ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 18.04.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осемнадесети април                                две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 49 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Д.С., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адв.Танев, редовно упълномощен.

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Белчева с приложено по делото пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.ТАНЕВ: Представям и моля да приемете служебна бележка с рег.№ 143/24.02.2011г. от Поделение 36910 гр.Балчик, в уверение на това, че за около пет месеца през периода м.май-м.септември 2004г. доверителката ми е работила в поделение в с.Емона в района на гр.Обзор.

         В днешно съдебно заседание водим свидетел, който молим да допуснете до разпит.

         Юрисконсулт БЕЛЧЕВА: Не се противопоставям.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената в днешно съдебно заседание от адв.Танев служебна бележка с рег.№ 143/24.02.2011г.

 

Намира доказателственото искане за изслушване на свидетелски показания за основателно, доколкото посредством него биха се установили релевантни за спора факти, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит воденият свидетел, чиято самоличност снема както следва:

С. Н. С. – семейна, неосъждана, майка на жалбоподателката, предупредена за отговорността по чл.291 от НК, обеща да говори истината.

 

Свидетелката С.: Майка съм на А.С.. Желая да свидетелствам. Дъщеря ми през 2004г. беше командирована на работа в поделението в с.Емона и се наложи да живее в гр.Обзор няколко месеца. Това беше през лятото. След което се върна обратно да живее в гр.Бургас. От 2004г. до 2007г. живя в гр.***. Това е жилището на съпруга й. Понастоящем продължава да живее в гр.Бургас, но на друг адрес - в ***, където е на квартира. Жилището в кс „Славейков”, където тя живя със съпруга си, е собственост на свекъра й. След развода тя промени фамилията си. През този период не е променяла местоживеенето си в друг град.

 

Адв.ТАНЕВ: Представям и моля да приемете копие от съдебно удостоверение № 303/07 на Районен съд гр.Бургас в уверение на това, че доверителката ми е  прекратила брака си с Решение № 597/2007г. по бр.д. № 303/2007г. на Бургаски районен съд, като след прекратяване на брака, възстановява бащиното си фамилно име С..

Нямам други искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт БЕЛЧЕВА: Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представеното в днешно съдебно заседание от адв.Танев съдебно удостоверение, подробно описано по-горе в протокола.

 

         Като взе предвид изявленията на пълномощниците, че други доказателствени средства няма да бъдат ангажирани по делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         Дава ход на делото по същество.

 

         Адв.ТАНЕВ: Моля да уважите изцяло така подадената жалба против заповед № 3549/17.12.2010г. на кмета на Община Бургас, като отмените същата като незаконосъобразна. С оглед събраните по делото писмени и гласни доказателства, считам че се установи липсата на пречки, респ. липса по чл.12, ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани и настаняване под наем и продажба на общински жилища на основанията за включване и картотекиране в картотека на отдел „Жилищна политика” на Община Бургас. За последните 5 години считано от датата на издаване на процесната заповед, лицето действително е живяло на територията на гр.Бургас, въпреки наличието на декларирано обстоятелство за настоящ адрес в гр.Обзор. Същото се наложило предвид командироването на доверителката ми за период от 6 месеца през 2004г. на територията на Община Несебър, където тя е работила, но поради пропуск или поради незнание, след преместването й по настоящ адрес в гр.Бургас след пребиваването й в гр.Обзор, същата не е заявила това изрично в общината. Друг един въпрос за мен остана без отговор по делото, защо при първоначалното приемане от страна на общината, че са налице предпоставките за включване на лицето в картотеките съгласно цитираната Наредба, една година след това, същата тази комисия, въз основа на която кметът е издал процесната заповед, приема точно обратното, а именно че не са налице условията за картотекиране според Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани и настаняване под наем и продажба на общински жилища. Няма спор и по делото не се установяват данни, че през този период са настъпили промяна в обстоятелствата, които обуславят включването на това лице в картотеката. Самата община приема, че са налице изискванията на чл.12, ал.1, а в последствие считам без законно основание за това административният акт може да бъде изменен при изменение на обстоятелствата, при които е бил издаден. Този факт най-малкото ме смущава, поради отсъствието на каквито и да било промени в обстоятелствата за доверителката ми, ето защо моля да уважите жалбата като отмените изцяло процесната заповед като незаконосъобразна и присъдите разноските по делото. Ще представя писмена защита в указан от съда срок.

         Юрисконсулт БЕЛЧЕВА: С протокол 1/16.08.2010г. Комисията по чл.8, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани и настаняване под наем и продажба на общински жилища е разгледала декларация на жалбоподателката, която е от 23.03.2009г. и съответно е взела решение, с което изважда от картотеката на отдел „Жилищна политика” А.С.. Комисията е имала предвид представеното удостоверение за промяна на данните по настоящ адрес от 23.11.2009г., издадено от Община Бургас – ГРАО, с което се установило, че жалбоподателката е имала адресна регистрация с настоящ адрес в гр.Обзор, Община Несебър, до 07.08.2007г. С оглед на това Комисията е счела, че не отговаря на условията на чл.4, ал.1, т.2 от Наредбата, а именно същата да има постоянен и настоящ адрес в населено място на Община Бургас, където кандидатства за жилище и то през последните пет години без прекъсване и действително живее на последния настоящ адрес. С оглед на това и на основание чл.12, ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани и настаняване под наем и продажба на общински жилища, Комисията е постановила решение, с което да се извади от картотеката жалбоподателката и въз основа на това решение е издадена и оспорваната в настоящото производство заповед на кмета на Община Бургас. Считам същата за законосъобразна и обоснована, поради което моля да я оставите в сила и отхвърлите жалбата като необоснована. Моля в полза на Община Бургас да присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът дава на пълномощника на жалбоподателката 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: