ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 15.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети април                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 493 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С.Д., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

За ОТВЕТНИКА директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

Съдът докладва ПОСТЪПИЛА молба вх.№2865/11.04.2014година от жалбоподателя Д., с искане да се даде ход на делото в съдебно заседание в негово отсъствие. В същата заявява, че поддържа жалбата и направеното оспорване на договор от 16.02.2006година, като във връзка с оспорването моли да се допусне съдебно-графологична експертиза, както и да бъде допуснат до разпит един свидетел в следващото съдебно заседание, а именно М.Д.А.. Към молбата е приложено адвокатско пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на С.С.Д. против Ревизионен акт №201301371/18.09.2013година на старши инспектор по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с решение № 29/07.07.2014 година на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата. Нямам възражения за назначаване на съдебно-графологична експертиза.

Възразявам относно допускането до разпит на свидетел, като противоречащо на чл.164 от ГПК, тъй като за доказване на договори над 5000 лева не се допускат свидетелски показания.

Ще се ползваме от оспорения договор.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

На основание чл.193 от ГПК ОТКРИВА производство по оспорване на договор за заем от 16.02.2006година, находящ се на лист 144 от делото.

 

На основание чл.193, ал.3 от ГПК УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест.

 

ДОПУСКА съдебно-графологична експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите, поставени от жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 150 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването по сметка на Административен съд гр.Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответния платежен документ.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ще бъде определено след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

ДОПУСКА при условията на довеждане искания от жалбоподател свидетел М.Д.А., който да бъде разпитан в следващото съдебно заседание.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай че не бъде доведен в следващото съдебно заседание допуснатият свидетел, определението за допускането му ще бъде отменено.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи липсващите от преписката доказателства, а именно справка - приложение №7, находяща се на лист 41 до 42 от делото, която не е в цялост, както и всички други доказателства, които не са представени по преписката.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.06.2014 г.  от 11.20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателство за внесен депозит

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: