О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  955

 

гр.Бургас  15.03.2010г.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, в закрито заседание на петнадесети март две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                                                                                                   СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                        

като разгледа адм.д.№ 493 по описа на Административен съд-Бургас за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

                       

Производството е по реда на чл.157 ал.4 от ДОПК.

Образувано е по молба на “Хидро Тех Строй”ООД гр.Сливен, с която иска да бъде спряно предварителното изпълнение на РА №200800282-1/18.03.2009г. издаден от ст.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Сливен, в частта, в която е потвърден с решение № РД-10-116/25.05.2009г. на директора на Дирекция „ОУИ” гр.Бургас при ЦУ на НАП до постановяване на окончателен съдебен акт. Към искането е приложено заверено копие от Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ К-С-5435/19.11.2009г. изд. от ст.публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Сливен.  

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, след като взе предвид наведените в искането доводи и като съобрази приложените писмени доказателства, намира следното:

            Гореописаният ревизионен акт е оспорен по съдебен ред, като по жалбата е образувано адм.д. № 835/09г. на АСБ. С него са установени дължими от жалбоподателя задължения за данък добавена стойност в размер на 487 731,75  лв., от които 413 000 лв  главница и 74731,75 лв. лихви и за корпоративен данък за периода 2007г. в размер на 6652,49 лв. главница и 1293,59 лв. лихви. Общо определените в РА задължения са в размер на 495 677,83 лева. Акта е оспорен по административен ред пред директора на Дирекция “ОУИ” на ЦУ на НАП гр.Бургас. С решение № РД-10-102/07.05.2009г. последния е потвърдил  ревизионния акт в частта относно задължения за данък добавена стойност в размер на 16 278,64 лв. общо и установените по ЗКПО за 2007г. задължения в размер общо на 7 946,08 лв. и е отменил ревизионният акт, като е върнал преписката за нова ревизия, в частта относно задължения за данък добавена стойност в размер на 471 453,11 лв. за периода 01.12.2007г.-31.12.2007г.

            Съгласно разпоредбата на чл.157, ал.2, изр. посл. от ДОПК, искане за спиране на изпълнението може да се прави само за частта от ревизионния акт, която е обжалвана пред съда. Следователно, за да е допустимо за разглеждане подадено до административния съд искане за спиране на изпълнението на един ревизионен акт, то същото се предпоставя от валидно и допустимо обжалване на същия акт. Жалбата срещу процесният ревизионен акт е подадена в срока по чл.156, ал.1 от ДОПК, редовна е с оглед на изискванията на чл.149 от ДОПК, поради което направеното искане е процесуално допустимо. Разгледано по същество, искането е основателно.

Съгласно чл.157, ал.3, изр.1 от ДОПК, към искането се прилагат доказателства за направеното обезпечение в размера на главницата и лихвите, а когато не е наложено обезпечение, искането трябва да съдържа предложение за обезпечение в същия размер. По делото заедно с молбата за спиране на изпълнението на ревизионния акт е представено постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки, на основание чл.195, ал.1 от ДОПК, с изх.№ К-С-5435/19.11.2009г. изд. от ст.публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Сливен. Видно от това доказателство, с цел обезпечаване на задължения на жалбоподателят, произтичащи от РА №200800282-1/18.03.2009г. издаден от ст.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Сливен, са наложени предварителни обезпечения по чл.195 от ДОПК запор върху движими вещи, собственост на дружеството, като размерът на обезпечението е 60 000 лв.            

Общият размер на задължението, установено с РА в обжалваната пред съда част, в това число и размера на лихвите върху определените с РА главници е 24224,72 лв. Общата стойност на активите, върху които са наложени обезпечения по балансова стойност, е в размер на 60 000 лв. При преценка размера на задължението, като сбор от главница и лихви, изчислени до посочената в РА дата, както и размера на стойността на наложените обезпечения, съгласно чл.195, ал.6, пр.1 от ДОПК, съдът счита, че наложеното обезпечение покрива определените с РА задължения, които се обжалват, съгласно чл.157, ал.2, пр.2 от ДОПК.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че са налице основанията за спиране предварителното изпълнение на ревизионен акт №200800282-1/18.03.2009г. издаден от ст.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Сливен, в оспорената му част, до приключване на производството по обжалването му, поради което и на основание чл.157 ал.4 от ДОПК

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на РА №200800282-1/18.03.2009г. издаден от ст.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Сливен, в частта, в която е потвърден с решение № РД-10-116/25.05.2009г. на директора на Дирекция „ОУИ” гр.Бургас при ЦУ на НАП.

Определението може да се обжалва в седем дневен срок от съобщаването пред ВАС на РБ.

 

 

СЪДИЯ: