ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 12.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети март                                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

      2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

КНАХ   дело    номер    49    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.00 часа се явиха:

 

За касатора  ЕТ „Готи - Г. П.”, редовно призован, явява се адвокат Е., упълномощен от по-рано.

Ответникът – Директор на ТД на НАП – Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Е. – Поддържам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат така представените писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Е. – Моля да уважите жалбата на моя доверител по подробно посочените аргументи в нея. Считаме, че решението на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно. Издаденото наказателно постановление се основава единствено на предположенията на актосъставителите. Твърди се, че е налице туристически обект с извършване в него на туристически услуги, който не е надлежно регистриран и няма монтиран фискален апарат. Тези си твърдения административнонаказващият орган не е доказал пред административнонаказателното и първоинстанционното производство. Липсва като понятие „Къмпинг „Юг” в правния мир. По делото са предоставени доказателства, че това са земеделски терени. Данъчният орган не е доказал по безспорен начин плащанията на летуващи, които би следвало да се отчитат като приходи. Данъчният орган следваше да докаже това нещо и би могъл в рамките на своите правомощия да вземе обяснения от лицата, които подозира, че са туристи, а така също и евентуално да ги посочи, като свидетели при съставянето на АУАН. Контролният орган по никакъв начин не е доказал връзката между търговския обект – къмпинг „Юг”, бунгалата, описани в АУАН и Наказателното постановление и едноличния търговец. От събраните по делото доказателства считам, че Наказателното постановление не е доказано по своята същност и такъв административен акт следваше да се отмени. Моля да постановите решение, с което да отмените първоинстанционното решение, също така да отмените изцяло издаденото наказателно постановление от зам.директора на ТД на НАП – Бургас, като неправилно и незаконосъобразно.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, жалбата за неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. В хода на развилото се първоинстанционно производство от събраните доказателства е установено безспорно допуснато от касатора нарушение, а именно – извършване на туристическа дейност в къмпинг „Юг”, като към момента на проверката в обекта няма монтирано фискално устройство и няма отразени заплатени нощувки. Намирам възраженията на касатора, изложени в жалбата за неоснователни и несъстоятелни. Същият е заявил, че почиващите в къмпинг „Юг”, общо над 1000 души, са били негови гости. Намирам за несъстоятелно възражението с оглед броя на почиващите в къмпинга. Считам, че в хода на производствата не са допуснати процесуални нарушения и по безспорен начин от събраните доказателства, е установено, че обекта е бил къмпинг „Оазис”, видно от поставена табела. Като доказателство за извършване на туристическа дейност в обекта е и регистър заверен от Община Царево с регистрирани нощувки. Това се потвърждава и от изявленията на съпругата на касатора, с които твърди, че те- тя и съпругът й, като еднолични търговци стопанисват обекта. Намирам решението на Царевският районен съд за правилно и законосъобразно и като такова моля да го потвърдите.

АДВОКАТ Е. – Посоченият регистър, заверен от Община Царево, се отнася за предходни години, а не за времето на извършване на проверката от контролните органи.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: