О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№328                             01.03.2017 година                                            гр.Бургас

 

 

Административен съд - Бургас                                                                                       VІІ състав

на първи март                                                                   две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 493 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано във връзка с писмо изх.№ 20-9255/23.02.2017г. на началника на СГКК-Бургас, с което е изпратена административната преписка, изискана от Административен съд – Бургас по адм.д.№ 360/2017г.

Съдът, след като извърши служебна проверка на делото, приложената административна преписка и адм.д.№ 360/2017г., установи, че производството по последното е оставено без движение с указания за отстраняване нередовности на жалбата, както и с указания към началника на СГКК-Бургас да представи своя заповед № 17-29/27.01.2017г. и преписката по издаването й.

Именно в изпълнение на последното указание е било изпратено писмо изх.№ 20-9255/23.02.2017г. на началника на СГКК-Бургас с приложената преписка по него, но същата неправилно е счетена за ново дело и е образувана като такова – адм.д.№ 493/2017г. Грешката е възникнала поради подреждането веднага след заповед № 17-29/27.01.2017г., на жалба от М.И.К., Х.Н.К., Н.Н.К., Н.М.Д., М.М.А. (които са жалбоподатели и по адм.д.№ 360/2017г.), която обаче е насочена до АГКК и има различен предмет от оспорването на административен акт.

Съгласно разпоредбата на чл.213 от ГПК, вр. чл.144 от АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. Поради липсата на специално правило за това за това към кое от двете дела в подобна хипотеза трябва да се извърши присъединяването, следва да намери приложение разпоредбата на чл.126, ал.1 от ГПК и по-късно образуваното дело да бъде присъединено към по-рано образуваното – това с по-малкия пореден номер и производството да продължи по този номер – в случая адм.д.№ 360/2017г.

За целите на деловодната организация в съда, следва да бъде постановено прекратяване на производството по настоящото дело, но поради това че производството продължава под номера на делото към което се присъединява настоящото дело, то не е налице преграждане на по-нататъшното развитие на производството. Същевременно не е предвидена изрична възможност за обжалване на определението за присъединяване и по аргумент за обратното от чл.229, ал.1, т.1 и 2 АПК, настоящото определение не подлежи на самостоятелен инстанционен контрол.

Водим от горното и на основание чл.213 ГПК, вр. чл.144 АПК, Административен съд - Бургас, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д.№ 493/2017г. по описа на Административен съд -Бургас към адм.д.№ 360/2017г. на Административен съд Бургас, за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение по тях.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 493/2017г. по описа на Административен съд - Бургас

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на жалбоподателите и на ответника.

 

 

 

 

 

                                                                           СЪДИЯ :