Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 824            Година 09.05.2017           Град  Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на единадесети април две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретаря Й.Б.

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 495 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по реда на чл.39, ал.3 от Закона за държавната собственост (ЗДС).

Образувано е по искане на „Муратов Пропърти“ ООД, гр.Пловдив, ул.„Брезовско шосе“ **, с ЕИК **, представлявано от управителите Г.И.Т. и Г.С.С., да бъде отменена заповед № РД-09-4/20.01.2016г. на областния управител на Област Бургас, допълнена и изменена със заповед № РД-09-5/05.02.2016г. на областен управител на Област Бургас, в частта относно  отчуждаването на поземлен имот с идентификатор ** по кадастралната карта на гр.Ахелой, общ.Поморие. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа искането и моли да бъде уважено и да му се присъдят направените по делото разноски.

Ответникът – Областен управител на Област Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалните си представители оспорва искането, като неоснователно.

Заинтересуваната страна – Агенция пътна инфраструктура гр.София, редовно уведомена, чрез процесуалния си представител оспорва искането, като неоснователно.

Административен съд Бургас, намира, че искането е процесуално допустимо като подадено от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Със  заповед № РД-09-4/20.01.2016г.(л.34 от делото) на областен управител на Област Бургас са отчуждени части от имоти – частна собственост, като всяко отчуждаване е описано в отделно приложение към заповедта, според съответните землища и индивидуализирано по номер на имота, вида на територията, начина на трайно ползване, имената на собствениците и техните наследници, общата площ на имота, площта, която се отчуждава и стойността на паричното обезщетение, отразена като общо обезщетение за отчуждената част и съответните му компоненти. Имотът на „Муратов Пропърти“ ООД е описан в приложението, касаещо землището на гр. Ахелой (л.41 от делото), където е посочено, че площ в размер на 4,090дка, тоест целия имот, се отчуждава за целите на мероприятието, описано в отчуждителната заповед, като общата оценка за отчуждения имот е в размер на 6 544 лева. Заповедта е обжалвана от дружеството по съдебен ред и с решение № 736 от 19.04.2016 г., постановено по  адм.дело № 508/2016г. по описа на Административен съд Бургас, е изменена в частта относно имот с идентификатор ** по кадастралната карта на гр.Ахелой, общ.Поморие, като е увеличен размера на определеното обезщетение от 6 544,00 лева на 14 007,00 лева.

С искане вх.№ 1961/27.02.2017г. подадено от „Муратов Пропърти“ ООД до Административен съд Бургас, е поискано да се отмени заповед № РД-09-4/20.01.2016г. на областен управител на Област Бургас, в частта относно имот с идентификатор **, тъй като в 6-месечния срок, предвиден в чл.39, ал.3 от ЗДС, дружеството не е обезщетено.   

Така направеното искане е неоснователно.

Съгласно чл.39, ал.3 от ЗДС, ако в 18-месечен срок от влизането в сила на решението по чл.34а, ал.1 и в 6-месечен срок от влизането в сила на заповедта по чл.34а, ал.2, собственикът не бъде обезщетен, по негово искане Върховният административен съд, съответно административният съд по местонахождението на имота, отменя акта за отчуждаването.

Не е налице спор по делото, че заповед № РД-09-4/20.01.2016г. на областен управител на Област Бургас, по отношение на жалбоподателя е влязла в законна сила на 19.04.2016г., датата на която е постановено решението на Административен съд Бургас, което е окончателно и от тази дата започва да тече срока по чл.34а, ал.2 от ЗДС.

На 24.08.2016г., в срока по чл.34а, ал.2 от ЗДС и в съответствие с изискванията на чл.39, ал.6 от ЗДС, от инвеститора – АПИ гр.София, са публикувани съобщения във вестник „Черноморски фар“ брой 8448, във вестник „Стандарт“ и във вестник „Труд“ (л.14-19 от делото), с които собствениците на имоти, засегнати от обекта, са уведомени, че е започнало изплащането на определените обезщетения. В съобщенията е посочено, че е необходимо в деловодството на АПИ да се представят молба свободен текст, актуална скица на имота - оригинал, нотариално заверено копие от документа за собственост, актуално удостоверение за наследници (при починал собственик), актуално удостоверение за тежести върху имота, нотариално заверен споразумителен протокол определящ дяловете на наследниците  или нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на един от наследниците да получи обезщетението и декларация, че заповед РД-09-4/20.01.2016г. на областен управител на Област Бургас не е обжалвана или заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение. В съобщенията изрично е посочено, че сумите ще бъдат преведени на правоимащите лица по служебно открити сметки от АПИ в „Банка ДСК“ ЕАД, както и че след изтичане на законоустановения срок, непотърсените средства ще бъдат преведени на областния управител на област Бургас, от където могат да бъдат получени от правоимащите лица.

