ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

742

 

 29.03.2018 г., гр.Бургас,

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на двадесет и девети март две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                             СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова адм. д. № 495 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по искова молба на П.Д.Я., ЕГН: ********** срещу: 1. служители на кметство Възраждане, к-с „М. Рудник“, гр. Бургас и 2. служители на Дирекция „Социално подпомагане, к-с „Бр. Миладинови“, бл. 42, гр. Бургас.

В исковата молба се твърди, че за периода от 12.02.2018 год. до 20.02.2018 год. му е причинено „страдание и допълнително физическо страдание и довеждане до немощ и безизходност, изразено в безпомощност и изтощение“. Като размер на иска е посочена сума в размер на 2000 лева.

Във връзка с така депозираната искова молба, с Разпореждане № 944/22.02.2018 год. на съдията - докладчик по делото, исковата молба е оставена без движение, като е указано на ищеца да отстрани констатирани от съда нередовности по исковата молба, касаещи съдържанието й, както и да посочи надлежни ответници по предявените искове.

Отделно е посочено, че Я. следва да внесе по сметка на Административен съд - Бургас държавна такса в общ  размер на  20 лева /по 10 лева за всеки  един  от обективно съединените искове, съгласно  чл. 72, ал.1 от ГПК/ и да представи вносен документ по делото.

Указано е горното да бъде извършено в 14-дневен срок от съобщението, както и че при неизпълнение на указанията, производството по делото ще бъде прекратено.

Така постановеното разпореждане е получено лично от П.Д.Я. на 13.03.2018 год. В указания от съда 14-дневен  срок – до 27.03.2018 г. включително и до настоящия момент същия не е отстранил посочените нередовности по исковата молба и не е представил документ за платена държавна такса.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че на основание чл.129, ал.3 от ГПК вр. чл.144 от АПК, исковата молба следва да бъде върната, а образуваното производство прекратено. По изложените съображения, Административен съд гр. Бургас, осемнадесети състав,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба на П.Д.Я., ЕГН: ********** срещу: 1. служители на кметство Възраждане, к-с „М. Рудник“, гр. Бургас и 2. служители на Дирекция „Социално подпомагане, к-с „Бр. Миладинови“, бл. 42, гр. Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 495 по описа за 2018  г. на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.

 

                                                                  СЪДИЯ: