ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 20.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХІІ-ти административен състав

На двадесети май                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 494 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 13:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Мебел Стил” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат В.Г.Р. от Адвокатска колегия Бургас, с пълномощно от днес.

АДВОКАТ Р.: Моля съобщенията до доверителя ми да се изпращат чрез мен на адрес: гр. ***.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., която представя пълномощно.

 

АДВОКАТ Р.: Считам че няма пречки да бъде даден ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Мебел Стил” ЕООД против ревизионен акт № 021301904/17.10.2013 година, издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, частично потвърден с решение №13/20.01.2014 година на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, с която са определени задължения по ЗДДС и ЗКПО.

С жалбата се иска допускане на съдебно-графологична и съдебно-счетоводна експертизи, с въпроси формулирани в нарочна писмена молба, приложена към жалбата.

Съгласно указания на съда, жалбоподателят с молба вх. № 2629/04.04.2014 година се е отказал от съдебно-графологичната експертиза и е поставил допълнителен въпрос към съдебно-счетоводната експертиза.

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам жалбата и доказателственото искане, с изключение на искането за графологична експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Моля да приемете представените с административната преписка доказателства.

По отношение искането за допускане и изслушване на съдебно-счетоводна експертиза предоставям на съда. Ще коментирам експертизата по същество.

Запозната съм с всички представени от жалбоподателя писмени доказателства, които се намират в кориците на делото.

 

С оглед заявеното от представителите на страните по доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите, поставени в нарочна писмена молба, приложена към жалбата от жалбоподателя, и допълните въпроси, поставени в молба от 04.04.2014 г. – л. 530 на делото.

 ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер на 500 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответният платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по допуснатата експертиза А.К.А., който да бъде призован след представяне на доказателство за изцяло внесения депозит.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при непредставяне в срок на доказателства за платен депозит по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, съдът ще приеме, че страната създава пречки за събиране на допуснатото доказателство, с правните последици съгласно чл. 161 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, като съдът може да приеме, че оспорения административен акт, предмет на настоящото производство, отразява реалните факти, изложени в обстоятелствената му част, послужила за мотивиране на деспозитива на оспорения ревизионен акт № 021301904/17.10.2013 година.

АДВОКАТ Р.: Към момента нямаме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 10.09.2014 година от 14:00 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

В призовката до вещото лице да се отрази, че следва да бъде спазен срокът за представяне на заключението по делото в съда 7-дни преди датата на съдебното заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.47 часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: