ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 15.05.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети май                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 497 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13:43 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Я.Д., редовно призована, не се явява. За  нея се явява адв. С., с представено по делото пълномощно от днес.

Жалбоподателят И.Д.Д., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. С., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник на РДНСК - ЮИР, редовно призован, се представлява от юк. К., с представено по делото пълномощно от днес.

Заинтересованата страна – гл. експерт в отдел „ГАТИ“ при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно от днес.

ЗА Заинтересованата страна С.Я.Н., редовно призована, се явява адв. Н., с представено по делото пълномощно от днес.

Заинтересованата страна С.Я.П., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Д.Я.Д. и И.Д.Д. против заповед № ДК-10-ЮИР-66/19.12.2017г. на началника на РДНСК – ЮИР,  с която на основание § 184, ал. 6 и ал. 7 и § 127, ал. 7 и ал. 8 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ е отменен като незаконосъобразен Акт за узаконяване № 1В/29.03.2016 г. за строеж: „Пристройка и надстройка на жилищна сграда – югозападен близнак“, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.657.2, представляващ УПИ I – 566, кв. 75 по плана на ж.к. „Меден Рудник“, зона „Г“, гр. Бургас.

 

Адв. С.: Уважаеми г-н председател, поддържаме жалбата по подробно изложените в нея съображения.  Имаме доказателствени искания. Представям и моля да приемете РС № 69 от 1961 г. за гараж в процесния имот, издаден в полза на доверителите ми; РС № 37/04.05.1995 г. за жилищна сграда – пристройка и надстройка; договор за доброволна делба от 1986 г., касаещо разпределеното право на собственост между нас като съделители  извън жалбоподателката, която се явява пред административния орган; НА № 159 от 2006 г., удостоверяващ обема правото на собственост; на от 1986 г., който също е относим към правата на собственост на доверителите ми и на №12 от 2015 г. Считам, че същите са относими и моля да бъдат приобщени към кориците на делото, тъй като основният правен въпрос, който е повдигнат от рднск-ЮИР, е свързан именно с разпределението на собствеността. Отделно от това имаме искане за експертиза по въпросите, така като са изложени в представената към Вас молба. Представям екземпляр от искането за експертиза и на останалите страни. Молим да допуснете изготвянето на такава с оглед изясняване на спора от фактическа и правна страна.

 

ЮК. К.: Уважаеми г-н председател, оспорвам жалбата в цялост. Моля да приемете административната преписка, представена с писмо изх. № РС-ТВ-742-00-136/19.02.2018 г. По представените доказателства не възразявам да бъдат приети, като твърдя, че част от тях се съдържат в преписката и съм запозната с тях. Не възразявам по искането за съдебно-техническа експертиза.

 

ЮК. Д.: Уважаеми г-н председател, считам, че жалбата е основателна, а оспорваният акт е неоснователен. Представям и моля да приемете преписка № 94-01-22555 от 08.07.2015 г. по искане за издаване на удостоверение за търпимост за процесния строеж, която включва освен искането и декларация, заповед № 18-4507 от 11.06.2015 г. на началника на АГКК, както и скица на имота, в която е отразена процесната постройка, ведно с координати, Констативен протокол 21В/07.05.2015 г. и завършващия акт – удостоверение за търпимост с № 94-01-22555/1/ от 09.07.2015 г. по отношение на процесния строеж, с копие за органа. Към настощия момент няма да соча други доказателства. По отношение на експертизата предоставям на съда.

 

АДВ.Н.: От името на доверителката ми считам жалбата за основателна. Присъединяваме се към нея. Моля да допуснете поисканите от колегата задачи. Същите са относими и ще допринесат за изясняване на спорния въпрос, който е засегнат подробно в жалбата. Не се противоспоставям да се приемат представените документи. 

 

С оглед становището на страните и по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка и в днешното съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

допуска изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото,  извърши необходимите проверки на място и справки в техническа служба да отговори на въпросите, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателите в нарочна писмена молба, депозирана в днешното съдебно заседание.

определя предварителен депозит по така допуснатата експертиза в размер на 350.00 лв., платими от жалбоподателите в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, като в указания срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

определя за вещо лице арх. В.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяна на заключението след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.07.2018 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: