О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

370

 

гр. Бургас, 07. 03. 2017г.

 

Административен съд Бургас, ХХІ-ви състав, в закрито заседание на седми март през две хиляди и седемнадесета година, в следния състав:

 

Председател: Любомир Луканов

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 492 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.124б, ал.3 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

Образувано е по жалба от „Тера Винис“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, бул. „Братя Миладинови“, ***, представлявано от управителя Г.С.Ж. против допуснато по закон предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ЗМ-1000-66 от 02.02.2017г. издадена от началника на Митница Бургас, с която, на основание чл.22 от ЗАНН, във вр. с чл.124б, ал.1 и ал.2 и чл.124в, ал.1 от ЗАДС, е наложена принудителна административна мярка „запечатване на обект“, представляващ малък обект за винопроизводство на малки винопроизводители № BG001000В0016, находящ се в с.Глушник, община Сливен стопанисван от дружеството жалбоподател за срок от един месец, считано от 09.03.2017г., както и е забранен достъпа до обекта за срока на действие на принудителната мярка.

В заповед № ЗМ-1000-66 от 02.02.2017г. административният орган е посочил, че същата подлежи на предварително изпълнение на основание чл.124б, ал.3 от ЗАДС и неправилно е указал, че допуснатото предварително изпълнение може да се обжалва по реда на чл.60, ал.4 от АПК. В случая предварителното изпълнение на заповедта, с която е наложена процесната принудителна мярка е допуснато по силата на закон – разпоредбата на чл.124б, ал.3 от ЗАДС, съгласно която заповедта подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго. В този смисъл съдът намира, че оспорването на предварителното изпълнение следва да бъде разгледано по реда на чл.166, ал.4, във вр. с ал.2 от АПК. Задължителна процесуална предпоставка за това е наличието на оспорването на самия административен акт. В случая тази предпоставка е налице, тъй като в уточнение към жалбата (в молба по лист 56 от делото) се посочва, че дружеството оспорва и законосъобразността на заповедта на началника на Митница Бургас.

Когато законът изрично разпорежда предварително изпълнение на даден акт, той презумира наличието на една, повече или всички предпоставки на разпоредбата на чл.60 от АПК за защита на обществения интерес, приложими в случаите, когато предварителното изпълнение се допуска от административния орган. При преценката на основателността на направеното искане по чл.124б, ал.3 от ЗАДС, съдът по аргумент за противното следва да установи липсата на основание по чл.60 от АПК, за да отмени допуснатото по закон предварително изпълнение.

В разглежданото производство, в тежест на жалбоподателя е да докаже, че от изпълнението на заповедта ще му бъде причинена значителна или трудно поправима вреда. Следователно, условие за спиране предварителното изпълнение на заповедите по чл.124б, ал.3 от ЗАДС е наличието на такова засягане на друг интерес, който да е равен на посочените в нормата на чл.60 от АПК. В конкретния случай, за да обоснове настъпването на значителна или трудно поправима вреда, жалбоподателят посочва, че запечатването на обекта и ограничаване достъпа до същия ще доведе до разваляне на 37 846 л. старо и 9 600 л. младо вино, което се нуждае от ежедневна обработка.

Видно от протокол за извършена проверка № 988 от 18.07.2016г. служители на Митница Бургас извършили проверка на малък обект за винопроизводство на малки винопроизводители стопанисван от „Тера Винис“ ЕООД. В помещенията стопанисвани от дружеството е установено наличие на вино, подробно описано в протокола (лист 25 от делото). Съдът възприема наличието на вино като доказателство за това, че в обекта се извършва винопроизводствена дейност. Но същевременно следва да бъде съобразена и нормата на чл. 166, ал. 2, изр. 2 от АПК, която постановява, че изпълнението може да се спре само въз основа на нови обстоятелства. Т.е. следва да има нови обстоятелства, които да налагат допуснатото предварително изпълнение и те да бъдат доказани от жалбоподателя. За да обоснове настъпването на значителна или трудно поправима вреда, жалбоподателят не представя никакви доказателства пред съда. Твърдението му, че предварителното изпълнение на заповедта би довело до разваляне на виното не може да обоснове и докаже основанията за спиране изпълнението на административния акт. Този извод следва и от факта, че в т. ІІІ от Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ЗМ-1000-66 от 02.02.2017г. издадена от началника на Митница Бургас, на основание чл. 124в, ал. 1 от ЗАДС, изрично е определен срок за отстраняване на наличните стоки, с изключение на тези, които са предмет на нарушение.

Следва, че не са налице материалноправните предпоставки за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед.

Така мотивиран и на основание чл.124б, ал.3 от ЗАДС, във вр. с чл.166, ал.3 от АПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на „Тера Винис“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, бул. „Братя Миладинови“, ***, представлявано от управителя Г.С.Ж. за спиране на предварителното изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ЗМ-1000-66 от 02.02.2017г. издадена от началника на Митница Бургас, с която, на основание чл.22 от ЗАНН, във вр. с чл.124б, ал.1 и ал.2 и чл.124в, ал.1 от ЗАДС, е наложена принудителна административна мярка „запечатване на обект“, представляващ малък обект за винопроизводство на малки винопроизводители № BG001000В0016, находящ се в с.Глушник, община Сливен, стопанисван от „Тера Винис“ ЕООД за срок от един месец, считано от 09.03.2017г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седемдневен срок от връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: