ОПРЕДЕЛЕНИЕ

   

Номер 669                18 март 2015 година             град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ -ми административен състав, в закрито заседание на осемнадесети март,  две хиляди и петнадесета година, в състав:                                              

                                                                                   Съдия : Златина Бъчварова

                                                                        

Секретар Галина Дразова

като разгледа докладваното от съдия  Златина Бъчварова                              

административно дело  номер  499   по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.41, ал.3 във вр. с чл.127ж, ал.1 ДОПК.

Образувано е по жалба на „Р.“ЕООД с ЕИК по Булстат 128594773, със седалище и адрес на управление – ***, представлявано от Е. Д. Р. против действията на органите по приходите по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в Протокол №050900089087К5 от 08.02.2015 година и действията за обезпечаване на доказателствата, обективирани в протокол №0000175 от 08.02.2015 година, потвърдени с Решение №13 от 23.02.2015 година на директора на ТД на НАП – Бургас.

Жалбоподателят твърди, че предприетите действия са неправилни и незаконосъобразни, тъй като органът по приходите не е доказал по безспорен начин, че събирането на дължимите от дружеството данъци ще бъде невъзможно или значително затруднено. Моли съда да отмени действията по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и предприетите действия по обезпечаване на доказателствата. Не ангажира доказателства.

Ответната страна-Директорът на ТД на НАП – Бургас, не взема становище по жалбата.

Административен съд- Бургас, като взе предвид доводите на страните, след преценка на доказателствата по делото и като съобрази закона, намира следното :

Жалбата е подадена в срока по чл. 41, ал.3 ДОПК, пред надлежна инстанция, от лице, което е адресат на акта и има правен интерес, съдържа изискуемите по закон реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Видно от представената административна преписка, се установява, че на 08.02.2015 година, органът по приходите е извършил проверка на стоки с висок фискален риск с получател „Р.“ЕООД и на основание чл.121а, ал.3 ДОПК е определил обезпечение в размер на 14 292.20 лева. Проверката е обективирана в протокол №050900089087К5 от 08.02.2015 година/л.25-27 от делото/

На същата дата са предприети и действия по обезпечаване на доказателствата, представляващи 11131 кг. свинско месо и разфасовки с пазарна цена 4.28 лева за кг., на обща стойност-47 640.68 лева без ДДС. Стоката е иззета и описана в приемо-предавателен протокол и е оставена на отговорно пазене в хладилна камера, находяща се в гр.Ямбол собственост на дружеството. За тези действия е съставен протокол №0000175 /л.17-18 от делото/.

С банково бордеро от 09.02.2015 година обезпечението в размер на 14 292.20 лева е заплатено /л.14 от делото/.

На 09.02.2015 година, предвид извършеното плащане, е вдигнат наложения запор върху стоката оставена на отговорно пазене в складовата база на „Р.“ЕООД. Тези действия са обективирани в протокол №0000176 от 09.02.2015 година/л.15 от делото/.

На 19.02.2015 година дружеството е подало жалба, вх. №ИТ – 00-2059 до ТД на НАП – Бургас, в която сочи, че действията на органът по приходите са незаконосъобразни и представя като доказателство удостоверение, изх.№280201500043478 от 16.02.2015 година по описа на ТД на НАП – Бургас, че дружеството към тази дата няма задължения/л.28-31 от делото/.

По така подадената жалба директорът на ТД на НАП – Бургас се е произнесъл с Решение №13 от 23.02.2015 година, с което е отхвърлена жалбата на „Р.“ЕООД като неоснователна.

Предмет на оспорване в настоящото производство са предприетите действия от органа по приходите по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и действията за обезпечаване на доказателствата, потвърдени с решението на директора на ТД на НАП – Бургас.

При така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:

На първо място, протоколите, в които са обективирани процесните действия и решение №13 от 23.02.2015 година са издадени от компетентни органи и в съответната форма.

 На второ място, при тяхното издаване не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

По отношение на материалната законосъобразност, съдът съобрази следното:

 

Основен аргумент на органа по приходи за предприетите от негова страна действия е, че след извършен анализ в информационния масив на НАП, се установило, че при последващо разпореждане със стоката, събирането на дължимите данъци, ще бъде невъзможно или значително затруднено. В решение № 13 от 23.02.2015 г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас е допълнено, че при предварително извършения анализ на дейността на дружеството, на свързаните с него лица, на начислените, внесени и дължими задължения са констатирани тенденции към отклонение от данъчното облагане. Изложеното от органа по приходи предполага предварително извършена проверка и анализ на задълженията на дружеството, техният размер и на трайна тенденция във времето към неплащане на установени публични задължения. 

В конкретния случай, органът по приходите дори и да е извършил такава проверка в информационния масив на ТД на НАП, то изобщо липсват резултати от нея. В същото време, дружеството няма установени и неплатени публични задължения, видно от приложеното удостоверение за наличие или липса на задължение на „Р.“ЕООД с актуални данни към 16.02.2015 година/л.31 от делото/.

За да е налице посочената от органа по приходите „трайна тенденция във времето към неплащане“ то следва дружеството не само да има установени публични задължения, но и да е налице склонност към неплащането им, установена трайно във времето. Такива обстоятелства за дружеството-жалбоподател не се установяват. Липсват установени конкретни факти и по отношение на свързани с дружеството лица и установена вероятност за несъбиране на дължими от тях публични задължения.

По тези съображения, извършените от органът по приходите действия по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск  и действията по обезпечаване на доказателствата са неправилни и незаконосъобразни, поради което следва да бъдат отменени.

Мотивиран от изложеното, Административен съд-Бургас, VІІІ-ми състав

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ действията на органите по приходите по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в Протокол №050900089087К5 от 08.02.2015 година и действията за обезпечаване на доказателствата, обективирани в протокол №0000175 от 08.02.2015 година, потвърдени с Решение №13 от 23.02.2015 година на директора на ТД на НАП – Бургас, извършени по отношение на „Р.“ЕООД с ЕИК по Булстат 128594773, със седалище и адрес на управление – ***, представлявано от Е. Д. Р..

Определението е окончателно.

 

 

                                                         СЪДИЯ: