РЕШЕНИЕ

                              841                      дата  11 май 2017г.                 град Бургас

 

                                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 27 април 2017г.,  в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                     2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.А.

Прокурор: Христина Дамянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 496 по описа за 2017 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Министерство на туризма, конституиран на основание § 23, ал.2 от ПЗР на ЗУЧК, против Решение № 411/24.11.2016г. постановено по НАХД № 437/2016г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено наказателно постановление № РД-02-32-32 от 19.02.2016г. на заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството, с което, на „Венид бийч“ ЕООД, за нарушение на чл.10, ал.8 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, на основание чл.23 от с.з., е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, като касаторът не споделя мотивите на районния съд обосновали отмяна на издаденото наказателно постановление, като излага подробни съображения в тази насока. Изразява становище за съставомерност на констатираното деяние и правомерно ангажиране отговорността на санкционираното дружество на соченото основание. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът - Министерството на туризма не изпраща представител.

Ответникът по касация също не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за основателност на касационната жалба, поради безспорна установеност на извършеното нарушение от страна на „Венид бийч“ ЕООД..

Жалбата е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, като  разгледана по същество, настоящият съдебен състав счете за неоснователна.

Ответникът по касация е санкциониран за това, че в качеството му на наемател на морски плаж "Нов плаж  – Свети Влас“, след извършен геодезически мониторинг е установено, че е поставил върху морския плаж, допълнителни търговски площи около заведенията за бързо хранене на 802,75 кв.м, вместо допустимите и одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 20.03.2015г. със схемата по чл.13, ал.3 ЗУЧУК - 572 кв.м, което представлява 2, 805% от общата площ на морския плаж, съгласно чл.10, ал.8 и 9 ЗУЧК или с 230,75 кв.м или повече с 0,805 % над разрешените за поставяне. Районният съд е приел, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, а именно липсва дата на извършване на нарушението, наказващият орган не е установил по несъмнен начин размера на морския плаж, както и не са ангажирани доказателства за компетентността на комисията, извършила проверката. Обосновал е извод, че е налице очевидно несъответствие в изложените факти в наказателното постановление  и констативния протокол, както и че при съставяне на констативния протокол не е била спазена процедурата по чл.22б – чл.22г от ЗУЧК, с оглед на което отменил НП.

Решението е правилно.

Данните по делото сочат, че първоначално е бил извършен геодезически мониторинг на 26.07.2015г., когато е констатирано, че дружеството е поставило върху морски плаж "Нов плаж  – Свети Влас“  преместваеми обекти и съоръжения на обща площ от 536,4 кв.м., както и допълнителни търговски площи около заведенията за бързо хранене, като заетата площ е  802,75 кв.м. Допустимата и одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 20.03.2015г. със схемата по чл.13, ал.3 ЗУЧУК площ за заемане е  572 кв.м. Въз основа на данните от геодезическото заснемане впоследствие е извършена и проверка на място от администрацията на наказващия орган, които са съставили констативен протокол № 42/25.08.2015г., в който данните от геодезическия мониторинг са отразени в графи 3.1 – 3.6. Видно от записаното там общата площ на поставените преместваеми обекти и др. е 431,89 кв.м. Не става ясно откъде е взета тази цифра, като такава не се съдържа в мониторинговия доклад, където е записана цифрата 536,4 кв.м. Освен това, в констативния протокол  изрично е отбелязано в т.3.4 и т.3.6, че не са констатирани площи извън одобрената схема по чл.13, ал.3 от ЗУЧК, които площи да представляват както преместваеми обекти, така и търговски площи около тях. В този смисъл остава неясна волята на административния орган – налице ли е превишение над разрешените площи, отредени за поставяне на преместваеми обекти съобразно одобрената схема или не е налице подобно превишение, както изрично е отбелязано в протокола, че няма площи извън одобрената схема. В резултат на тази неяснота не може да се прецени дали вмененото нарушение е съставомерно, тъй като органът се позовава на два източника, съдържащи данни за площите, като единият от тях – геодезическото заснемане и съставения въз основа на него технически доклад сочи превишение, като заетата площ е посочена от 802,75кв.м., а констативния протокол, който би трябвало да възпроизвежда данните от мониторинга сочи, че превишение на площите, над размера одобрен със схемата за преместваемите обекти, няма.  Неяснотата се задълбочава и в мотивите на издаденото наказателно постановление, където органът поименно е посочил допълнителните търговски площи около обектите за бързо хранене с № № 16, 17, 19, 22, 23 и 24, които не съответстват на геодезическото заснемане нито като номерация, нито като вид на обекта. Като номерация и наименование това изброяване съответства на схемата, но в крайна сметка наказващият орган се позовава на данните от геодезическото заснемане, което, като не възпроизвежда номерацията и наименованието на обектите по схемата, прави невъзможна съпоставимостта на обектите. В заключение, констатират се множество несъответствия в източниците, ползвани от наказващия орган, в резултат на които не може със сигурност да се установи каква е била площта, заета от преместваемите обекти и допълнителните търговски площи около тях и как тази площ се отнася към  разрешената с одобрената схема, за да се обоснове извод за съставомерно превишение, което да обоснове ангажирането на отговорността на търговеца с налагането на съответната санкция по чл.23 от ЗУЧК, чийто размер би бил повлиян вкл. и от размера на превишението, предвид въведения диапазон на санкцията, а не абсолютен размер.     

Поради отсъствие на отменителни основания съдебният акт следва да се остави в сила, поради което и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 411/24.11.2016г. постановено по НАХД № 437/2016г. по описа на Районен съд – Несебър. 

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: