О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№1034

гр.Бургас , 08.05.2015г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на осми май две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 498 по описа за 2015г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Подадена е жалба от Е.П.П. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка№ 14- 0769-001735/ 20.11.2014г., издадена от началник група към ОДМВР Бургас.

С разпореждане от 16.03.2015г. съдът, е оставил без движение жалбата по настоящото дело и е указал на жалбоподателя да отстрани нередовностите на осн. чл. 158 ал.1 АПК  -в седмодневен срок от получаване на съобщението за това  да внесе дължимата държавна такса- 10 лева, а документа удостоверяващ плащането да представи в деловодството на административен съд за прилагане към делото.

            Съобщението, с подробно посочване на дадените указания е връчено на жалбоподателя на 09.04.2015г срещу подпис.

            В указания от съда срок,който е изтекъл на 16.04.2015г. /четвъртък, работен ден/ нередовностите не са отстранени .

            Ето защо и на осн. чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Оставя без разглеждане жалбата, подадена от Е.П.П. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка№ 14- 0769-001735/ 20.11.2014г., издадена от началник група към ОДМВР Бургас.

Прекратява производството по адм. дело № 498 /2015г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 

                                                           СЪДИЯ: