ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 01.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав

На първи юни                                                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Г.Ф.    

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер   494  по описа за 2015 година.

На именното повикване в 13:24 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Фондация „БЛУЛИНК”, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.А.Д., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Регионална инспекция околната среда и водите гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К., представя днес пълномощно.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БСПФ ПРОДЖЕКТ 1” ЕАД, нередовно уведомен, представител не се явява. За тази страна съдът констатира, че за днешното съдебно заседание е разпоредено уведомяване по реда на чл.47, ал.1 от ГПК, като към настоящият момент по делото не е постъпило съобщението на длъжностното лице по призоваванията, от което да е видно извършената процедура за уведомяване по реда на чл.47, ал.1 от ГПК.

        

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Ч..

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба-становище, с вх. № 5069 от 29.5.2015г., от адвокат А.К., пълномощник на жалбоподателя Фондация Блулинк”, видно от която уведомява съда, че е възпрепятстван да се яви в днешно съдебно заседание, но не възразява по хода на делото. Представя допълнителни писмени доказателства, които е описал в опис.

 

Съдът ВРЪЧИ препис от допълнително постъпилите доказателства на юрисконсулт К..

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба, вх. № 5003 от 28.5.2015г.,  от Д.Ц., изпълнителен директор на „ПРОДЖЕКТ 1 ЕАД, заинтересована страна,  видно от която уведомява съда, че е узнала за образуваното съдебно производство на 27.05.2015г., поради което за нея е налице обективна невъзможност за днешно съдебно заседание да организира защитата си по делото, в т.ч.  да ангажира адвокат, поради което иска делото да бъде отложено за друга дата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Ч. – Считам,че нередовното призоваване на заинтересованата страна се явява пречка по хода на делото, поради което моля да не се дава ход в днешно съдебно заседание.

 

Съдът, като съобрази нередовното призоваване на заинтересованата страна, намира, че са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА същото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 26 октомври 2015 година от 14:00 часа, за която дата и час двамата жалбоподатели, ответника и Окръжна прокуратура – Бургас да се считат за редовно уведомени от днес. Да се призове заинтересованата страна „БСПФ ПРОДЖЕКТ 1” ЕАД.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:31 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: