Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1266                    от 07.07.2014г. ,            град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети юни две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Павлина Стойчева

 

при секретаря Й.Б. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 495 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас против Решение № 5/10.10.2014г., постановено по НАХД № 441/2013г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № 02-02024063/ 27.08.2013 год. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, с което е наложена на „Стройком” ЕООД с ЕИК 147017819 имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл. 416, ал. 5 във връзка чл. 413, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) за нарушение на чл. 40, във връзка с чл. 60 и чл. 16, т. 1, б. „а” от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ, бр. 37 от 04.05.2004 год.). Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. В съдебно заседание касатора не се явява и не се представлява.

Ответникът – „Стройком” ЕООД с ЕИК 147017819, със седалище и адрес на управление гр. Поморие, ул. „Проф. Стоянов” № 28, представлявано от управителя Я. Г. Б. редовно призован, не се явява, не се представлява и не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да потвърди обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

            Производството пред Районен съд - Поморие е образувано по жалба на „Стройком” ЕООД с ЕИК 147017819, със седалище и адрес на управление гр. Поморие, ул. „Проф. Стоянов” № 28, представлявано от управителя Я. Г. Б. против Наказателно постановление № 02-02024063/ 27.08.2013 год. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл. 416, ал. 5 във връзка чл. 413, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) за нарушение на чл. 40, във връзка с чл. 60 и чл. 16, т. 1, б. „а” от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При постановяване на първоинстанционния съдебен акт, състав на Поморийския районен съд е приел, че не се установяват нарушения при установяване на нарушението, при съставянето на АУАН и издаденото въз основа на него НП. По мнение на съда, словесното описание на нарушението, описано в АУАН и в НП е идентично. Независимо от това, първоинстанционния съд е приел наличието на допуснато процесуално нарушение, изразяващо се в цифровото изписване на допуснатото нарушение. Съда е установил, че в АУАН, като нарушени норми са посочени чл. 40, във връзка с чл. 60 и чл. 16, т. 1, б. „б” от Наредба № 2, докато в НП са посочени нормите на чл. 40, във връзка с чл. 60 и чл. 16, т. 1, б. „а” от Наредба № 2. В случая, първоинстанционния съд е приел, че след като в АУАН е посочена нормата на чл. 16, т. 1, б. „б”, а в НП – чл. 16, т. 1, б. „а”, това обстоятелство съставлява съществено процесуално нарушение. Във връзка с така констатираното, съда е приел, че така допуснатото несъответствие представлява съществено нарушение на процесуалните правила, което е довело до нарушаване на правото на защита на санкционираното лице, като е създало затруднение на последния да разбере вмененото му нарушение. 

Решението на Районен съд – Поморие е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

В настоящия случай, дружеството „Стройком” ЕООД е санкционирано за това, че в качеството си на работодател и строител на 09.05.2013 год. в 11.00 часа в строителен обект: Жилищни сгради, находящ се в УПИ ІІ-5075, кв. 237 гр. Поморие не е обезопасил етажни плочи на кота +11,30 м. с постоянни или временни ограждения, които да понесат съответното натоварване, с което е създадена опасност от падане на височина от обекта на хора и предмети. Като нарушена правна норма, на първо място е посочен текста на чл. 40 от Наредба № 2, съгласно който, отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.), които създават опасност за падане от височина се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здраво покритие, които да понесат съответното натоварване. Безспорно, така посочената правна норма е относима към установеното административно нарушение и правилно и законосъобразно е посочена за нарушена както в АУАН, така и в НП. Следващият нарушен, според контролния орган текст е този на чл. 60 от Наредба № 2, съгласно който работи на височина се извършват при осигурена безопасност от падане на хора или предмети чрез подходящо оборудване, колективни и/или лични предпазни средства (напр. ограждения, скелета, платформи и/или предпазни (защитни) мрежи). Анализът на установената фактическа обстановка обосновава извод за приложимост и на този посочен като нарушен текст. На следващо място, така посочените нарушени норми, контролния орган е приел, че са във връзка с чл. 16, т. 1, б. „б” (в АУАН) и т. „а”(в НП). Именно това разминаване, първоинстанционния съд е приел като съществено процесуално нарушение. Настоящият касационен състав не споделя така формирания извод на първоинстанционния районен съд. Както вече се посочи, в АУАН и в НП, правилно и законосъобразно са посочени нарушените от дружеството правни норми на чл. 40 и чл. 60 от Наредба № 2. Констатираното несъответствие не променя извода за законосъобразност на наказателното постановление и предвид нормата на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН, съгласно който наказателно постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина. В настоящият случай безспорно е установено допуснатото нарушение – санкционираното дружество, като работодател и строител не е обезопасил етажни плочи на кота +11,30 м. с постоянни или временни ограждения. Безспорно е установен и нарушителя, а с оглед обстоятелството, че в случая, нарушителя е търговско дружество, то въпроса за вината не подлежи на установяване.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно и незаконосъобразно, поради което същото следва да се отмени, а наказателното постановление следва да се потвърди.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 5/10.01.2014г. постановено по НАХД № 441/2013г. по описа на Районен съд – гр. Поморие.

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024063/27.08.2013 год. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, с което на „Стройком” ЕООД с ЕИК 147017819, със седалище и адрес на управление гр. Поморие, ул. „Проф. Стоянов” № 28, представлявано от управителя Я. Г. Б. е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл. 416, ал. 5 във връзка чл. 413, ал. 2 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 40, във връзка с чл. 60 и чл. 16, т. 1, б. „а” от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                  2.