Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   749/19.04.2016      град Бургас

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на четиринадесети април две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ:   1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

           2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря С.А. и прокурора Георги Дуков като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 493 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Комисия за защита на потребителите – регионална дирекция – гр.Бургас против решение №20/28.01.2016г., постановено по НАХД №399/2015г. по описа на Районен съд – гр.Карнобат, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление №36867/15.09.2015г. и наложената на ЕТ „Н.А. – Карнобат 2012“ имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите за нарушение на чл.127, ал.2 от същия закон. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът - ЕТ „Н.А. – Карнобат 2012“ се представлява в процеса от адвокат В., която пледира за отхвърляне на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество, касационната жалба е основателна.

От фактическа страна по делото е установено, че на 18.05.2015г. е съставен акт за установяване на административно нарушение против ЕТ „Н.А. – Карнобат 2012“ за това, че не поддържа регистър за предявени рекламации от потребители към момента на проверката. Деянието на едноличния търговец е квалифицирано като нарушение на чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите и въз основа на акта е издадено наказателно постановление №36867/15.09.2015г., с което му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Постановлението е обжалвано пред Районен съд – Карнобат, който е обсъдил представения по делото доказателствен материал и възраженията на страните и е отменил наложената санкция, приемайки, че липсват категорични и достатъчни доказателства за извършено от ЕТ „Н.А. – Карнобат 2012“ нарушение.

Решението е правилно.

Съгласно разпоредбата на чл.127, ал.2 от ЗЗП търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации. Нарушението по чл.127, ал.2 е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл. 222 от ЗЗП – имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 лева до 3 000 лева. В настоящия случай отговорността на ответника по касация е ангажирана за това, че не поддържа регистър за предявени рекламации на потребители към момента на проверката – 18.05.2015г. Изложените в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление фактически данни са опровергани в хода на проведеното пред районния съд съдебно следствие. Регистърът за рекламациите е представен по делото, а изводът на първоинстанционният съд, че същият не се съхранява непременно в търговския обект е правилен и обоснован. По изложените съображения, касационната жалба се явява неоснователна и трябва да се остави без уважение.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №20/28.01.2016г., постановено по НАХД № 399/2015г. по описа на Районен съд – гр.Карнобат.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: