РЕШЕНИЕ

 

                              900                           дата 13 май 2016г.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 05 май 2016 год.,  в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                       2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: К.Л.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 492 по описа за 2016 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Дирекция „Инспекция по труда“, гр.Бургас против Решение № 16/25.01.2016г., постановено по НАХД № 439/2015г. на Районен съд - Карнобат, с което е отменено наказателно постановление № 02-000151/25.09.2015г., с което, за нарушение на чл.153, ал.2  от КТ и на основание чл.416, ал.5 вр. с чл.414, ал.1 и чл.415в, ал.1 от КТ, на „Многопрофилна болница за активно лечение - Карнобат“ ЕООД с ЕИК 102612100, представлявано от управителя Н.М.К., е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и необосновано. Не споделя мотивите на районния съд с които е обоснована отмяна на издаденото НП. Излага доводи за съставомерност на констатираното деяние и правомерно ангажиране административнонаказателната отговорност на нарушителя. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на издаденото НП.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на жалбата и отмяна на съдебния акт.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество е основателна.

Районен съд – Карнобат е обосновал извод за отмяна на наказателното постановление, като е приел, че същото не отговаря на  изискванията на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН досежно задължителните му реквизити, като е приел, че не са посочени заповеди, въз основа на които е полаган и заплащан извънреден труд. Съдът е приел, че за да се провери законосъобразността на съставения АУАН и на издаденото въз основа на него наказателно постановление необходимо е извършеното нарушение да е конкретизирано – дата, място, лицето положило труд, въз основа на каква заповед и  какъв е вида и обема на положения извънреден труд, което в случая не е сторено. Общото посочване в акта, че не е осигурена почивка на работниците и т.н. не дава възможност на съда да прецени какво е конкретното нарушение на трудовото законодателство и съответно кое е лицето, извършило виновно същото, с оглед реализиране административнонаказателна отговорност за това, с оглед на което наказателното постановление е отменено без да се разглежда спора по същество.

Решението е неправилно.

Изводите на районния съд за допуснати съществени процесуални нарушения, с които е обоснована отмяна на издаденото наказателно постановление не се споделят от настоящия касационен състав. При съставяне на АУАН и издаване на НП са спазени всички нормативно установени изисквания, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, нарушението и обстоятелствата при които е извършено са описани достатъчно ясно, деянието е с коректна правна квалификация и правото на нарушителя не е било ограничено.

 Ответникът по касация „МБАЛ - Карнобат“ ЕООД санкциониран за това, че в качеството си на работодател, за периода 23.03.2015г. – 30.03.2015г., не е осигурил на С.Т. – лекар, непрекъсната междуседмична почивка не по-малко от 36 часа, при сумирано изчисляване на работното време. С процесното наказателно постановление отговорността на дружеството не е ангажирана за допуснато полагане на извънреден труд, в частност констатирано административно нарушение по чл.146 и сл. от КТ, поради което първоинстанционният съд излишно е анализирал липсата на заповеди за полагане на извънреден труд, непосочване в АУАН и в НП на вида и обема на труда, с които пропуски е мотивирана отмяната на НП като незаконосъобразно. Видно е, че се касае за друго нарушение на трудовото законодателство, а именно - работодателят „МБАЛ Карнобат“ ЕООД не е осигурил за периода от 23.03.2015г. до 30.03.2015г. вкл. седмична почивка в минималния изискуем от закона размер по отношение на  д-р С.Т., в нарушение на чл.153, ал.2 от КТ. Съгласно посочената разпоредба „При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа“. Сумираното изчисляване на работното време няма връзка с полагане на извънреден труд, както е разсъждавал решаващият съд, това е редовно положен труд, но не при нормираното 8-часово работно време, а при сумирано изчисляване в края на определен отчетен период, заложен от работодателя.  Съобразно събраните по делото писмени и гласни доказателства, касационната инстанция намира за безспорно установено, че д-р С.Т. е полагала труд при условията на сумирано работно време в периода от 01.03.2015г. до 30.03.2015г., като осем последователни работни дни същата е работила без почивка видно от отчетните форми за явяване/неявяване на работа за м.март с отбелязване в съответните работни дни с индекс за поеманата смяна на работа („1“- от 7,30ч. до 13,30ч.; „1А“ – от 8,00ч. до 12,00ч.; „Д“-от 7,30ч. до 19,30ч.). Установеното поведение на работодателя безспорно представлява нарушение на трудовото законодателство и правилно е приложена санкционната норма на чл.414, ал.1 от КТ, която предвижда имуществена санкция в размер от 1500лв. до 15000 лв. за работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание. В случая административнонаказващият орган е съобразил това, че са налице предпоставки за прилагане на привилегирования състав на чл. 415в от КТ, тъй като нарушението е отстранено и е приел, че от него не са настъпили вредни последици, като е наложил на дружеството имуществена санкция в размер на 300 лева, който съдът приема за подходящ да осъществи функциите на административното наказание, свързани със специалната и генерална превенция.

Решението, като неправилно, следва да се отмени, като с оглед горните мотиви се потвърди издаденото наказателно постановление, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 16/25.01.2016г., постановено по НАХД № 439/2015г. на Районен съд - Карнобат и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-000151/25.09.2015г. издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“, гр.Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: