Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 7 април  2009г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на дванадесети март, през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: Л.А.

                                                                                        В.Е.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора С.Х., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КНАХ № 49/2009 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът – ЕТ „ГОТИ – Г. П.”, чрез процесуалният си представител адвокат С.Е., обжалва Решение № 105/12.12.2008 г., постановено по НАХД № 340/2008 г. на Районен съд – гр. Царево. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 273/08.02.2008 г. на Зам.-териториален директор на ТД на НАП – гр. Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС на ЕТ „ГОТИ – Г. П.” – гр. Бургас е наложено административно наказание – имуществена санкция, в размер на 300 лева за нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г. на МФ във вр. с чл. 186, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗДДС.

 В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалният си представител поддържа жалбата по изложените в нея аргументи, като твърди, че при постановяване на първоинстанционния акт неправилно е приложен материалния и процесуалния закон.

Ответникът по касационна жалба не взема становище по нея.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира жалбата за неоснователна, а съдебното решение за законосъобразно, като в подкрепа на тезата се излагат подробни съображения.

Касационната жалба е подадена от лице, имащо право да обжалва решението по см. на чл. 210 ал. 1 АПК и в срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Настоящият състав на съда намира, че в хода на развилото се първоинстанционно производство са събрани всички възможни доказателства, въз основа на които правилно са установени фактите, а с оглед на тях са направени и единствените възможни в случая законосъобразни изводи.

Безспорно е установено, че на 02.08.2007 година служители от МДТ – гр. Царево и ТД на НАП – гр. Бургас са извършили съвместна проверка на къмпинг „Юг” в община Царево, при която проверка са установили, че в къмпинга летуват и нощуват множество туристи, за които при поискване съпругата на Г.П. не е представила документи за платени от туристите нощувки, а единственият документ, който е предоставен на проверяващите е била книга, заверена от Община Царево и представляваща регистър, който се води къмпинга. При проверката е установено и липса фискален апарат в къмпинга.

Пред първоинстанционния съд и пред настоящия касаторът прави идентични възражения, като се стреми да докаже, че обектът, на който е извършена проверката, не се стопанисва от едноличния търговец, поради което и същият не следва да отговаря за извършените нарушения на финансовата и фискална дисциплина.

Тези възражения са абсолютно неоснователни. Настоящият състав на съда изцяло споделя изводите, изложени в оспореното съдебно решение, че с ангажираните доказателства се цели единствено избягване на административното наказание.

Правилно първоинстанционният съд е намерил, че от заверения в община Царево регистър безспорно се установява, че проверяваният къмпинг е стопанисван именно от едноличния търговец.

По никакъв начин не са оспорени фактите, че за този къмпинг не се е поддържал фискален апарат и не са издавани никакви документи, отчитащи плащанията, извършени от туристите.

В този смисъл правилно и законосъобразно първоинстанционният съд е потвърдил наказателното постановление като е намерил, че безспорно е извършено нарушение, за което едноличният търговец следва да бъде санкциониран с налагане на имуществена санкция, така, както е сторено.

Ирелевантни по спора са доказваните от жалбоподателя, респ. касатора факти, че физическите лица са собственици на земята, върху която е разположен къмпинга, както и, че физическите лица са собственици на разположените върху тази земя бунгала.

От друга страна, заявеното в касационна жалба, че едноличният търговец е преустановил дейността си изцяло и този факт е деклариран пред органите на НАП, представлява по същество твърдение, в подкрепа на което не са ангажира никакви доказателства.

Поради изложеното и на основание чл.221, ал.2, АПК, Бургаският административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 105/12.12.2008 г., постановено по НАХД № 340/2008 г. на Районен съд – гр. Царево, с което е потвърдено Наказателно постановление № 273/08.02.2008 г. на Зам.-териториален директор на ТД на НАП – гр. Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС на ЕТ „ГОТИ – Г. П.” – гр. Бургас е наложено административно наказание – имуществена санкция, в размер на 300 лева за нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г. на МФ във вр. с чл. 186, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗДДС.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………………………

 

                                                                                     2. ……………………………………