ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 27.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми април                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 497 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 12:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДИКС 2001“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И.-К., редовно упълномощена.

 

Постъпила е писмена молба с вх. № 4474/27.04.2016 г. от жалбоподателя, с която не възразява да бъде даден ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

В посочената по-горе молба жалбоподателят прави искане за приемане като доказателства по делото на документи, които прилага и изразява становище по същество на спора, като не формулира други доказателствени искания.

С молбата е направено искане за присъждане на разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата.

Относно представените доказателства считам, че са ирелевантни по  същество на спора, тъй като са представени вече след постановяване на конкретния административен акт, подлежащ на оспорване.

Няма да сочим други доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, съдържащи се в административната преписка, както и тези, приложени към административно дело № 704/2016 г., което с определение от 13.04.2016 г. е присъединено към настоящото дело. Като доказателства следва да бъдат приети документите, представени от жалбоподателя с писмена молба, депозирана по делото на днешна дата, а именно салдо на клиент, според молбата, изготвено от „Алианц Банк България“, извлечение от аналитична оборотна ведомост за синтетична сметка/подсметка за период 01.01.2015 г.-01.01.2016 г.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, съдържащи се в административната преписка, тези, приложени към административно дело № 704/2016 г. и представените от жалбоподателя с писмена молба, депозирана по делото на днешна дата, а именно салдо на клиент, изготвено от „Алианц Банк България“ и извлечение от аналитична оборотна ведомост за синтетична сметка/подсметка за период 01.01.2015 г.-01.01.2016 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо Председател, считам жалбата за неоснователна и недоказана по съображения, изложени в писмена защита, която представям и моля да приемете. След като се уверите в тяхната основателност, моля да оставите без уважение жалбата, както и да ни присъдите направените по делото разноски, а именно възнаграждение за юрисконсулт.

В случай, че приемете основателността на жалбата, моля да прецизирате претендираното възнаграждение за адвокат, тъй като считам същото за прекомерно.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: