ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              дата 22 март 2011 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 22 март 2011 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 495  по описа за 2011  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба подадена от Г.Д. *** против твърдян мълчалив отказ на началника на РДНСК Югоизточен район сектор – Бургас да се произнесе по негова молба вх. № ТП 777-00-382/26.01.2011 год., с която административният орган е бил сезиран с данни за извършено в съседен имот – ул. “Средна гора” № 8 строителство на сграда без издадено разрешение за строеж. Жалбоподателят е посочил, че собственикът на съседния имот – Христо Данов, освен че е изградил сграда, която не отговаря на законовите изисквания, но също така не е спазил изискването за строителство на калкан, като недопустимо е оставил 2 м. разстояние между неговата сграда и хотела на жалбоподателя, при боядисване на сградата си, си е позволил да боядиса и част от фасадата на хотела, колоната до входната врата на имота на Данов е била изнесена на около 18 см на самия тротоар, който е общинска публична собственост, при изграждане на входната си колона е навлязъл на територията на неговия имот, настилката в двора на съседа му била така направена, че наклонът е изцяло към имота на жалбоподателя, поради което водата навлиза в асансьорната шахта и складовите помещения на хотела. Жалбоподателят сочи, че в законоустановения срок е налице пълно и неоснователно бездействие на административния орган да се произнесе по тази негова жалба, поради което счита, че е налице мълчалив отказ, който иска да бъде отменен.

Съдът, след като прецени представените с жалбата писмени доказателства,  тези, съдържащи се в изпратената административна преписка, както и като взе предвид предмета на оспорване, очертан от жалбоподателя, намира подадената от него жалба за процесуално недопустима за разглеждане, поради следните съображения:

По подадената от жалбоподателя жалба до РДНСК Югоизточен район сектор – Бургас вх. № ТП-777-00-382/26.01.2011г., административният орган не е правно задължен да се произнесе, поради което в случая не е формиран мълчалив отказ, годен да бъде предмет на съдебен контрол за законосъобразност.

В конкретния случай, ако се приеме, че волята на жалбоподателя е да се предприемат действия по установяване на незаконен строеж и свързаните с това последици, в дискрецията на специализирания орган е да издаде заповед по реда на чл. 222 и сл. от ЗУТ, при наличие на изискуемите фактически основания, като отказът да се приложи материалния закон по искане, с което е сигнализиран, не представлява индивидуален административен акт, респ. не е налице мълчалив отказ. Отказ за издаване на индивидуален административен акт е налице, когато хипотезата на правна норма свързва с настъпването на определени факти, възникването (за администрацията) на задължение да издаде акт с определено от нормата съдържание, на основание заявено от жалбоподателя искане. Конкретно в случая - не съществува норма нито в ЗУТ, нито в друг закон, която да задължава началника на РДНСК да се произнася по искания за констатиране и евентуално премахване на незаконни строежи и да постановява заповеди в този смисъл. При упражняване на правомощията си по чл. 225 ЗУТ този орган не е обвързан от наличието или липсата на сигнал за незаконно строителство - той действува служебно. При липсата на възможност началникът на РДНСК да бъде правно задължен да издаде заповед за премахване на незаконен строеж по искане на жалбоподателя, не е налице подлежащ на обжалване отказ.

На основание изложените по-горе мотиви, поради липса на административен акт, годен да бъде предмет на съдебен контрол за законосъобразност, жалбата като процесуално недопустима, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.Д. *** против мълчалив отказ на началника на РДНСК Югоизточен район сектор – Бургас да се произнесе по негова молба вх. № ТП 777-00-382/26.01.2011 год., като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 495/11 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                СЪДИЯ: