ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 15.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав

На петнадесети юни                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Г.Ф.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер  493   по описа за 2015 година.

На именното повикване в 13:55 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.И.П., редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Строителство” при Община Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Р., която представя днес пълномощно по делото.  

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Да се даде ход на делото.

 

 

Съдът, след като не намира пречки по хода на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Оспорваме депозираната жалба като неоснователна.

Представям заповед за материална компетентност на административния орган. Нямам други доказателствени искания.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка издаването на обжалваната заповед, както и представената в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника заповед № 2997/04.11.2014г. издадена от кмета на Община Бургас за материална компетентност на административния орган.

 

С оглед изясняване на правнозначимите за решаване на делото факти, съдът намира за необходимо назначаването на съдебно-техническа експертиза, поради което и на основание чл.171, ал.2, изр. второ от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с представените по делото доказателства, а при необходимост и с такива съхранявани в администрацията на Община Бургас, както и след като извърши оглед на място на процесните имоти, да отговори на въпросите: В кой или в кои поземлени имоти фактически е разположена процесната ограда? За целта да се изготви скица, върху която да се онагледи съществуващото фактическото местоположение, както и да се отразят и границите на засегнатите от строителството имоти.

Експертизата да се изготви от вещото лице М.Г., при депозит в размер на 200 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от уведомяването. 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 09.11.2015г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: