О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                        04.05.2012г.        град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, тричленен състав, на четвърти май две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Павлина Стойчева

Членове: Даниела Драгнева

             Чавдар Димитров

 

като разгледа к.н.а.х.д. №499 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по касационна жалба на И.Х.Х. с ЕГН ********** ***, против решение8/30.01.2012г. на Районен съд Карнобат по н.а.х.д. № 502/2011г., с което е било потвърдено наказателно постановление № 718/23.11.2011г. на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Бургас, с което, за нарушение по чл.92 от Закона за лова и опазване на дивеча на основание чл.96, ал.1 и ч.92 от ЗЛОД му е наложена глоба в размер на 300,00 лева.

Съгласно разпоредбата на чл.63, ал.1 от ЗАНН решението на първоинстанционния съд подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в НПК по реда на глава дванадесета от АПК, т.е. в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето на съдебния акт.

Видно от разписка за съобщаване, приложена на л.36 от първоинстанционното дело, същата е била връчена на касатора на 01.02.2012г., като от следващия ден е започнал да тече срокът за обжалване на процесното решение. Същият е изтекъл на 15.02.2012г. – сряда, който ден е бил присъствен, а жалбата инициирала настоящото производство е подадена чрез първоинстанционния съд, по пощата,  на 16.02.2012г. Същата е оставена без движение от настоящия съдебен състав, с указания до касатора, за представяне на доказателства за депозиране на жалбата в срок. Уведомлението за това е получено лично от И.Х. на 16.03.2012г., като в предоставения му седмичен срок такива доказателства не са били представени.

            При така установените факти съдът намира, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по к.н.а.х.д. №499/2012г. поради неподаване на жалбата в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

            По изложените съображения и на основание чл.159, т.5 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Х.Х. с ЕГН ********** ***, против решение8/30.01.2012г. на Районен съд Карнобат по н.а.х.д. № 502/2011г., с което е било потвърдено наказателно постановление № 718/23.11.2011г. на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Бургас, с което, за нарушение по чл.92 от Закона за лова и опазване на дивеча на основание чл.96, ал.1 и ч.92 от ЗЛОД му е наложена глоба в размер на 300,00 лева, като просрочена.

            ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д №499/2012г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на Р България в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                        Председател :

                                                            

                                                                   Членове :