О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер    661         18.03.2015г.             град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на осемнадесети март две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 492 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.127ж от ДОПК.

Образувано е по жалба на „Р.“ ЕООД със седалище и адрес за кореспонденция в гр.***, представлявано от управителя Е. Д. Р. против решение № 14/23.02.2015г., издадено от директора на ТД на НАП – Бургас. Иска се от съда да отмени стабилизираните с решението контролни и обезпечителни действия на органа по приходите, обективирани в протокол № 050900092311_5/15.02.2015г. и протокол № серия АА № 0000180/15.02.2015г.

Ответната страна – директорът на ТД на НАП – Бургас представя приложените към административната преписка писмени доказателства без да изразява становище по оспорването.

След като прецени твърденията на страните, доказателствата по делото и приложимите правни норми, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.41, ал.3 от ДОПК, приложим по препращане от чл.127ж, ал.1 от ДОПК. Изхожда от надлежна страна, за която оспорените действия по обезпечаване на доказателствата са неблагоприятни и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

От фактическа страна по делото е установено, че на 15.02.2015г. в 10,31 часа главни инспектори по приходите в Дирекция „Фискален контрол“ извършват проверка на стоки с висок фискален риск – 2013,5 кг. обезкостени разфасовки от свински меса и 9005,5 кг. плешки и разфасовки от тях. Проверката е извършена на мястото на разтоварване на стоките – гр.Ямбол, индустриална зона, местност „Чатал могила“ № 27 в присъствието на управителя Е. Р. и на водача на автомобила, превозващ стоката. При проверката е установено количеството на доставяната стока, определена е единичната и общата пазарна цена на стоката и са събрани писмени доказателства – ЧМР, ТСК, инвойс, търговски документ. На основание чл.121, ал.3 от ДОПК е определено обезпечение в общ размер на 14 420,22 лева, представляващо 30 % от пазарната стойност на стоката. Същата е запечатана и оставена на отговорно пазене в складовата база на дружеството. Указано е на дружеството, че ако обезпечението не се предостави в срок до 72 часа от изземването, а при бързо разваляща се стока – до 24 часа, стоката се счита за изоставена в полза на държавата. Резултатите от проверката са обективирани в протокол № 050900092311_5/15.02.2015г., съставен от гл. инспектор по приходите М.А. и гл. инспектор по приходите Х.Т.. На същата дата в 12,35 часа сумата, определена като обезпечение на стоките с висок финансов риск е внесена и запорът върху нея е отменен. Това действие е отразено в протокол серия АА 0000180/15.02.2015г. Обезпечаването на стоките и отмяната на запора са обжалвани пред директора на ТД на НАП – Бургас, който постановява потвърдително решение. В мотивите на решението е изяснена същността на фискалния контрол, обсъдено е съдържанието и доказателствената сила на съставените протоколи и е посочено, че след анализ на дружествената дейност, на свързаните лица, на начислените, внесени и дължими задължения е констатирана тенденция към отклонение от данъчно облагане. В резултат на това, действията по обезпечаване на доказателствата са преценени като законосъобразни.

В жалбата, с която е поставено началото на настоящото производство, оспорващото дружество твърди, че не са налице основанията за предварително обезпечаване на вземанията за данъци, които биха възникнали. Посочва, че мотивите за обезпечаване на данъчните задължения са формулирани абстрактно, а в преписката не се съдържат доказателства, които да ги установят. Обръща внимание на факта, че процесното обезпечаване на вземанията е трето по ред без налични данни за задължения на дружеството към бюджета.

Съгласно разпоредбата на чл.121а, ал.1 от ДОПК при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск органът по приходите може да поиска от публичния изпълнител незабавно да наложи предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката за обезпечаване на вземанията за данъци, които биха възникнали, в размер не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на стоката в случаите на: 1. нарушаване целостта на техническите средства за контрол; 2. неспазване на забраната по чл.13, ал.3, т.4; 3. несъответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката; 4. неявяване на водача на транспортното средство или на получателя/купувача на стоката на мястото на получаването/разтоварването й. Според ал.2 и ал.3 от цитираната правна норма предварителните обезпечителни мерки могат да се наложат и когато органът по приходите установи, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. В тези случаи органът по приходите предприема и действия по чл.40 за обезпечаване на доказателства със срок на действие до 72 часа без разрешение на съда, като стоката и документите за стоката се изземват. Забраната за разпореждане по чл.13, ал.3, т.4 продължава своето действие, а стоката се освобождава след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер на 30 на сто от пазарната стойност на стоката и след заплащане на разноските по изземването и съхранението й.

В настоящия случай предмет на оспорване са действията на органа по приходите по проверка на стоки с висок фискален риск и действията за обезпечаване на доказателствата. И в двата случая, в протоколите, които отразяват тези действия липсват мотиви за извършването им. За да се наложат предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката е необходимо да е изпълнено някое от условията, разписани в чл.121а, ал.1 от ДОПК, а в конкретния казус не се установява нито едно от тях. Посочените в решението на териториалния директор „тенденции към отклонение от данъчно облагане“ не се основават на конкретни факти и не намират опора в доказателствения материал по делото. По тези съображения, действията по обезпечаване на стоките с висок фискален риск се явяват незаконосъобразни и трябва да се отменят. Аналогично е фактическото и правното положение на действията по обезпечаване на доказателствата, обективирани в протокол серия АА № 0000180/15.02.2015г. В протокола не са посочени, а по делото не са установени мотивите за тяхното извършване, поради което същите се явяват незаконосъобразни.

Действията по обезпечаване на вземанията и на доказателствата засягат съществено правната сфера на получателя на стоката и извършването им може да се допусне само при несъмнена и категоричност установеност на фактите по чл.121а, ал.1 или ал.2 от ДОПК, а не при предполагане на същите. Освобождаването на стоките, по отношение на които са извършени процесните действия е свързано с предоставянето на парична гаранция в много кратък срок, което поставя получателя на стоката в по-неблагоприятно положение спрямо другите задължени лица. Поради това, тези действия трябва да се извършват само по изключение, в разписаните от ДОПК случаи, а не периодично, системно или необосновано.

Предвид гореизложеното, жалбата на „Р.“ ЕООД се явява основателна и трябва да се уважи със следващата от това отмяна на действията, обективирани в протокол № 050900092311_5/15.02.2015г. и в протокол № 0000180/15.02.2015г., съставени от гл. инспектор по приходите М.А. и гл. инспектор по приходите Х.Т..

 

Мотивиран от това, Административен съд - гр. Бургас, първи състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ действията на главен инспектор по приходите М.А. и на главен инспектор по приходите Х.Т., обективирани в прокотол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 050900092311_5/15.02.2015г.

ОТМЕНЯ действията на главен инспектор по приходите М.А. и на главен инспектор по приходите Х.Т., обективирани в прокотол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 0000180/15.02.2015г.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

СЪДИЯ:.....................................