ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 10.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен  състав       

На десети септември                                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 494 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Мебел Стил” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице А.К.А..

 

АДВОКАТ М.: Считам, че няма пречки да бъде даден ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-счетоводна експертиза на вещото лице А.А. от 02.09.2014година.

 

СТРАНИТЕ: Получили сме препис от заключението на вещото лице. Да се изслуша в днешното съдебно заседание вещото лице.

 

Съдът преминава към изслушване на заключението, като снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

А.К.А. – 53 години, български гражданин, женен, висше образование, неосъждан, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Изчерпателно е отговорено на поставените въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: В заключението на стр.5 по първи въпрос, където сте записали, че по нито едно от спорните фактури няма извършено плащане и платежни нареждания за банкови преводи, имате предвид, че няма осчетоводени такива ли? Какво имате предвид под няма извършени плащания?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Имам предвид, че няма извършени плащания. След като проверих в счетоводството на „Мебел стил” хронология на сметка 501, видях, че няма банкови извлечения, няма извършени операции в сметка 401, въобще по всички възможни способи съм проверил и видял, че няма извършени плащания. Ако има извършено плащане, следва да бъде осчетоводено съгласно принципа на двойното счетоводство. Няма заведени счетоводно  стоки по спорните фактури.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Искам да изясня, дали има плащания, а не ми стана ясно от отговора, а това е спорният предмет по делото, а вещото лице би могло да каже дали е видяло осчетоводени такива и дали има осчетоводени такива стоки.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Няма осчетоводен никакъв документ по спорните фактури, нито относно плащане,  нито разпореждане влагане в производство, няма нищо.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма отразени такива плащания в счетоводството, така ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Точно това съм имал предвид в заключението си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице, но оспорвам експертизата. Считам, че не следва да бъде кредитирано заключението в т. 3, тъй като считам, че вещото лице е формирало правен извод - дали жалбоподателя е получил и заплатил съответните доставки е от компетентността на съда да отговори по събраните доказателства. По първите две точки от заключението, същите не установяват нови факти, тези моменти не са спорни. С ревизионния доклад се установява, че няма извършени такива плащания.

 

АДВОКАТ М.: Самия административен орган не е установил, че има плащания по б. път и очевидно такова няма и съобразно заключението на вещото лице.

Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице А. е изпълнил поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице А. с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лева, платими от внесения на 28.05.2014година депозит (л.538).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

           

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, като писмени доказателства по делото.

 

АДВОКАТ М.: Нямам искания относно доказателствата и предвид обстоятелството, че спорът не може да се реши извънсъдебно, моля да се приключи делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да соча други доказателства и нямам искане за повторна експертиза. Моля да се приключи делото.

 

 

Съдът намира делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ М.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите жалбата и отмените обжалвания ревизионен акт като неправилен и незаконосъобразен.

В хода на делото от събраните доказателства по безспорен начин се доказа, че не е налице наличието на доставка по смисъла на закона за ЗДДС, поради което извършеното с ревизионния акт доначисляване на данък е неправилно и незаконосъобразно. Считаме, че сме провели доказването си. Моля в тази насока вземете предвид съображенията изложени в жалбата.

В случай, че уважите жалбата, моля да присъдите направените от жалбоподателя разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля почитаемия съд, да постанови решение, с което отхвърли жалбата като неоснователна.

От събраните по делото доказателства се установява, че жалбоподателят не е осчетоводил получените от неговите доставчици фактури посочени в ревизионния акт. В хода на ревизионното производство са извършени насрещни проверки на тези доставчици и е установено, че процесните стоки с оглед тяхното естество, а именно параметри, бройки са доставени на жалбоподателя след  предварителна заявка от него. Част от доставките са извършени чрез наложен платеж, за което са представени документи за плащане по делото. Като доказателство в ревизията се събрани, както фактури представени от доставчиците, разпечатки от месечни отчети, както ѝ свидетелства за регистрация на МПС на доставчиците, с които е извършен процесния транспорт на описаните стоки. Констатациите на органа по приходите не бяха оборени в настоящото производство, включително и в днешното съдебно заседание. От изслушаното и прието заключение на вещото лице в днешното съдебно заседание не се установяват нови факти и обстоятелства, както заявих и преди това не е спорно, че процесните фактури не са осчетоводени от жалбоподателя.  Заключението по т. 3 не следва да се кредитира, тъй като представлява правен извод и по законосъобразността на определения данък следва да се произнесе съдът.

С оглед изложеното до тук, моля да постановите решение, с което потвърдите обжалвания ревизионен акт, в частта потвърден с решение на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

Уточнявам, че ревизията е по реда на чл.122 от ДОПК, тъй като е прието, че има укрити приходи от страна на жалбоподателя.

Моля за решение в тази насока и присъждане на юрисконсултско възнаграждение съгласно Наредбата за минималното адвокатско възнаграждение.

АДВОКАТ М.: Предмет на спора не е това, че фактурите не са осчетоводени, нито че не са получени, предмет е, че въобще има облагаеми доставки, които да предполагат начисляване на ДДС. Ние твърдим, че по тези фактури от въпросните доставчици няма извършени реални доставки и не сме страна по тези фактури. Доставката по ЗДДС има две страни - доставчик и получател, и представлява прехвърляне на правото на собственост или друго вещно право върху стоката, фактическото предоставяне на стока по договор, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху нея по договорена от страните или определена по силата на Закона престация. Ние твърдим, че нямаме качеството на получател по тези доставки, тъй като фактурите не са подписани от жалбоподателя и второ ние твърдим, че няма извършено и плащане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Както каза процесуалният представител на жалбоподателя, констатациите в ревизионния акт са за липса на осчетоводяване, но има достатъчно събрани в хода на ревизионното производство доказателства, че е налице реална доставка и получаване на стоката. За единият от доставчиците плащането за доставката е станало чрез наложен платеж, чрез оператор, който от купувача е дал на доставчика. За част от фактурите за едния доставчик са налични товарителници, които са подписани от управителя и подпечатани с печата на дружеството-жалбоподател. Изследвани са документи, които установяват реалното прехвърляне на стоката и получаването при жалбоподателя. Всеки сам определя какви счетоводни документи ще съставя, но доставки има, които не са осчетоводени, за това органът по приходите е приел, че има укриване и извършена ревизията по специалния ред.

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.54часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: