ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

            548                                11.03.2012г.                        град Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на единадесети март, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                                                            ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                                                

при секретар:                 и с участието на прокурор:                    изслуша докладваното от съдия Ч. ДИМИТРОВ КНАХД № 494/2013г. и за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.229, ал.1, т.1 и сл. от АПК.

         Частният жалбоподател „Трите Брези” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Косовец, общ. Поморие, чрез Управителя А.С.А., чрез представител по пълномощие адвокат М.О., е оспорил Определение от 05.02.2013г. по НАХД №4938/2013г. на районен съд гр. Бургас, с което е прекратено съдебното производство по делото, образувано по жалба на частния жалбоподател срещу НП №43225-О-0014489/19.04.2012г. на Директор на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП, гр. Бургас. В частната жалба се твърди, че определението е неправилно и иска от съда да го отмени, като върне делото на районния съд за продължаване на съдопроизводството по жалбата.

            Административен съд гр. Бургас, като взе предвид направените с частната жалба възражения, и след като се запозна с доказателствата събрани пред районния съд намира следното:

            Производството пред районния съд е прекратено, тъй като съдебният състав е приел, че жалбата е просрочена. По делото е представено известие за доставяне, с изписано име “А.С.”, положени инициали и подпис, както и с отразена дата на връчване 29.11.2012г. От така представеното доказателство първоинстанционният съдебен състав е направил извод за надлежно извършено връчване на НП №43225-О-0014489 от 19.04.2012г. на Директора на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП Бургас, в деня следващ отразения в известието за доставяне – 30.11.2012г., която дата е отразена на печата на куриера, удостоверяваща връчване на известието.

В самото НП е отразен като срок за обжалване на НП законният 7-дневен такъв, който според първоинстанционния съдебен състав е изтекъл на 07.12.2012г., петък, докато  жалбата, сезирала районния съд, видно от вх. № ИТ – 00 – 17421 е подадена на 10.12.2012г., като по делото не са представени доказателства - плик с пощенско клеймо или друг документ, удостоверяващ изпращането на жалбата до съда по този допустим способ в по-ранен от отразения на входящия номер ден. Като е взел предвид така установените обстоятелства, БРС е приел жалбата за просрочена с три дни, поради което е прекратил производството по делото.

            Така постановеното определение се оспорва в настоящото производство от частния жалбоподател с доводите, че той не е положил подписа на известието за доставяне от името на санкционираното юридическо лице, че подписът се отличава значително от собствения му такъв, както и че за получател са посочени имената на лице различно от законния представител на дружеството жалбоподател, доколкото неговите имена са А.С.А., а не изписаните А.С..

            Като взе предвид изложените доводи, настоящият съдебен състав намира жалбата за допустима, като подадена в срок и от надлежен представител на дружеството-жалбоподател. Разгледана по същество, жалбата се явява основателна по следните съображения:

            Оспореното определение е постановено в открито съдебно заседание на 05.02.2013г. В същото представител на жалбоподателя не е присъствал. Съдебният състав е възприел възражението за просрочие на процесуалния представител на АНО, като е кредитирал удостоверението за доставяне, без да предостави възможност на жалбоподателя за становище по същото възражение. Пред касационната инстанция за пръв път се излагат доводи за неавтентичност на положения върху известието подпис. Това обстоятелство напрактика не би могло да бъде проверено с допустимите от закона доказателствени средства на касационната инстанция. От друга страна няма спор, че като законен представител на дружеството-жалбоподател е посочено лице с различно от бащиното име на жалбоподателя, а подписът положен на известието за доставяне значително се различава от този, положен лично от същото лице върху АУАН. Не на последно място, следва да бъде отчетено и това, че положеният в същото известие подпис за получател е съпроводен с инициали И.П или И.Ш които разколебават авторството на подписа в лицето на А.С.. В случай, че подписът е бил положен от друго физическо лице, отразено е следвало да бъде и качеството, в което именно на него му бива връчено спорното НП, а това не е сторено от куриера.

            Като не е взел предвид тези обстоятелства, първоинстанционният съд практически е ограничил правото на защита и обжалване на дружеството-жалбоподател, поради което прекратителното определение се явява неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено, а преписката върната за разглеждането й по същество от първоинстанционния съд.

            Воден от горното и на основание чл.229, ал.1, т.1, вр. чл.235, ал.1 АПК, Административен съд гр.Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОТМЕНЯ Определение от 05.02.2013г. по НАХД №4938/2013г. на районен съд гр. Бургас, с което е прекратено съдебното производство по Н.А.Х.Д. №4938/2012г. по описа на Районен съд Бургас.

 

            Връща делото на Районен съд Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

            Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: