ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 17.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети юни                          две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 499 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Д.Д., редовно призован, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник на Пето РУП гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

В залата присъства прокурор Андрей Червеняков от Окръжна прокуратура гр. Бургас

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК да конституирате Прокуратурата на РБългария чрез Окръжна прокуратура гр. Бургас като страна в настоящото производство, с цел защита на значим обществен интерес.

 

С оглед така формулираното искане, съдът намира същото за допустимо и основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на РБългария чрез Окръжна прокуратура гр. Бургас като страна в настоящото производство.

 

ПРОКУРОРЪТ: Намирам жалбата за процесуално допустима, поради което моля да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на прокурора и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от А.Д.Д. против Отказ рег. № По К – 40, екз. № 1/13.02.2014 г. на Началник на Пето РУП гр. Бургас относно издаване на разрешение за придобиване на късо огнестрелно оръжие за самоотбрана.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Същата е подадена в законоустановения срок. Да се приеме административната преписка.

 

Съдът, с оглед становището на процесуалния представител на Окръжна прокуратура гр. Бургас и поради липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания от останалите страни в процеса

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ПРОКУРОРЪТ: Г-н Председател, оспореният от жалбоподателя Отказ за придобиване на късо огнестрелно оръжие на Началник на Пето РУП гр. Бургас считам за законосъобразен, издаден от компетентен орган, в кръга на предоставените му правомощия. Считам, че същият е издаден при спазване на всички материалноправни и процесуалноправни предпоставки и съобразени с целта на закона. Ето защо, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата на А.Д. като неоснователна.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: