Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  763            20 април 2016  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV - ти състав, в открито  заседание на четиринадесети април, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                               

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Бъчварова

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Галина Радикова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар К.Л.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 496 по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка  чл. 208 и сл. АПК.

         Образувано е по касационна жалба на К.И.К. *** против решение № 1328/16.10.2015г., постановено по административно-наказатено дело № 2737/2015г. по описа на Районен съд – Бургас, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление №15-0769-000511/17.06.2015г. на началник група, в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР- Бургас,  с която на касатора е наложено наказание глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца за нарушение на чл.123, ал.1, т.3  от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/.

Касаторът, редовно уведомен, лично и чрез процесуалния си представител поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че  оспореното решение е постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Иска да се отмени решението в оспорената част и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба – началник група, в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР - Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд - Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения:

Районен съд – Бургас, с решение 1328/16.10.2015г., постановено по административно-наказатено дело № 2737/2015г. по описа на съда, в оспорената част, е потвърдил наказателно постановление №15-0769-000511/17.06.2015г. на началник група,  сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР - Бургас, с която на касатора е наложено наказание глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца за нарушение на чл.123, ал.1,т.3  ЗДвП.

За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно доказано от събраните по делото доказателства, че К.И.К. на 27.05.2015г., около 19.48 часа, в град Бургас, в минно селище „Върли бряг” като водач на лек автомобил, марка „Мазда 121,” с рег.№ ***, собственост на Г.В. се ударил с автомобила в стената на блок 2 на горепосочения адрес, като от допуснатото ПТП били причинени  материални щети само на МПС, след което напуснал местопроизшествието, като не уведомил КАТ за същото. Съдът е приел, че водачът, при наличието на разногласие, досежно обстоятелствата на ПТП, е напуснал мястото и не е изпълнил задължението си по чл.123, ал.1, т.3 ЗДвП да остане на местопроизшествието и да уведоми съответната служба за контрол на МВР, с което е осъществил от обективна и субективна страна визирания в същата разпоредба състав на административното нарушение. Обоснован е извод, че отговорността на К. е правилно ангажирана на основание чл. 175, ал.1,т.5 ЗДвП. 

         Санкцията е наложена на К.И.К. на соченото правно основание за това, че на 27.05.2015г., около 19.48 часа, в град Бургас, минно селище „Върли бряг” като водач на лек автомобил, марка „Мазда 121,” с рег.№ ***, собственост на Г.В., се ударил с автомобила в стената на блок 2 на горепосочения адрес, като от допуснатото ПТП били причинени  материални щети само на МПС, след което напуснал местопроизшествието, като не уведомил КАТ за същото. За установеното нарушение на К. е съставен АУАН №Т948788, въз основа на който е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения на касатора са, че не е бил надлежно уведомен за производството по нахд 2737/2015г., че не е извършил нарушение на чл.123, ал.1, т.3 ЗДвП, тъй като е извършил самостоятелно ПТП.

 Решението е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

            Видно от словесното описание на нарушението и неговата правна квалификация, отговорността на касатора е ангажирана за нарушение на чл.123, ал.1, т.3, б.в ЗДвП, в която е установено задължение за водачите на ППС, които са участници в ПТП, от което са настъпили само имуществени вреди, в случай, че между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, да уведомяват за ПТП съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието, без да напускат местопроизшествието и да изпълняват дадените им указания. Настоящият кационен състав намира, че фактическата обстановка, описана в АУАН и НП е неясна и не се подкрепя от събрания доказателствен материал. В тях се сочи, че са били налице разногласия относно обстоятелствата за ПТП, но не се уточнява между кои лица, а видно от описанието на самото ПТП,  липсват данни в същото да е участвало друго лице. Не са събрани и доказателства в тази насока. От показанията на свидетеля Г., става ясно, че касаторът е издирен впоследствие от контролните органи по сигнал на лице- очевидец на инцидента, който малко преди това щял също да бъде ударен от управлявания от касатора автомобил, на място, различно от местопроизшествието и който поради това го последвал, но за това лице също липсват данни да е било участник и да е засегнато по какъвто и да е начин от  ПТП-то, описано в НП. С оглед изложеното, възприемайки фактическа обстановка, която не се подкрепя от събрания доказателствен материал, районният съд е приложил неправилно материалния закон, приемайки, че са осъществени елементите от обективната и субективната страна от състава на нарушението по чл.123, ал.1, т.3, б.в ЗДвП, а именно участие на касатора и на още едно лице в причиненото ПТП, от което са настъпили само имуществени вреди и разногласие между тях относно ПТП –то, при което К.И.К., съзнавайки това, е напуснал местопроизшествието без да уведоми органите на МВР за ПТП-то. В случая за К.И.К. не е възникнало задължение да уведоми органите на МВР за инцидента, тъй като не е била налице предвидената в чл.123, ал.1, т.3, б.в ЗДвП предпоставка за това, а именно липса на съгласие между участниците в ПТП - то, тъй като касаторът е бил единственият участник в същото. С оглед изложеното отговорността му неправилно е била ангажирана на основание чл.175, ал.1, т.5 ЗДвП.
          Ето защо, като е потвърдил наказателното постановление, в посочената част, районният съд е постановил решение при неправилно приложение на закона, което обуславя неговата отмяна в оспорената част.
            

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОТМЕНЯ решение № 1328/16.10.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 2737/2015г. по описа на Районен съд – Бургас, в частта, с която на К.И.К. *** е наложено наказание глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца за нарушение на чл.123, ал.1, т.3 ЗДвП и вместо него  ПОСТАНОВЯВА

         ОТМЕНЯ наказателно постановление №15-0769-000511/17.06.2015г. на началник група, сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР -Бургас, в частта, с която на К.И.К. *** за нарушение на чл.123, ал.1, т.3 ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, на основание чл.175, ал.1, т.5 ЗДвП.

 Решението е окончателно.

 

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                             

                                                                                        

                                                               

                                                                              2.