ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

    Номер 433              Година 11.03.2016             град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на единадесети март две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в състав:

 

                                                                               Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 494 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на „Милиани” ООД, гр.Варна, р-н Одесос, ул.“Св.Димитър Солунски“ ***, представлявано от А.Д.М. срещу решение на Общински съвет Бургас, прието по точка 40 от дневния ред на проведеното на 17.12.2015г. заседание, с което е отменено като нищожно решение № 49-16/24.03.2015г. на Общински съвет Бургас.

По делото е постъпила молба от жалбоподателя с вх.№ 2334/08.03.2016г., в която се твърди, че процесното решение е вече обжалвано от друг жалбоподател – „Комплекс“ ООД, като по жалбата е образувано адм.дело № 8/2016г. по описа на Административен съд Бургас. С молбата се прави искане да се присъедини производството по настоящото дело към адм.д. № 8/2016г. по описа на Административен съд Бургас, на основание чл.213 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

Съдът, след извършена служебна проверка установи, че адм.д. № 8/2016г. по описа на Административен съд Бургас е образувано по жалба на „Комплекс” ООД, гр.Бургас също срещу решение на Общински съвет Бургас, прието по точка 40 от дневния ред на проведеното на 17.12.2015г. заседание.

Съгласно чл.213 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. В случая между двете дела безспорно има връзка, тъй като и с двете  жалби по повод на които са образувани производствата се оспорва едно и също решение. Ето защо, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а жалбата да бъде съединена за общо разглеждане с жалбата по повод на която е образувано адм.д.№ 8/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

Настоящото определение не подлежи на обжалване, като непреграждащо пътя на защита на жалбоподателя и поради липса на законова възможност за инстанционен контрол.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, Х състав:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЪЕДИНЯВА административно дело № 494/2016г. с административно дело № 8/2016г. по описа на Административен съд Бургас, за общо разглеждане на постъпилите жалби срещу решение на Общински съвет Бургас, прието по точка 40 от дневния ред на проведеното на 17.12.2015г. заседание

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 494/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: