ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 15.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети април                                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

КНАХ   дело    номер   497     по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  11.45 часа се явиха:

Касаторът – ЕТ „Вени 2000 – В.П.”, редовно призован, не се явява, вместо него се явява адвокат М., упълномощен от по-рано.

Ответникът по касационната жалба – Комисия за защита на потребителите Регионална дирекция гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ж., която представя пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ М. – Поддържам жалбата. Няма да соча нови доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Оспорвам касационната жалба. Няма са соча нови доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

АДВОКАТ М. – Моля, да бъде уважена касационната жалба и да бъде отменено решение № 93/2010 г на Бургаския районен съд като неправилно и незаконосъобразно. Считам, че обжалваното наказателно постановление и административния акт са неправилни и незаконосъобразни, поради аргументите които сме изложили в жабата си. Единствено ще обърна внимание на факта, че по никакъв начин до настоящият момент, в цялото производство, било във фазата на наказващия орган, било във въззивната инстанция, по никакъв начин не е доказан безспорно и категорично един единствен факт, че тези процесни стоки имат характеристиката на опасни стоки по смисъла на Закона за защита на потребителите. Член 70 ал.1 от закона дава признаците на това кога една стока е опасна. Този факт е необходимо да бъде доказан категорично, за да се твърди, както е направил и актосъставителя и наказващия орган с постановените от тях актове, че търговеца е нарушил разпоредбата на чл.77, ал.1 тъй като нормата е бланкетна, тя не сочи конкретно изпълнително деяние, нещо повече при установяване на нарушението, контролния орган е взел проби от процесните стоки, тъй като съгласно изискванията на чл.83 от Закона за защита на потребителите, е негово задължение да докаже съответствието на една стока спрямо изискванията за безопасност и едва когато установи, че една стока е опасна, безспорно и категорично, чл.87 от същия закон, вменява в задължение на контролният орган да забрани пускането на пазара на тази стока. Дистрибуторът, каквото качество има касатора, не е задължен от нито една законова разпоредба от ЗЗП по своя инициатива да предприема действия, които да установят съответствие или несъответствие на предлаганата за продажба от него стоки по изискванията за безопасност на ЗЗП. Такава възможност е предвидена единствено за производителя и то като възможност, закона използва израза „може по негова инициатива да бъдат взети проби за анализ”. В конкретния случай са взети проби, но анализ на тези проби не е извършван, критерият дали е опасна конкретната стока може да даде единствено акредитирана лаборатория. От представеното от нас, като доказателство, писмо, което лично аз съм изпратил до Комисията и съм получил отговор, и той е приет като доказателство, Директорът на дирекция Контрол над пазара към Комисията за защита на потребителите отговаря на стр.2 (процесуалният представител прочита писмото). Няма изследване което да докаже, че тази стока е опасна, съгласно изискванията на този прословут стандарт, който се оказа неоткриваем в никакво пространство, не се откри никъде, нито в Интернет, нито на хартиен носител във всемира български. Това е второ дело, а аз все още не съм виждал този текст и никой не може да ми предложи текста на този стандарт. Можете и вие да го потърсите, и ще видите колко успешно ще го намерите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Моля, да оставите в сила първоинстанционното решение, същото считам за правилно, обосновано и законосъобразно.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава моля да я уважите. Административното нарушение не е установено по един безспорен и категоричен начин. Административните актове на наказващият орган не следва да почиват на предположения.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: