Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №  1000   / 18.05.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на деветнадесети април през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                               ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                   ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар Стоянка Атанасова, като изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 492/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, гр. София 1784, р-н Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115и, е оспорил решение № 121/25.01.2018г. постановено по АНД № 5422/2017г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 43179/25.08.2017г. на директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите”. В касационната жалба се твърди, че решението на Районен съд Бургас е неправилно и се иска неговата отмяна.

С наказателното постановление на касатора за нарушение на чл.113, ал.1 във вр. с чл.113, ал.2 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), на основание чл.222а от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовано не изпращат представители и не изразяват становище.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна и предлага оспореното решение да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Отговорността на касатора е ангажирана за това, че не е привел потребителска стока - мобилен телефон марка – Моtorola, модел Moto X Force в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяване на рекламацията от потребителя.

При извършена проверка от служители на Комисия за защита на потребителите – Бургас на 13.06.2017г. в магазин 5103 на „Виваком“, гр.Бургас, ул.“Янко Комитов“ №6 е установено, че на 04.05.2016г. потребителят П.Х.А. закупил мобилен телефон марка – Моtorola, модел Moto X Force.

Ha 26.04.2017г. потребителят предявил първа рекламация под №5103157839, поради това, че стъклото е отлепено в горната част, не е протектор (л.44). На 29.04.2017г. сервизът на търговеца е изразил становище, че устройството е с разлепен протектор и ако клиентът желае смяна цената е 31,58 лв.

На 06.05.2017г. потребителят завел втора рекламация под №5103157839_1, със същото оплакване -  „Стъклото е отлепено в горната част. Не е протектор”. Обслужващият сервиз е изразил същото становище, че не се касае за стъкло, а за протектор.

Административнонаказващият орган е приел, че търговецът е бил длъжен да приведе стоката в съответствие с договора за продажба, като същият на 07.06.2017г. извършил нарушение по чл.113, ал.1 във връзка с чл.113, ал.2 от ЗЗП.

За да постанови оспореното решение районния съд е събрал и приобщил към делото по надлежния процесуален ред относимите писмени и гласни доказателства, представени съответно с административнонаказателната преписка и в хода на съдебното производство. Решението е постановено от фактическа страна въз основа на събраните доказателства, като съдът е изпълнил задължението си, разглеждайки делото по същество, да установи дали е извършено нарушение, което в хода на съдебното производство е приел за доказано по несъмнен начин, и обстоятелствата, при които е осъществено.

При проверката за съответствие на решението с материалния закон, настоящият състав намира, че въз основа на установената по делото фактическа обстановка, районният съд е направил правилни и законосъобразни изводи, които напълно се споделят от касационната инстанция. Правните доводи кореспондират с доказателствения материал, като решението е постановено при обсъждане на релевантните за това доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност. Фактите по делото са установени въз основа на надлежно събрани по реда на НПК писмени и гласни доказателства, които правилно са преценени от решаващия съд.

Неоснователен е доводът на касатора, че в конкретния случай не е налице непривеждане на стоката в съответствие с договора за продажба.

От събраните доказателства се установява, че този модел телефони има фабрично вграден протектор, който е част от стоката по смисъла на ЗЗП. За това задължението вменено с разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗЗП, не е изпълнено в срока визиран в закона, доколкото не се установява, че рекламираната стока е приведена в съответствие с договора, т.е. във вида и техническото състояние, каквото стоката е притежавала към деня на продажбата.

Обосновано както наказващият орган, така и районният съд са приели, че предявената от потребителя рекламация не е била удовлетворена в едномесечния срок по чл.113, ал.2 от ЗЗП, доколкото няма данни търговецът да е привел телефона в съответствие с договора за продажба, т.е. да е поправил за своя сметка дефектиралата част.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 121/25.01.2018г. постановено по АНД № 5422/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: