ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и трети април                       две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 493 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:31 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.К.Х., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ М.Ч. – началник група в Районно управление – гр. Средец при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

На повторното именно повикване в 15:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.К. Х., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ М.Ч. – началник група в Районно управление – гр. Средец при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата Т.К.Х. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0269-000214/27.12.2017 г., издадена от М.Ч. – началник група в Районно управление – гр. Средец при ОД на МВР – гр. Бургас, с която на жалбоподателката Х. е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т.2А ЗДвП – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от 6 (шест) месеца, като са отнети 2 броя регистрационни табели с рег. № У 6867 АН и свидетелство за регистрация на моторно превозно средство № 008193781, с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна и правилна.

 

СЪДЪТ констатира, че в представената по делото административна преписка по издаване на заповедта не се съдържат доказателства, удостоверяващи компетентността на органа, издал оспорваната заповед, а за това обстоятелство съдът следи служебно. Това налага даване на указания на ответника за представяне на доказателства в определен срок.

Воден от горното по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед.

УКАЗВА на ответника задължението и му ПРЕДОСТАВЯ възможност в 20-дневен срок, считано от съобщаването, да представи по делото в заверен препис доказателства, удостоверяващи правомощието му да издаде заповед за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, буква „Д” от ЗДвП.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.06.2018 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните се са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК

Препис-извлечение от съдебния протокол с указанията на съда да се изпрати на ответника за сведение и изпълнение в указания срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: