти януари две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Росица Дапчева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 49 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по касационна жалба на Община Бургас с адрес гр.***, представлявана от Д. Н.  - кмет против Решение №1562/02.11.2012г. постановено по гр.д. №6156/2012г. на Районен съд – Бургас, с което е отменена заповед №1441/13.06.2012г. на Кмета на Община Бургас, с която е отказал да признае правото на Н.П.Н. да придобие собствеността върху 500/604 квадратни метра идеални части от УПИ I-800 в квартал 5 по плана на вилна зона „Боровете”, в землището на квартал Банево, гр. Бургас, а също така е върната преписката на административния орган с указания да съобрази дадените разяснения по прилагане на материалния закон в Тълкувателно решение №2/2011г. на ОСГК на ВКС относно предпоставките, при които за ползвателите възниква правото да придобият собствеността по реда на §4а ПЗР ЗСПЗЗ, като се произнесе по искането на жалбоподателката К.Н.Н.. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен поради неправилно прилагане на материалния закон. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител юрисконсулт С. поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

Ответниците по касация – Н.П.Н. и К.Н.Н., с адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа гр.*** чрез процесуалния си представител адв.Е.М. ангажират становище в писмен отговор на касационната жалба, а в съдебно заседание пледират за неоснователност на касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като излага съображения.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на Н.П.Н. и К.Н.Н. против заповед №1441/13.06.2012г. на Кмета на Община Бургас, с която е отказал да признае правото на първия жалбоподател да придобие собствеността върху 500/604 кв.м. ид.ч. от УПИ I-800 в кв.5 по плана на вилна зона „Боровете”, в землището на кв. Банево, гр. Бургас, целият с площ 604 кв.м. при граници: изток УПИ II-общ, УПИ III -754, юг – УПИ ХII -107, запад-улица и север – улица. Административният орган е изложил мотиви, че с изграждането на двуетажна вилна сграда от 100 кв.м., със застроена площ 100 кв.м. с подземен гараж и изба, без необходимите за това строителни книжа, като жалбоподателите не са спазели изискванията на актовете на държавните органи и не са налице условията на  § 4а от ПЗР на ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост върху посочения имот. За ад отмени посочената заповед, първоинстанционния съд е приел, че административният орган неправилно е приложил материалния закон, без да съобрази дадените разяснения в Тълкувателно решение №2/2011г. на ОСГК на ВКС, задължителни за съдилищата и за правоприлагащите органи.

 

Решението на Районен съд - Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция напълно възприема мотивите на районния съд относно незаконосъобразността на атакуваната заповед, тъй като действително се установява, че административният орган не се е съобразил с Тълкувателно решение №2/2011г. на ОСГК на ВКС. В оспорената заповед като основание за постановения отказ е посочено, че е налице построяване на сграда преди да е прекратено ползването по реда на ЗСПЗЗ, която сграда е незаконен строеж и последният не е допустим по смисъла на чл.12 от ПМС №26/1987г. Административният орган не е излагал обстоятелства във връзка с темпоралната конкретика относно изграждането на процесната сграда.

Правилно районният съд е установил, че административният орган не се е произнесъл относно искането на жалбоподателите за признаване правата им като ползватели на право на ползване на трайните насаждения - овощни дървета.

Отделно от това липсва каквото и да е произнасяне относно признаване правото да придобие собственост на К.Н. Найденова, макар молбите до административния орган да са подадени от двамата жалбоподатели.

Като съобрази, че предявената касационна жалба е неоснователна, а оспореното решение е валидно, допустимо и правилно, настоящият състав счита, че същото следва да бъде оставено в сила.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1562/02.11.2012г. постановено по гр.д. №6156/2012г. на Районен съд – Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                 2.