Съгласно чл.39а, ал.1 от ЗДС, когато собственикът на имота не може да бъде установен или адресът му е неизвестен, както и когато собственикът на имота не е потърсил в едномесечен срок от публикуване на съобщението по чл.39, ал.6 определеното му обезщетение или не е представил в същия срок документи, доказващи правото му на собственост, имотът се смята за отчужден от датата, на която инвеститорът преведе по сметка на областния управител обезщетението, определено в решението по чл. 34а, ал. 1 или в заповедта по чл. 34а, ал. 2.

По делото не е налице спор, че от „Муратов Пропърти“ ООД не са представени посочените в съобщенията документи пред АПИ гр.София, тоест обезщетението не е потърсено в срок до 24.09.2016г., поради което и съобразно нормата на чл.39а, ал.1 от ЗДС, правилно е преведено по сметка на областен управител на област Бургас, с платежно нареждане от 30.09.2016г. (л.21 от делото). Следва да се има в предвид, че с това платежно нареждане не е преведена само сумата дължима на дружеството в размер на 14 007,00 лева, а е преведена сумата от 324 127,00 лева, която сума, според ответника съответства на първоначално определената сума за обезщетение на лицата, като не са съобразени постановените съдебни решения, с които е изменен размера на определеното обезщетение.

След изтичане на срока по чл.39а, ал.1 от ЗДС и превеждане на сумите по сметка на областен управител на област Бургас, намират приложение разпоредбите на чл.39а, ал.2 от ЗДС. Съгласно тази разпоредба „Муратов Пропърти“ ООД, като собственик на имот който се отчуждава, следва да докаже правото си да получи определеното обезщетение пред областния управител, който от своя страна да нареди да се изплати дължимото обезщетение, заедно със съответната лихва. Такова искане не е правено от дружеството пред областен управител на област Бургас, поради което последния не е имал задължението служебно да преведе определеното обезщетение. Ето защо, след като самото дружеството не е изпълнило своите задължения, да представи изискващите се по закон документи, въз основа на което да му се изплати определеното обезщетение за отчуждаване на имота, то направеното искането за отмяна на заповедта за отчуждаване, на основание чл.34а, ал.2 от ЗДС, е неоснователно.

Действително от дружеството е подадена молба с вх.№ 26-00-83(1)/06.06.2016г. (л.23 от делото) до областен управител на област Бургас, да му бъдат изплатени по посочената б. сметка присъдените по адм.дело № 508/2016г. по описа на Административен съд Бургас разноски, но освен, че тази молба не е била съпроводена с изискващите се по закон документи за изплащане на обезщетението, но и към този момент компетентен да изплати обезщетението е бил инвеститора – АПИ гр.София, а не областния управител. Ето защо, с тази молба ответникът не е бил надлежно сезиран, да изплати дължимото обезщетение и той не е имал законовите правомощия да стори това.

До извод различен от изложение не би могло да се достигне и въпреки, че с платежното нареждане от 30.09.2016г., е преведена сумата дължима съобразно първоначално издадената заповед, без да са съобразени съдебните решения, с които е изменен размера на дължимите обезщетения, тъй като тази сума е преведена общо за всички правоимащи и ако дружеството е било направило своето искане и е представило необходимите документи, не е съществувала пречка да му бъде изплатена цялата дължима сума. В този смисъл, следва да се има в предвид и направеното от процесуалния представител на ответника изявление, в проведеното на 11.04.2017г. открито съдебно заседание, че към настоящия момент, са преведени всички необходими парични средства за заплащане на дължимите обезщетения, тоест не съществува пречка да бъде изплатено дължимото на дружеството обезщетение, ведно със съответната лихва, след представяне на необходимите за това документи, съгласно чл.39а, ал.2 от ЗДС.

С оглед на изложеното искането на „Муратов Пропърти“ ООД, гр.Пловдив, на основание чл.39, ал.3 от ЗДС, да бъде отменена заповед № РД-09-4/20.01.2016г. на областния управител на Област Бургас, допълнена и изменена със заповед № РД-09-5/05.02.2016г. на областен управител на Област Бургас, в частта относно  отчуждаването на поземлен имот с идентификатор ** по кадастралната карта на гр.Ахелой, общ.Поморие, е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на „Муратов Пропърти“ ООД, гр.Пловдив, ул.„Брезовско шосе“ **, с ЕИК **, представлявано от управителите Г.И.Т. и Г.С.С., да бъде отменена заповед № РД-09-4/20.01.2016г. на областния управител на Област Бургас, допълнена и изменена със заповед № РД-09-5/05.02.2016г. на областен управител на Област Бургас, в частта относно  отчуждаването на поземлен имот с идентификатор ** по кадастралната карта на гр.Ахелой, общ.Поморие,  целият с площ 4,090 дка.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                СЪДИЯ: