ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2343

 

02.10.2018 г., гр. Бургас,

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, първи състав, на втори октомври две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                   Председател:  Панайот Генков

 

като разгледа докладваното от съдия Генков административно дело № 494 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на З.И.Б. *** против Заповед № 40/09.01.2018 г. на Кмета на Община Несебър, с която на основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат установения незаконен строеж „Надстройка към тераса на съществуващ апартамент“, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 51500.503.255.1.9, в поземлен имот с идентификатор 51500.503.255 по КККР на гр. Несебър, собственост на жалбоподателката и Г.А. Б..

С жалбата се иска отмяна на акта, като незаконосъобразен. Твърди се, че няма извършен състав на административно нарушение, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 151, ал. 1, т. 6 от ЗУТ не се изисква разрешение за строеж за остъкляване на балкони и лонджии. В съдебно заседание жалбоподателката  не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по оспорването – Кмет на Община Несебър се представлява в процеса от юрисконсулт Н.. Счита жалбата за неоснователна.

Заинтересованата страна – Г.А. Б. редовно уведомен, не се явява.

Делото е с даден ход по същество в съдебно заседание от 19.09.2018 г. и е обявено за решаване.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и представените по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

На 09.01.2018 г. е издадена Заповед № 40/09.01.2018 г., с която е наредено да бъде премахнат установения незаконен строеж „Надстройка към тераса на съществуващ апартамент“, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 51500.503.255 по КККР на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас, в сграда находяща се в поземлен имот с идентификатор 51500.503.255 по КККР на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, собственост на Г.А. Б. и З.И.Б. ***. Заповедта е връчена на Г. Б. и З.Б. на 27.01.2018 г., а на 13.02.2018 г. същата е оспорено пред настоящия съд.

Предвид изложеното Административен съд Бургас, намира, че жалбата е подадена от лице имащо право и интерес от направеното оспорване, тъй като е адресат на оспорената заповед, но същата е процесуално недопустима като подадена извън срока по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

В настоящия случай, жалбата срещу оспорената Заповед на Кмета на Община Несебър, е подадена в деловодството на Община Несебър на 13.02.2018 г. Заповед № 40/09.01.2018 г. на Кмета на община Несебър е връчена на жалбоподателката на 27.01.2018 г., което е видно от положения от нея подпис и собственоръчно изписване на имената му върху обратна разписка от куриер „Спиди“, приложена по делото на лист 12. Жалбата се явява подадена след изтичане на преклузивния 14 – дневен срок по чл. 214 ал. 4 от ЗУТ, който е изтекъл на 10.02.2018 г. – събота, неприсъствен ден, поради което срокът за обжалване на Заповедта изтича на 12.02.2018 г. - първия следващ присъствен ден, а жалбата е подадена на следващия ден. Не се представят доказателства същата да е подавана по пощата. С изтичането на законовоопределените срокове е погасено и правото на жалба, препредставляващо абсолютна положителна процесуална предпоставка, за която съдът е длъжен да следи служебно.  

С оглед на тези доказателства по делото, жалбата се явява процесуално недопустима, поради просрочие и следва да се остави без разглеждане с прекратяване на производството по делото, на основание чл. 159, т. 5 от АПК, като съдът няма да изследва останалите посочени основания в жалбата, относно фактическата обстановка и незаконосъобразността на оспореното решение.     

По изложените съображения и на основание чл. 159, т. 5 от АПК, съдът

           

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОТМЕНЯ хода по същество, даден в съдебно заседание на 19.09.2018 г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.И.Б. *** против Заповед № 40/09.01.2018 г. на Кмета на Община Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 494/2018 г. по описа на Административен съд – Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него.

 

                                                                                                СЪДИЯ: