О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр.Бургас, №  838/12.04.2013г.

 

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на осми април, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                 ПАВЛИНА ЕНЧЕВА

 

изслуша докладваното от съдия ЛАЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 493/2013 г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по частна жалба на „Трите брези” ЕООД, ЕИК 102994041, подадена чрез представител по пълномощие адвокат М.О., против определение №172/05.02.2013г. постановено по АНД №4925/2012г. по описа на Районен съд Бургас. С обжалваното определение районният съд е прекратил производството по делото и е оставил без разглеждане жалбата на настоящия частен жалбоподател против наказателно постановление №43226-О-0014491/19.04.2012г. издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП Бургас. Районният съд е приел, че жалбата е просрочена, защото наказателното постановление е съобщено на 29.11.2012г., а жалбата е подадена на 11.12.2012г.

            В частната жалба се твърди, че известието за доставяне, което сочи датата на връчване на наказателното постановление не е връчено на законния представител на дружеството – А.С.А., а на друго лице, чието име в известието за доставяне е записано като А.С.. Освен това се твърди, че подписа поставен на известието за доставяне се отличава от подписа, поставен от законния представител на дружеството А.С. на акта за установяване на нарушение, при връчването му. С частната жалба е представено извлечение от Търговския регистър, в което като управител на дружеството е записан А.С.А.. Частният жалбоподател твърди, че наказателното постановление не му е връчено, а в тежест на наказващия орган е да докаже датата на надлежно връчване на наказателното постановление. С тези възражения иска определението за прекратяване на производството постановено от Районен съд Бургас да бъде отменено и да бъде върнато делото на първата инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия.

            Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

            Частната жалба е подадена в срок, от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

В Търговския регистър търговецът е вписан с управител А.С.А.. При връчване на АУАН същото лице се е подписало като А.С.А.. Прави впечатление, че наказващия орган е сгрешил второто име на управителя, като навсякъде в акта и в наказателното постановление, същият е посочен като А.С.А. и по този начин е адресирано и известието за доставяне. То е прието обаче от лице, подписало се като А.С., каквото не е името на управителя и подписът положен от това лице на известието за доставяне очевидно се различава от подписа положен от А.С. на АУАН, който удостоверява връчването на последния.

Съгласно чл.180, ал.5 от НПК, приложим съобразно препращащата разпоредба на чл.84 от ЗАНН, на учреждение или юридическо лице връчването става срещу подпис на длъжностно лице, натоварено да поема книжата.

            С оглед тези факти и предвид нормираното от приложимата разпоредба на НПК следва да се приеме, че връчването на наказателното постановление не е извършено надлежно, защото не може да се установи, а това е в тежест действително на наказващия орган да докаже, на кое лице е извършвано връчването и дали то по смисъла на чл.180, ал.5 от НПК е лице, натоварено да поема книжа на търговското дружество. По тези съображения определението за прекратяване следва да бъде отменено, а делото върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводството по него.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.235 и чл.221, ал.2 от АПК във вр. с чл.236 от АПК, Административен съд – гр. Бургас

               

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОТМЕНЯ определение №172/05.02.2013г. постановено по АНД №4925/2012г. по описа на Районен съд Бургас, с което е прекратено съдебното производство.

            ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводството.

            Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: