ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети април                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 495 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ИЩЕЦЪТ „Муратов пропърти“ООД, редовно призован, се явява адвокат Д., с пълномощно о делото /л.6/.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява старши юрисконсулт И., с пълномощно по делото /л.11/.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция пътна инфраструктура София, редовно призована, се явява старши юрисконсулт Михайлова, с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ МИХАЙЛОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по  искова молба подадена от „Муратов пропърти“ ООД, с която се иска да бъде отменена заповед № РД-09-4/20.01.2016г. на областния управител на Област Бургас, изменена с решение №736/19.04.2016г. по описа на Административен съд Бургас. Претендират се разноски и за настоящото производство.

Ответникът в представения писмен отговор по делото оспорва исковата молба, като неоснователна. Към отговора са приложени писмени доказателства под опис.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам исковата молба. Моля да приемете приложените към нея и към отговора на ответника писмени доказателства.  По отговора на ответника, от една страна, както разбрах обезщетенията не са изплатени в цялост. Има налице съдебно дело и Агенция пътна инфраструктура е била конституирана, като заинтересована страна по това дело. От тази гледна точка, координатите на дружеството- молител в това дело и жалбоподател по другото са били известни по безспорен начин, тъй като не е изменяно седалището и управлението на същото, още повече, че то е достъпно и на страницата на Търговския регистър. Разпоредбата сочи, че чрез областен управител се изплащат обезщетения, ако лицето не може да бъде намерено, грижата за това е на инвеститора. В случая да се сочи като причина 500 броя заинтересовани лица, чиито имоти са отчуждени или по причини, че не е изплатен пълния размер на обезщетението, малко не успях да разбера каква основателна причина е това за неизплащане в пълен размер на обезщетението. Обезщетителната процедура в крайна сметка влиза в сила, заповедта за отчуждение, когато е в цялост изплатено обезщетението и от тази гледна точка не се доказва от тяхна страна да е изплатено. Оспорвам изявлението за неоснователност. Идеята беше, че ние пуснахме заявление с б. сметка, веднага след приключване на делото до областен управител за изплащане на присъдените разноски. Логиката е, когато някой дължи пари въз основа на влязъл в сила акт, той да търси лицето да му плати, а не после да търси документи. Когато уведомихме областен управител и предоставихме банковата сметка, дори и на заинтересованата страна да е трудно да ни намери, след като е известна банковата сметка, в случая  до областен управител е подадена молба евентуално, ако са преведени тези средства да бъде уведомено дружеството по съответния ред. Не сме правили постъпки до Агенция пътна инфраструктура. Чакахме те да ни потърсят. Да се приеме представената административна преписка. Няма да соча други доказателства. Представям списък на разноските, който моля да бъде приет по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам предявената искова претенция, като неоснователна. Към писмения отговор съм представила молба с вх. № 260083/06.06.2016г., с която „Муратов пропърти“ ООД отправя искане до областен управител за изплащане на присъдените съдебно деловодни разноски по адм.д.№ 508/2016г., с посочена б. сметка. Моля, тази молба и останалата административна преписка по издадената оспорена заповед да бъде приета като доказателство по делото. Видно от молбата, никъде в нея не фигурира искане за изплащане на дължимото обезщетение по тази б. сметка. Още повече, че към този момент искането за изплащане на обезщетение следва да бъде отправена към заинтересованата страна, а не към областния управител. Моля, да приемете представените по делото доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ МИХАЙЛОВА: Оспорвам изцяло предявената претенция, като неоснователна. Да се приемат представените по делото доказателства. Присъединявам се към становището на представителя на Областния управител на област Бургас. Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с исковата молба и отговора по нея писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо председател, съгласно чл.39 ал.4, предл.2 от Закона за държавната собственост, налице е необходимост за заплащане на обезщетение, тази сума се внася от инвеститора на обекта по сметка на правоимащите. Тази процедура не е спазена така, че да се търси отговорност, съответно на лицето подлежащо на обезщетяване, затова, че е спазил последващата процедура, която е алтернатива на първата и смятам изявленията, че трябва да е по тази процедура, смятам е необосновано. В тази връзка следва да се има предвид, че не виждам причина, лицето чиито имот се отнема да прави нарочно искане при наличие на съдебен спор относно вземането, като предмет на този спор от една страна е било самото отчуждаване и на следващо, но не на последно място размера на обезщетението. В тази връзка, дори от представените доказателства от ответната страна е видно, че обезщетението в крайна сметка не е платено, не е преведено в цялост. Ето защо, смятам че е налице правният интерес от завеждането на настоящата искова претенция и в тази връзка моля да постановите Вашия съдебен акт. В крайна сметка претендирам разноски, тъй като ответника с това поведение, е дал повод на ищеца да заведе делото, с бездействието си. В тази връзка моля да постановите решение, с което да дадете срок на ответника, след като е започнала процедура по изплащане, да внесе по сметка на дружеството този път, за обезщетяване на лицето, чиито имот се отчуждава и го осъдите да заплати направените по делото разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите исковата претенция, като неоснователна. Заинтересованата страна е публикувала в два местни ежедневника и един национален, че е започнала  изплащането на обезщетение на 24.08.2016 година. След този момент изплащането на обезщетението е в рамките на 1 месец и е направено от Агенция пътна инфраструктура, като е спазена процедурата по чл.39, ал.6 от Закона за държавната собственост. В този срок, нито един от правоимащите, не само настоящият молител, не е депозирал молба до Агенция пътна инфраструктура с приложени необходими документи, поради което след изтичане на този един месец, цялата сума е преведена по сметка на Областна управа. След това пред областния управител е следвало също да бъде подадено заявление, придружено с определени документи, посочени в обявлението, доказващи правото на собственост към  момента на изплащане на обезщетението и б. сметка, тъй като в брой на каса се изплащат суми до 1000 лева. Областният управител, не може да изплати обезщетение по сметка посочена от молителя в молба, в която се иска заплащане на съдебно-деловодни разноски по адм.д.№ 508/2016г. и не може да знае дали след 6-7 месеца тази сметка я има. До настоящия момент искане за изплащане на обезщетение от жалбоподателя, ведно с доказване на правото на собственост върху процесния имот не са постъпвали пред областния управител. Моля, да отхвърлите, така подадената искова молба и да оставите в сила заповедта на областния управител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ МИХАЙЛОВА: Моля, да отхвърлите исковата претенция, като неоснователна, като вземете предвид, че Агенция пътна инфраструктура е предприела всички действия от Закона за държавната собственост и оставите в сила заповед № РД-09-4/20.01.2016г. на областния управител на Област Бургас.

 

АДВОКАТ Д.: Във връзка с казаното от представителя на областния управител, искам да отбележа, че не е направен никакъв опит лицето да бъде уведомено, от тази гледна точка причината дали е същата банковата сметка или не, не би могла да бъде основателна. Факт е, че средствата не са преведени изцяло, а само част от тях. Изплатени означава, че са изплатени на правоимащите лица.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Всички пари са преведени на областен управите на област Бургас.

 

АДВОКАТ Д.: Към момента на завеждане на исковата молба не са били преведени, в тази връзка е била основателна исковата молба и поведението на ответната и заинтересованата страна е неоснователно. Сега се заявява, че сумата е преведена, като сега вече исковата молба няма правен интерес, но интереса следва да се наблюдава към момента на завеждане на молбата пред съда, каквото е и константната практика на съда. Моля, да ми предоставите евентуално срок за представяне на подробно писмено становище, в случай че клиента ми иска да допълни нещо.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля, да имате предвид, че всички необходими парични средства от заинтересованата страна са преведени , към настоящия момент на областен управител на област Бургас и са налични да бъдат преведени на правоимащите. ЗДС предвижда единствено и само да бъде направена публикация, че се започва изплащане на обезщетение, никъде не предвижда задължението, нито за Агенция пътна инфраструктура, нито за областен управител има задължението да уведомява всяко едно от тези лица. Обявяването в два местни и един национален ежедневник, се счита за такова уведомление.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: