О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  427                        14.03.2017г.                     град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, трети състав, на четиринадесети март през две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Съдия: Чавдар Димитров

 

като разгледа адм.д. №494 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на Дял ІІІ, Глава Х, Раздел І от АПК, във връзка с чл. 54, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

 

Образувано е по жалба на Община Бургас, чрез законния си представител – Д.Н. – Кмет на общината срещу Заповед № 18-9908/09.12.2016г., издадена от Началника на СГКК – Бургас - инж. Светла Захариева, с която е било одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрена със Заповед № РД – 18 – 9/30.01.2009г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по кадастъра, състоящо се в промяна в границите на съществуващи обекти в КККР, като в частта относно ПИ с идентификатори както следва: ***, *** и *** Общината претендира да е съсобственик и желае включването й в кадастралните регистри. В частта, по отношение на останалите имоти жалбоподателят не излага съображения за оспорването й. 

Жалбоподателите възразяват срещу оспорената заповед изцяло и молят за нейната отмяна. Навеждат доводи за допуснати нарушения на материалния закон, изразяващи се в пропуск на административния орган да впише в КК и КР като съсобственик във всеки от посочените имоти Община Бургас, предвид обстоятелството, че изменението на регулационните граници е вследствие предаване на площи от уличното платно, което по силата на Закона за общинската собственост представлява общинска сонственост.

Представят писмени доказателства. Претендират разноски.

Ответникът, Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Бургас, не взема становище по съществото на спора.

Съдът, като разгледа събраните по делото доказателства, становищата и възраженията на страните, намери за установено следното:

 

По допустимостта:

 

Оспорваното изменение касае нанасяне на промяна в границите на съществуващи обекти в КККР, относно ПИ с идентификатори както следва: ***, ***, *** ***, ***, *** и ***, извършено вследствие (претендирано от община Бургас) придаване на части от съседни имоти или части от уличното платно, респ. наличие на непълнота или грешка в КККР (според мотивите на самата заповед).

По-точно, за ПИ с идентификатори ***, *** и ***, жалбоподателят претендира съсобственически права, които не са били отразени след изменението на границите на тези имоти и увеличението на площите им, а по отношение на останалите имоти: ***, ***, *** и *** жалбоподателят дори не предявява претенции за вещни права, нито излага никакви аргументи и доказателства за наличие на такива. Всъщност писмени доказателства за правото на съсобственост на общината, в който и да е от имотите, предмет на заповедта не са представени по делото.

При така установените факти, съдът прави следните правни изводи:

Както съгласно разпоредбите на §1, т.13 ЗКИР преди изменението от 2014г. (което гласи, че „заинтересовани лица“ са собствениците и носителите на други вещни права на недвижими имоти, чиито права се засягат от изменението), така и в редакцията след изменението, (според която "заинтересовани лица" са собствениците и носителите на други вещни права върху недвижими имоти, тоест без уточнението "чиито права се засягат от изменението"), заинтересовани лица в производставата по чл.54 ЗКИР са собствениците и носителите на други вещни права върху имоти засегнати от заповедта, като преценката за наличие на това обстоятелство е конкретна за всеки отделен случай.

По настоящото дело, от наличните доказателства се установява, че в заповедта за промяна на границите и площите на имотите са отразени като собственици единствено частно-правните субекти, присъствали в КР и КК и преди спорното изменение. Общината счита това за противоречащо на материалния закон и желае отмяна на оспорената заповед изцяло.

Според настоящия съдебен състав липсва правен интерес от страна на Община Бургас за оспорване на процесната заповед, предвид следните аргументи:

Касае се за явно изразено желание за вписване на община Бургас в КР и КК на общината като съсобственик на посочените по-горе ПИ: ***, *** и ***. Правното основание за подобно вписване е разпоредбата на чл.53, ал.1 ЗКИР. Съгласно същата, „при наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи“.

Горното обстоятелство обаче не се отразява служебно от административният орган в КККР, а по инициатива на съответното заинтересовано лице – в случая Община Бургас. На следващо място, съгласно разпоредбата на чл.53а ЗКИР „измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват без издаване на заповед в случаите по чл. 52 и 53“ от Закона.

Т.е. в конкретния случай претендираното от община Бургас допълване на собственическите данни за спорните имоти, видно от горните разпоредби следва да се развие в отделно производство по заявление на Общината пред органа, в който случай заповед не се издава. Т.е., става ясно, че промяната, респ. допълването на списъка на лицата, притежаващи собственост или други ограничени вещни права не е и съобразно нормата на чл.53а ЗКИР не може да бъде предмет на оспорената заповед, издадена на основание чл.54, ал.1 и ал.4 ЗКИР. По тази причина, с атакуване на оспорената заповед и то от лице което не доказва собственическите си права за всеки от имотите предмет на заповедта, не може да бъде постигнат желания от жалбоподателя резултат. Т.е. неотразяването на община Бургас като съсобственик в КККР не е обстоятелство, което засяга жалбоподателя чрез заповедта.  В тази връзка същият не се явява заинтересовано лице в производството по чл.54 ЗКИР, тъй като не отговаря на предпоставките на §1, т.13 ЗКИР.

Надлежният ред за защита на претендираните като накърнени права на Община Бургас е чрез заявление по чл. 53а, вр. чл.53, ал.2 ЗКИР, в случай на наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право по отношение на един и същ имот.

При липса на такива документи и наличие на спор за материално право между Община Бургас и вписаните собственици на процесните имоти, той следва да бъде решен пред общите съдилища, като от изхода му че зависи това дали община Бургас ще бъде вписана в КККР и ще получи качеството на заинтересовано лице по смисъла на §1, т.13 ЗКИР, каквото към настоящия момент тя не притежава.

Що се отнася до следните 4 ПИ : ***, ***, *** и *** Община Бургас, както бе посочено по-горе, нито претендира, нито доказва собственически или други вещни права, нито обосновава искането си за отмяна на заповедта в частта по отношение на тези имоти с каквито и да било причини.

 

С оглед на изложеното, съдът намира,че оспорването е недопустимо поради липсата на право на жалба и поради това, на основание чл. 159, т.4 от АПК, жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството следва да се прекрати.

 

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Бургас, чрез законния й представител – Д.Н. – Кмет на общината срещу Заповед № 18-9908/09.12.2016г., издадена от Началника на СГКК – Бургас - инж. Светла Захариева, с която е било одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрена със Заповед № РД – 18 – 9/30.01.2009г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по кадастъра, състоящо се в промяна в границите на съществуващи обекти в КККР, а именно: ***, ***, *** ***, ***, *** и ***

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 494/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: